וכל מאמינים שהוא שופט צדק כו'

שיח

בס"ד מוצאי ר"ה ל"ט לפ"ק

מ"ה וב"ן

ר"ה

וכל מאמינים1 שהוא שופט צדק2, פי' שופט צדק עש"ה ישבת לכסא שופט צדק (תילי' ט' ה') וכתי' וה' צבאות שופט צדק בוחן כליות ולב (ירמי' י"א ך') וזהו שיסד השוה3 ומשוה כו' פי' השוה שהוא לא שניתי כמ"ש אני הוי' לא שניתי5, ומשוה קטן וגדול4 כמ"ש ולא נכר שוע לפני דל (איוב ל"ד6 ) ולהיותו משוה קטן וגדול כמ"ש אשר לא ישא פנים7 כו' לכן וכל מאמיני' שהוא שופט צדק, ובכדי להעלות לבחי' זו דשופט צדק שמשוה קטן וגדול צ"ל ההעלאה ג"כ עד"ז במה שכולם שוה, והיא התשובה שהיא שוה לכל נפש קטן וגדול, ויובן זה בשני דרכי' הא' שכשם שהקטן צריך לתשובה שפי' קטן הוא קטן המעלה כו' כן גם הגדול צריך לתשובה שהרי התשובה אינה על עבירות דוקא8 כ"א לשוב מבחי' שהוא עומד שם לבוא למדריגה היותר נעלה, ולכן מ'9 אתי לאתבא10 צדיקיי' בתיובתא שנמצא גם הצדיקים שלא חטאו כלל צריכים ג"כ לבחי' תשובה, ונמצא היא שוה לכל נפש מישראל, הב' שעיקר התשובה היא לבוא לבחי' בכל מאדך11 וכמשי"ת שבבחי' זו שוה קטן וגדול, שהרי זהו למעלה מהגבלת הכלי, שבזה אינו שייך כלל קטן וגדול,


1) וכל מאמינים: הוא דרוש השלישי מסדרה של ד' מאמרים שבהם נתבאר מאמר ד"ה להבין וכו' כי המצוה שנאמר ע"י כ"ק אדה"ז בשנת תקס"ו, ונדפס במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תתקלה ואילך. ובשינויים באוה"ת נצבים ע' א'רכט ואילך. ונאמר גם ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש בראשית שנת תרכ"ז ונדפס בסה"מ תרכ"ו ע' רמב ואילך (עם הוספה, וקיצור נדפס שם ע' רנד ואילך).

במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תתעו נדפס גוף המאמר שפתיחתו היא כי המצוה הזאת והוא משבת פ' נצבים תקס"ה (ומקבילו נדפס בלקו"ת נצבים מה, ב). וביאור ראשון (שפתיחתו היא להבין שרשי הדברים) נדפס שם בע' תתפג. וביאור שני (שפתיחתו היא להבין וכו' ע"פ כי המצוה) נדפס שם ע' תתקלה. ומאמר דידן מיוסד על ביאור שני כנ"ל.

מאמר דידן מבאר פרק ד וחלק מפ"ה מהמאמר דתקס"ו (ע' תתקמג — תתקמו שבמאמרי אדה"ז תקס"ה הנ"ל).

הנחת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה להלן בחלק ההנחות. ומשם לוקח התאריך המופיע בריש המאמר (פרט לתיבת בס"ד).

הבא בתוך חצאי עיגול בפנים המאמר הם הגהות מכ"ק אדמו"ר מהר"ש פרט באם צויין אחרת.

מאמר זה נזכר לקמן במאמר ד"ה שהמ"מ על יד הערה 3. ד"ה וידבר כו' אלה הם מועדי על יד הערה 76.

הפתיחה־ ההגהות והסיום נכתב בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

הדרוש נמצא גם בכת"י מעתיקים והם: א 363 ע' רעו בכותרת: בס"ד ר"ה תרל"ט. ב 545 ע' קמד. ג 690 ע' קטו בכותרת: בס"ד ר"ה תרל"ט [וההמשך קשה לפענח]. ד 2083 ע' קג כת"י הר"ש סופר. ה מאסקבא 127 ע' 21 בכותרת: בס"ד ר"ה.

2) וכל מאמינים שהוא שופט צדק: חרוז בפיוט (לימים נוראים) ”האוחז ביד מדת משפט".

3) שיסד השוה: אוצ"ל: שיסד הפייטן השוה.

5) אני הוי' לא שניתי: מלאכי ג, ו.

4) השוה ומשוה. . קטן וגדול: חרוז בהמשך לוכל מאמינים הנ"ל.

6) ל"ד: פסוק יט.

7) אשר לא ישא פנים: עקב י, יז.

8) התשובה אינה על עבירות דוקא: ראה גם לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה על חומותיך ובהערה 100.

9) מ': משיח — ראה גם לעיל המשך אם כסף תלוה פי"ד ובהערה 307.

10) מ' אתי לאתבא: ראה זהר רע"מ בהעלותך קנג, ב. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' רפא. וש"נ. תו"ח שמות ח"א מא, ב. וש"נ.

11) בכל מאדך: ואתחנן ו, ה.