להבין ענין הנוסח כו' באש הצתה כו'

רצד

בס"ד

להבין ענין הנוסח1 שתיקנו אנשי כנה"ג2 כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה כאמור ואני אהי' לה3 חומת אש סביב, ולכבוד כו'. וגם צ"ל הלא בקרא נא' רק שיהי' חומת אש סביב ולא שהבנין יהי' מאש, או שיבנה באש כו'. דלכאו' נא' כאן רק שסביב יהי' אש, וכבוד יהי' בתוכה, אבל מה תהי' העיר ובמה תבנה לא נא' כלל, וא"כ מאין לקחו אכה"ג לתקן נוסח הנ"ל ואיזהו פי' פירשו בפסוק זה כו'. אך הענין הוא דהנה עיקר הבנין הוא המקיים את הדבר ומחזקו ומשמרו כי בלתי זה איננו שוה כלום כו', וכמו ואתה משמרה בקרבי4 שזהו עיקר יסוד קיום


1) להבין ענין הנוסח כו' באש הצתה: בבוך 1089 בא מאמר זה לבסוף הספר היינו אחרי מאמר ד"ה מה יפו הנדפס לקמן. וסודר כאן ע"פ רשימת מאמרי דא"ח של כ"ק אדמו"ר מהר"ש שנדפס בס' התולדות שלו.

ברשימת המאמרים שבריש הספר גוכתי"ק נרשם: להבין ענין הנוסח כו' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה, מיוסד על הש' רי"ל (השריפה רחמנא יצילנו — רשימת מאמרי דא"ח כאן) שהי' בסוף קיץ תרל"ח ה"י, ולא' נא' כלל, וסיום הדרוש צריכי' להעתיק מן ביאור צדקת פרזונו בס' תקס"ה.

ברשימת המעתיק מהמאמרים שבריש הספר העתיק את הנ"ל. וכנראה שלאחר זמן הוסיף בצד ימין של העמוד: אח"כ נא' במוש"ק, אחר ההצלה מהלאמפ' שנפל, ואיזה ש"ק נצרך לשאול מרממ"זא או רד"ץב שהי' ש"ק הנ"ל.

ברשימות חוב' קפד ע' 5: בוך תרל"ח מאמר ד"ה להבין ענין הנוסח כי באש הצתה וגו'.

במפתחות ששיך [ששייך] לנפילת הל מ‘: בחדר מהרשנ"ע היו תלוי ל מ‘ זכוכית וע נעצי„ני עם קנים וכו' גדול ויפה. פעם נפל מן התקרה. נשבר מקצתו ונשפך הקער סיְן שבו ונדלקה אש. אדנ"ע הי' מכין אז א"ע להכנס ליחידות. רץ אל החדר אר געח„‘ט בגד שעליו און ארום גע-וְוקעלט על מהרשנ"ע וכבתה האש. חלק מהרצפה בער ג"כ.

ראה לקמן בחלק ההנחות הנחה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, ושם הפתיחה היא: לה"ע השריפה ובכותרת: ש"פ תבא ביחי' ל"ח לפ"ק ומה שנרשם בהערה 1 שם. וכן לקמן הנחה ד"ה ענין הפחד ובכותרת: א' דיו"ט בסעודת צהרים.

נדפס בקונט' בפ"ע — מאמר ד"ה להבין כו' באש תרל"ח בראשו היכל מנחם וכן החותמת היכל מנחם, עש"ק פ' שמיני פרשת החודש, שמבה"ח ניסן ה'תשנ"ז חמ"ד (עם מ"מ, פיענוח ר"ת, צילום ע' ראשון מגוכתי"ק). הדפסה שני' (עם תיקונים וכו') החותמת קה"ת.

2) הנוסח שתיקנו אנשי כנה"ג: בשמו"ע — תפלת נחם — לט"ב. ראה ירושלמי ברכות פ"ד, ה"ג. תענית פ"ב, ה"ב. רי"ף ספ"ד דתענית סתת"מ. רמב"ם הל' תפלה פ"ב, הי"ד ובסדר תפלות שבסו"ס אהבה (בנוסח ברכות התפלה וסידורן לאחרי ברכת שים שלום). רא"ש פ"ד דתענית סל"ד.

3) ואני אהי' לה: זכרי' ב, ט [בדילוג].

4) ואתה משמרה בקרבי: ברכת אלקי נשמה מברכות ס, ב. ראה גם לקו"ת דברים א, א. מאמרי אדה"ז תקס"ג ח"א ע' קד ואילך. מאמרי אדה"א נ"ך ע' תסו. וש"נ. תו"ח שמות ח"א ז, ג. וש"נ. אוה"ת שמות כרך ז ע' ב'תקיח. סה"מ תרס"ב ע' קסב ואילך. תרצ"ט ע' 227 ואילך. תניא עם ליקוט פירושים פ"ב סי"ט ע' ע.