וכל מאמינים שהוא שופט צדק כו'

שיח

בס"ד מוצאי ר"ה ל"ט לפ"ק

מ"ה וב"ן

ר"ה

וכל מאמינים1 שהוא שופט צדק2, פי' שופט צדק עש"ה ישבת לכסא שופט צדק (תילי' ט' ה') וכתי' וה' צבאות שופט צדק בוחן כליות ולב (ירמי' י"א ך') וזהו שיסד השוה3 ומשוה כו' פי' השוה שהוא לא שניתי כמ"ש אני הוי' לא שניתי5, ומשוה קטן וגדול4 כמ"ש ולא נכר שוע לפני דל (איוב ל"ד6 ) ולהיותו משוה קטן וגדול כמ"ש אשר לא ישא פנים7 כו' לכן וכל מאמיני' שהוא שופט צדק, ובכדי להעלות לבחי' זו דשופט צדק שמשוה קטן וגדול צ"ל ההעלאה ג"כ עד"ז במה שכולם שוה, והיא התשובה שהיא שוה לכל נפש קטן וגדול, ויובן זה בשני דרכי' הא' שכשם שהקטן צריך לתשובה שפי' קטן הוא קטן המעלה כו' כן גם הגדול צריך לתשובה שהרי התשובה אינה על עבירות דוקא8 כ"א לשוב מבחי' שהוא עומד שם לבוא למדריגה היותר נעלה, ולכן מ'9 אתי לאתבא10 צדיקיי' בתיובתא שנמצא גם הצדיקים שלא חטאו כלל צריכים ג"כ לבחי' תשובה, ונמצא היא שוה לכל נפש מישראל, הב' שעיקר התשובה היא לבוא לבחי' בכל מאדך11 וכמשי"ת שבבחי' זו שוה קטן וגדול, שהרי זהו למעלה מהגבלת הכלי, שבזה אינו שייך כלל קטן וגדול,

שיט

שענין קטן וגדול זהו מצד הגבלת הכלים שזה משיג יותר ועובד יותר וזה פחות שכ"ז אינו שייך אלא בבחי' הגבלה אבל למעלה מהגבלת הכלי אינו שייך כלל חילוקי' אלו ונמצא כי קטן וגדול שוה בזה, ולכן ה"ז בחי' העלאות מ"ן לבחי' שופט צדק שמשוה קטן וגדול כו', וזהו דכתי' ממעמקי' קראתיך ה'12, שבעשי"ת טוב לומר מזמור זה, כי עומק בגימ' רי"ו14, שבכ"י מעשי"ת מתעורר עומק א'15 מעשרה עומקים הנז' בס"י16, כמ"ש בסידור האריז"ל13, והיינו ע"י התשובה מעומקא דליבא שז"ע ממעמקי' קראתיך מתוך עומק פנימיות נקודת לבבי משם קראתיך כו'.

ולהבין17 שרש ענין התשובה במ"ש ממעמקים קראתיך הוי' כו' שהוא תשוב ה"י18 במלוי יו"ד כו', הנה הה"י במילוי יו"ד הן בחי' ב' יסודות דאו"א כו', וידוע דיסוד אבא שהוא היו"ד גנוז ומלובש ביסוד אימא ע"כ הוא2119 ה"י במלוי יו"ד כו' והן ב' עומקים דממעמקים20 קראתיך כו' (שע"י בחי' ב' עומקים אלו מעוררי' ב"פ אנכי להיות הוא מוחה פשעיך, דפי' הוא י"ל שזהו עוד גבוה יותר מבחי' ב"פ אנכי, והיינו כמ"ש בשל"ה הוא ר"ת22 הוא ושמו אחד והיינו בחי' עד שנה"ע23 הי' הוא ושמו בלבד, ובעה"ק עד שלא נאצל אצי' העליון24 ופי' אצי' העליון י"ל שא"ק נק' אדם דבריאה25 דכלליות ואצי' דכלליות26 זהו כמ"ש בס' ק28 זהר הרקיע מהאריז"ל פ' בראשית דט"ו27 שיש כדוגמת עתיק לעילא מגלגלתא דא"ק וז"ע אצי' דכלליות, ועד שלא נאצל אצילות זו הי' הוא ושמו בלבד, והיינו ש'

שכ

הוי' במילוי אלפין29 כמו שהוא בעצמותו לפני הצמצום וכמשי"ת, ולכן ע"י ב' עומקים שמעוררים ב"פ אנכי, מתעלי' ב"פ אנכי בבחי' הוא ר"ת הוא ושמו אחד היינו מ"ה שלפני הצמצום והקו שהוא בחי' ב"ן כמשי"ת וזהו הוא להיות מוחה פשעיך כו').

וביאור הדברים וגם להבין איך שב' עומקים דאו"א הן שיקראו לשם הוי' כו', הנה תחלה יש להקדים כלל אחד והוא כלל גדול כולל30 כל פרטי השתל' דכל הפרצופי' כו' והוא אשר בתחלת וראש לפני כל ההשתל' דא"ק עד רגלי העשי' לא31 הי' מעצמו' אור א"ס בבחי' התחלקות כלל כ"א32 ב' שמות מ"ה וב"ן33 בלבד שיצאו מעצמיות אוא"ס והוא מה שלפני הצמצום דקו וחוט כו' נק' שם מ"ה כמאמר הי' הוא ושמו בלבד כו' (וגם זה הוא שאנו קוראי' כן זהו לפי מה שנמשך אח"כ לאחר הצמצום בחי' מ"ה כו' אנו מכנים בחי' מ"ה גם לפני בחי' הצמצום כו') וצמצום הקו וחוט כו' נק' בשם ב"ן בכלל, ועדיין אין מציאת בחי' השתלשלו' ממש בבחי' התחלקות ממש להיות בבחי' פרצופי' מחולקי' כו', עד שבחי' עתיק וא"א הוא שנתחלקו ב' שמות הנ"ל דמ"ה וב"ן להיות נקראי' בשם ב' פרצופי' והוא פרצוף עתיק בשם מ"ה בכלל וא"א בשם ב"ן בכלל וכנ"ל ועדיין אין זה בחי' התחלקות גמור שהרי ע"י וא"א בפרצוף א' נחשבים רק שזה מבחי' התחתונה שבמאציל וזה נעשה ראש לנאצלים כנ"ל34, אבל כללות שניהם ענין א' והוא בבחי' כתר בכלל והוא בחי' ממוצע בין עולם הא"ס לעולם הנאצלי'35 כידוע, אבל כשירד עוד האור מעצמות אוא"ס למטה יותר והוא בבחי' או"א שיונקי' ממזלות דא"א וכנ"ל36 שם נתחלק האור להיות בבחי' ב' פרצופי' שלימים ונפרדים לגמרי כו' עד שנקראו בשם תרין ריעין37 וכנ"ל38 והגם שהן תרדל"מ וכחדא שריין39 וכחדא נפקין כו' כידוע, מ"מ תרין ריעין הם בבחי' התחלקות ממש לשני פרצופי' וכו' רק שהן תמיד בתכלית היחוד כו' ואמנם מ"מ הרי הן ביחוד תמידי כאלו הן אחדות א' ממש כמאמר כחדא שריין כו'. אבל בירידת האור עוד40 למטה יותר והוא בבחי' זו"נ דאצי' שם נעשו ב' שמות הנ"ל ב' פרצופים ונפרדים ממש ולא יש יחוד ביניהם כ"א לפרקים ועתים ידועים כידוע

שכא

כמו בג' רגלים שיש יחוד זו"נ שהוא יחוד מ"ה וב"ן כידוע אבל ברוב העתים שם מ"ה דז"א פרצוף בפ"ע ושם ב"ן דנוק' פרצוף נפרד לעצמו כו' כידוע.

וא"כ נמצא מובן שהגם שהתחלת אור הראשון הפשוט מעצמות אור הא"ס לא הי' רק בבחי' חילוק ב' שמות מ"ה וב"ן בלבד מ"מ ע"י ירידת האור וריחוקו מעצמות אור הא"ס נעשה בו בחי' פירוד והתחלקות מעט מעט עד שנבדלו ונעשו בחי' מפורדים לגמרי בזו"נ כו'. ואמנם מ"מ מובן מתוך כ"ז דהיא הנותנת לומר שאין כל חדש בכל ריבוי ההשתל' דא"א וע"י ואו"א וזו"נ שהרי כולם בכלל ענין ודבר א' בלבד והוא ב' שמות מחולקים בלבד והיינו מ"ה וב"ן שבמאציל עצמו רק שבע"י וא"א התחלקותם באופן גבוה יותר ובאו"א נתחלקו יותר בירידות המדרגות ובזו"נ ירדו עוד יותר41 כנ"ל, אבל מ"מ עדיין אינם רק ב' שמות בלבד לפני עצמות המאציל דהגם שלפי סדר ההשתל' נתרחקו ונבדלו הרבה אבל לפני עצמות המאציל ששוה ומשוה קטן וגדול וכמ"ש קטן וגדול שם הוא42 (ונק'43 אלוה44 הראשוני' והאחרונים45 וכמ"ש שאל נא לימים ראשונים46 ) הרי גם עתה עדיין זו"נ הם רק בחי' ב' שמות מ"ה וב"ן בלבד כמו שהיו במאציל עצמו לפני ההשתל' מאחר שאין שינוי לפני עצמות המאציל בין קודם כל ההשתלשלות לאחר כל ההשתל' כו'.

ובכ"ז יובן שכאשר בחי' ממעמקים שהוא ב' עומקים דאו"א הנ"ל מעלין מ"ן למעלה בא"א וע"י אז ממילא נמשך מן העצמות להיות בחי' ע"י וא"א מאירים אורם ושפעם בנאצלים כנ"ל מאחר ששרשם וכללותם של ענין א"א וע"י47 עם או"א הכל ענין א' והוא רק בחי' ב' שמות מ"ה וב"ן בלבד כנ"ל רק שנתחלקו יותר באו"א להיות נקראים תרין ריעין כנ"ל. אבל מ"מ כשאו"א מעלים מ"ן חוזרים להיות ממש בבחי' ע"י וא"א עצמן והוא מפני ששרשן א' כנ"ל וא"כ ע"י העלאת מ"ן דיסוד אבא נמשך מ"ה דע"י וע"י מ"ן דאימא נמשך שם ב"ן דא"א כו' ועד"ז עד רום המעלות גם מע"י וא"א למעלה כו' (והיינו בבחי' הוא הנ"ל שזהו בחי' מ"ה שלפני הצמצום והקו שנק' ב"ן בכלל כו'). וזהו פי' תשובה תשוב ה"י במלוי יו"ד שהן מילוי דיסוד אבא ביסוד אימא שנק' שניהם מעמקים ב' עומקים שישובו לחזור למקור חוצבם בע"י וא"א להיות ממשיכים אנכי אנכי ב"פ כנ"ל. ולהבין זה בנה"א ידוע שבחי' דממעמקים זהו ב' האהבות דבכל נפשך48 ובכל מאדך בכל נפשך מבחי' התבוננו' דבינה כו' ובכל מאדך בחי' ביטול במציאות לגמרי שהוא ע"י בחי' אור אבא כידוע, והנה מבואר למעלה49 שנפש האדם כלולה היא מכל הפרצופי' העליוני'

שכב

דע"י וא"א ואו"א וזו"נ כו' ע"כ יש ביכולתה באתעדל"ת בב' עומקי' הנ"ל דבכל נפשך ובכל מאדך לעורר למעלה שיהי' ג"כ העלא' מ"ן דאו"א למעלה בע"י וא"א ויהי' נמשך אח"כ מ"ה וב"ן דע"י שהן ב"פ אנכי כנ"ל.

וזהו50 פי' הפסוק כי המצוה הזאת51 אשר אנכי מצוך היום כו' אשר אנכי מי53 שאנכי54 שהוא בחי' עתיק55 כו' וזהו דוקא ע"י מצות התשובה52 תשוב ה"י כו' וכמבואר הטעם מכל הנ"ל שבתשובה דוקא תלוי המשכה אנכי מי שאנכי כו', ומ"ש עוד אשר אנכי מצוך היום דוקא ולא למחר כו' יובן עפ"י ענין הנ"ל56 בפסוק נעשה אדם57 כו' דנפש האדם הנה היא כלולה מכל ההשתל' העליונה ולכך נא' בו נעשה לשון רבים58 כו' ולהיות כן הרי נעוץ על ידו תחב"ס וסוב"ת דמזה מוכרח לומר שיש בחי' הארה כוללת את הכל ולמעלה מכולם שעל ידה יהי' נעוץ תחב"ס וסוב"ת59 דאל"כ הי' כ"א על מקומו יבא ולא הי' הראש מצטרך לסוף כו', ומה60 שהראש מצטרך לסוף מזה הוראה שיש דבר שלמעלה מהראש והסוף כו' שלטעם זה יוכל להיות נעוץ תחב"ס כו' שהוא בחי' ההתכללו' מבלתי ימצא ראש וסוף61 כלל כו'. וכ"ז נמצא באדם, וי"ל שזה"ע אדם אדמה לעליון63 שלמעלה מבחי' השתלשלות כו', ובחי' אדם זהו דוקא כשהנשמה מלובשת בגוף64 כו' כמ"ש מזה במ"א62. ולזה הטעם אין התשובה אלא עכשיו65 ולא למחר בעוה"ב שהרי גם עכשיו בגיהנם אין רשעים עושין תשובה וכמארז"ל ברשעים דאפי' על פתחו של גיהנם66

שכג

אינן חוזרין כו' והוא מטעם שא"א לו לעשות תשובה שם ובכאן בהיות הנפש בגוף יכולה לשוב בתשובה שלימה וכמו ראב"ד שיצא נשמתו67 כו' והרי הי' ביכולתו להתהפך ולעלות מקצה התחתון שהי' רועה זונו' ולהתקשר בקצה העליון במעלה ומדרגה גבוה כ"כ עד שגם ר' בכה עליו ואמר יש קונה עולמו בשעה א' כו' ואין זה הכח לנפש אלא כאן בזה העולם, והעיקר לכ"ז הו"ע הנ"ל לפי שע"י האדם בגופו הנה להיותו כולל כל ההשתל' כנ"ל יהי' ביכולת על ידו להיות נעוץ תחב"ס כו' כנ"ל וע"כ ביכולתו ג"כ להיות עולה מן הקצה לקצה ממש כי נעוץ סוב"ת כו' ולא נחלק ונבדל אצלו כל הדרגות עד שיהי' כ"א על מקומו דוקא ולא יתערב בשל זולתו אלא אדרבה יהי' במדריגת בחי' ההתכללות של זה בזה כו' מטעם נעוץ תחלתן כו' וא"כ גם יהפוך מרע לטוב בתשו' ובהיפך בבחירה שלו יהפוך מטוב לרע כו', אבל בעוה"ב שאינו אלא מדרגה פרטי' ולא כללית כמו האדם כאן לכך הנה שם כאו"א על מקומו דוקא ולא יוכל איש לשנות מדרגתו לא מטוב לרע ולא מרע לטוב כלל כו' וע"כ רשעים אפי' על פתחו של גיהנם אינן חוזרין כי בלתי אפשר להם לחזור מטעם זה, משא"כ האדם בזה העולם שהוא כלול מכללות כל ההשתל' כמ"ש נעשה אדם כו' ע"כ ביכולתו להפוך ממדרגה למדרגה כו'.

וזהו שאמר אשר אנכי מצוך היום, היום דוקא ולא למחר בעוה"ב כו' כי היום דוקא נעוץ תחב"ס כו' ולא למחר בעוה"ב מטעם הנ"ל. וע"י68 בחי' זו דתשו' שהיא שוה לכנ"פ69 כנ"ל עי"ז מעוררי' שמבחי' שהוא שוה, שאם70 היותו משוה קטן וגדול, י"ל בחי' בנה הגדול ובנה הקטן71 עכ"ז יהי' נמשך בחי' משפט צדק, והיינו כמו שהי' בתחילת הבריאה שהי' שומר לפרי72 כו', כי מה שנעשה מנגד לפירי זהו ע"י העול דחטא עה"ד, אבל ע"י התשובה נמשך מבחי' שופט צדק להיות משפט צדק כמו קודם החטא שתהי' שומר לפרי כו'.


1) וכל מאמינים: הוא דרוש השלישי מסדרה של ד' מאמרים שבהם נתבאר מאמר ד"ה להבין וכו' כי המצוה שנאמר ע"י כ"ק אדה"ז בשנת תקס"ו, ונדפס במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תתקלה ואילך. ובשינויים באוה"ת נצבים ע' א'רכט ואילך. ונאמר גם ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש בראשית שנת תרכ"ז ונדפס בסה"מ תרכ"ו ע' רמב ואילך (עם הוספה, וקיצור נדפס שם ע' רנד ואילך).

במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תתעו נדפס גוף המאמר שפתיחתו היא כי המצוה הזאת והוא משבת פ' נצבים תקס"ה (ומקבילו נדפס בלקו"ת נצבים מה, ב). וביאור ראשון (שפתיחתו היא להבין שרשי הדברים) נדפס שם בע' תתפג. וביאור שני (שפתיחתו היא להבין וכו' ע"פ כי המצוה) נדפס שם ע' תתקלה. ומאמר דידן מיוסד על ביאור שני כנ"ל.

מאמר דידן מבאר פרק ד וחלק מפ"ה מהמאמר דתקס"ו (ע' תתקמג — תתקמו שבמאמרי אדה"ז תקס"ה הנ"ל).

הנחת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה להלן בחלק ההנחות. ומשם לוקח התאריך המופיע בריש המאמר (פרט לתיבת בס"ד).

הבא בתוך חצאי עיגול בפנים המאמר הם הגהות מכ"ק אדמו"ר מהר"ש פרט באם צויין אחרת.

מאמר זה נזכר לקמן במאמר ד"ה שהמ"מ על יד הערה 3. ד"ה וידבר כו' אלה הם מועדי על יד הערה 76.

הפתיחה־ ההגהות והסיום נכתב בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

הדרוש נמצא גם בכת"י מעתיקים והם: א 363 ע' רעו בכותרת: בס"ד ר"ה תרל"ט. ב 545 ע' קמד. ג 690 ע' קטו בכותרת: בס"ד ר"ה תרל"ט [וההמשך קשה לפענח]. ד 2083 ע' קג כת"י הר"ש סופר. ה מאסקבא 127 ע' 21 בכותרת: בס"ד ר"ה.

2) וכל מאמינים שהוא שופט צדק: חרוז בפיוט (לימים נוראים) ”האוחז ביד מדת משפט".

3) שיסד השוה: אוצ"ל: שיסד הפייטן השוה.

5) אני הוי' לא שניתי: מלאכי ג, ו.

4) השוה ומשוה. . קטן וגדול: חרוז בהמשך לוכל מאמינים הנ"ל.

6) ל"ד: פסוק יט.

7) אשר לא ישא פנים: עקב י, יז.

8) התשובה אינה על עבירות דוקא: ראה גם לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה על חומותיך ובהערה 100.

9) מ': משיח — ראה גם לעיל המשך אם כסף תלוה פי"ד ובהערה 307.

10) מ' אתי לאתבא: ראה זהר רע"מ בהעלותך קנג, ב. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' רפא. וש"נ. תו"ח שמות ח"א מא, ב. וש"נ.

11) בכל מאדך: ואתחנן ו, ה.

12) ממעמקי' קראתיך הוי': תהלים קל, א.

14) עומק בגימ' רי"ו: סידור קול יעקב (ושם: עמוק) ור"ש רשקוב־ שער הכוונות דרושי ר"ה קודם דרוש א־ פע"ח שער תפילות ר"ה שכ"ה, פ"ז־ ועד"ז במשנת חסידים מסכת יום ר"ה פ"ב, מ"א.

15) שבכ"י מעשי"ת מתעורר עומק א': סידור ר"ש רשקוב ופע"ח שם.

16) מעשרה עומקים הנז' בס"י: פ"א, מ"ה.

13) שבעשי"ת טוב לומר מזמור זה. . בסידור האריז"ל: לר"ש רשקוב במקומו (תפלת הבריאה — שחרית — אחר ברכו). וסידור קול יעקב לר' יעקב קאפיל כוונת תפלת יום ב דר"ה (ע' קנו). ראה גם מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תתמא ובהנסמן במ"מ לשם. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתסט וש"נ. תו"ח בשלח רכט ב וש"נ.

17) ולהבין: במאמרי אדה"ז תקס"ה כאן ע' תתקמג: ד) ועתה יש להבין. וכן העתיק הר"ש סופר (בלי ציון הפרק). ותיקן כ"ק אדמו"ר מהר"ש כבפנים.

18) התשובה. . תשוב ה"י: ראה זהר רע"מ נשא קכב, א.

21) הוא: ניתוסף בגוכתי"ק.

19) ה"י במלוי יו"ד: ראה גם לעיל המשך חייב אדם לברך פי"ט ובהערה 676.

20) ה"י במלוי יו"ד. . ב' יסודות. . דממעמקים: ראה לקמן מאמר ד"ה שיר המעלות ממעמקים בתחלתו שמציין בסידור האריז"ל. מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תתפד.

22) כמ"ש בשל"ה הוא ר"ת: בית ה' ד, א.

23) עד שנה"ע: ראה פדר"א פ"ג. תו"ח וארא ח"א נג, ב הערה 6.

24) ובעה"ק עד. . אצי' העליון: חלק היחוד פ"ב [ושם: קודם שנאצל האצילות הנעלם]. אוה"ת יתרו ע' תתלט.

25) שא"ק נק' אדם דבריאה: ראה ע"ח שער סדר אצי' ש"ג, פ"א. לעיל המשך חייב אדם לברך פל"ז ובהערה 1538.

26) ואצי' דכלליות: ראה מאמר ד"ה מה רבו מעשיך תרמ"ד נדפס בקונט' בר מצוה תרנ"ג ע' נא.

28) ק: ד: ליתא.

27) בס' זהר הרקיע. . דט"ו: לזהר בראשית. ובדפי הספר יט, ב. ראה לקו"ת מסעי צה, ב. המשך תער"ב ח"ג ע' א'שצז.

29) ש' הוי' במילוי אלפין: ראה ע"ח שער טנת"א ש"ה, פ"א. שער רפ"ח ניצוצין שי"ח, פ"א.

30) כולל: כ"ה גם בסה"מ תרכ"ו כאן ע' רמז. ובמאמרי אדה"ז תקס"ה כאן ע' תתקמד: ליתא.

31) לא: שם: ולא.

32) כלל כ"א: ניתוסף בגוכתי"ק.

33) מ"ה וב"ן: ראה הערה במאמרי אדה"ז תקס"ה כאן.

34) כנ"ל: ראה לעיל מאמר ד"ה אנכי אנכי ובהערה 51.

35) כתר. . ממוצע בין עולם הא"ס לעולם הנאצלי': ראה גם לעיל המשך כי תשא פ"ח על יד הערה 192. חייב אדם לברך פ"א על יד הערה 11. מאמר ד"ה על חומותיך על יד הערה 56.

36) וכנ"ל: ראה לעיל מאמר ד"ה אנכי אנכי ובהערה 60.

37) תרין ריעין: ראה זהר בשלח נו, א. ויקרא ד, א. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' שסו. וש"נ. תו"ח בראשית כא, ב ובהערה 8.

38) וכנ"ל: כ"ה גם במאמרי אדה"ז תקס"ה כאן.

39) וכחדא שריין: ראה זהר אד"ז האזינו רצ, ב. ראה גם לקמן (בחלק ההנחות) בהנחה כאן על יד הערה 58.

40) האור עוד: במאמרי אדה"ז תקס"ה כאן־ ובסה"מ תרכ"ו כאן: עוד האור.

41) יותר: בסה"מ תרכ"ו כאן ע' רמח: ליתא.

42) קטן וגדול שם הוא: איוב ג, יח.

43) (ונק': הסוגר נמצא במאמרי אדה"ז תקס"ה כאן.

44) אלוה: כ"ה גם בסה"מ תרכ"ו כאן. ובמאמרי אדה"ז תקס"ה כאן: אלקי.

45) אלקי הראשוני' והאחרונים: פיוט נשמת.

46) שאל נא לימים ראשונים: ואתחנן ד, לב.

47) א"א וע"י: כ"ה גם בסה"מ תרכ"ו כאן. ובמאמרי אדה"ז תקס"ה כאן ע' תתקמה: ע"י וא"א.

48) דבכל נפשך: ואתחנן ו, ה. ראה גם לקמן (בחלק ההנחות) בהנחה כאן על יד הערה 73.

49) מבואר למעלה: בראש ההמשך מאמר ד"ה להבין וכו' כי המצוה.

50) וזהו: במאמרי אדה"ז תקס"ה כאן־ ובסה"מ תרכ"ו כאן נרשם: פ"ה.

51) כי המצוה הזאת: נצבים ל, יא.

53) מי: במאמרי אדה"ז תקס"ה כאן־ ובסה"מ תרכ"ו כאן: פי' אנכי מי.

54) אנכי מי שאנכי: ראה תניא מהדו"ק ספמ"ט. לקו"ת להאריז"ל תולדות כז, יט בשם הזהר. אבן עזרא תולדות שם. מאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' יד. פרשיות התורה ח"א ע' רט ובהנסמן במ"מ לשם.

55) אנכי מי שאנכי. . עתיק: ראה גם לעיל מאמר ד"ה אנכי אנכי על יד הערה 49.

52) כי המצוה הזאת. . מצות התשובה: ראה רמב"ן נצבים ל, יא. לקו"ת נצבים מה, ג. מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תתעו. לקו"ש נצבים כרך יד ע' 112 הערה 24.

56) הנ"ל: בראש ההמשך מאמר ד"ה להבין וכו' כי המצוה.

57) נעשה אדם: בראשית א, כו.

58) נעשה. . לשון רבים: ב"ר פ"ח, ח.

59) נעוץ תחב"ס וסוב"ת: ראה ס"י פ"א, מ"ז. סידור שער הת"ת צח, ג ואילך. סה"מ תר"ל ע' שכ. וראה גם לעיל מאמר ד"ה ומקנה רב על יד הערה 27.

60) ומה: כ"ה גם בסה"מ תרכ"ו כאן ע' רמט. ובמאמרי אדה"ז תקס"ה כאן: וזה.

61) מבלתי ימצא ראש וסוף: ע"פ קהלת ג, יא.

63) אדם אדמה לעליון: ישעי' יד, יד. ראה עבוה"ק ח"א חלק היחוד פי"ז. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' קכב. וש"נ. בראשית ע' קסב. וש"נ. תו"ח בראשית יח, ג. לקמן (בחלק ההנחות) בהנחה כאן על יד הערה 81.

64) אדם. . . כשהנשמה מלובשת בגוף: ראה גם סה"מ תרכ"ז ע' תעא. תרל"ב ח"א ע' רסו. הגהות לד"ה פתח אלי' תרנ"ח ר"ע ב. תער"ב ח"א ר"ע תכח.

62) וכ"ז נמצא. . במ"א: הוספת כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

65) אין התשובה אלא עכשיו: ראה סידור שחרית לב, א. לד, ב. לקו"ת פינחס עה, ב ואילך. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תתכג. וש"נ. תו"ח שמות ח"א ז, א. וש"נ.

66) ברשעים דאפי' על פתחו של גיהנם: ערובין יט, א.

67) ראב"ד שיצא נשמתו: ע"ז יז, א. ראה סה"מ תרמ"ו ע' יט.

68) וע"י: מכאן ואילך הוספת כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

69) לכנ"פ: לכל נפש.

70) שאם: כ"ה בכ"מ — ראה לעיל המשך וידבר וגו' ויצוום פ"ג ובהערה 50.

71) בנה הגדול ובנה הקטן: תולדות כז, מב.

72) שהי' שומר לפרי: ראה של"ה בית ישראל יט, ב. לעיל המשך חייב אדם לברך פי"ט ובהערה 707.