שה"מ ממעמקים כו'

שכד

בס"ד ש"ת האזינו ל"ט

נפלאת רחוקה עת"י א"א כו' בפיך ובלבבך לעשותו

ש"ש

שיר המעלות ממעמקי'1 קראתיך ה'2, הנה נת' בד"ה וכ"מ שהוא שופט צדק3, שענין ממעמקי' זהו ב' יסודות דאו"א, והוא ע"פ משנ"ת בסידור האריז"ל, ולכאו' פי' קראתיך קאי על אוא"ס עצמותו ומהותו א"כ איך ע"י ממעמקי' ב' יסודות דאו"א יגיע להמשיך מאוא"ס עצמותו, שהרי לגבי4 גם פלא נחשב כעשי' גשמי' כמ"ש עושה פלא5, אך הענין הוא דבמצות התשובה כתי' לא6 נפלאת היא ממך7 ולא רחוקה היא כו'. הנה ידוע דבחי' עתיק נק' בשם פלא עליון8 וכמ"ש נורא תהלות9 עושה פלא (שבחי'10 פלא הוא בבחי' אשר יראי' להללו שזהו בבחי' העליונה דכתר שהוא בחי' ע"י כו'). והטעם לזה הנה היות פי' פלא ידוע שהו"ע הבדלה והפרשה כמ"ש כי יפלא ממך דבר11 כו', שהדבר מופרש ומובדל ממך להשיגו כי מפני בחי' עומק של המושג לא ישיגנו האדם כלל וכלל והרי הדבר נבדל ונעלם מעיני השגתו לגמרי כו', וזהו הנק' למעלה בחי' אור מקיף העליון שהוא נבדל בערך לגמרי ואיננו מתלבש כלל וכלל בעולמות והוא הנק' פלא עליון כו' מפני שהוא מופלא ומובדל


1) שיר המעלות ממעמקי': הוא דרוש האחרון מסדרה של ד' מאמרים שבהם נתבאר מאמר ד"ה להבין וכו' כי המצוה שנאמר ע"י כ"ק אדה"ז בשנת תקס"ו, ונדפס במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תתקלה ואילך. ובשינויים באוה"ת נצבים ע' א'רכט ואילך. ונאמר גם ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש בראשית שנת תרכ"ז ונדפס בסה"מ תרכ"ו ע' רמב ואילך (עם הוספה, וקיצור נדפס שם ע' רנד ואילך).

במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תתעו נדפס גוף המאמר שפתיחתו היא כי המצוה הזאת והוא משבת פ' נצבים תקס"ה (ומקבילו נדפס בלקו"ת נצבים מה, ב). וביאור ראשון (שפתיחתו היא להבין שרשי הדברים) נדפס שם בע' תתפג. וביאור שני (שפתיחתו היא להבין וכו' ע"פ כי המצוה) נדפס שם ע' תתקלה. ומאמר דידן מיוסד על ביאור שני כנ"ל.

מאמר דידן מבאר סיום המאמר דתקס"ו ומתחיל מפ"ה — ד"ה לא נפלאת (ע' תתקמו-תתקנ שבמאמרי אדה"ז תקס"ה הנ"ל).

הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה להלן בחלק ההנחות. התאריך המופיע בריש המאמר הועתק משם.

הפתיחה והגהה אחת נכתב בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מהר"ש. הבא בתוך חצאי עיגול בפנים המאמר הם הגהות מכ"ק אדמו"ר מהר"ש פרט באם צויין אחרת.

הדרוש נמצא גם בכת"י מעתיקים והם: א 134 (לא נסמנו עמודים) בכותרת: בס"ד ש"ש תרל"ט. ב 545 ע' קמח בכותרת: בס"ד ש"ש. ג 363 רעח, ב בכותרת: בס"ד ש"ש תרל"ט. ד 545 ע' קמח בכותרת: בס"ד ש"ש. ה 690 ע' קיח בכותרת: בס"ד ש"ש תרל"ט. ו 2083 כת"י הר"ש סופר. ז מאסקבא 127 ע' 25 בכותרת: בס"ד ש"ש.

2) שיר המעלות ממעמקי' קראתיך ה': תהלים קל, א.

3) נת' בד"ה וכ"מ שהוא שופט צדק: בתחילתו — נדפס לפני ד"ה זה.

4) לגבי: אוצ"ל: לגבי'.

5) עושה פלא: בשלח טו, יא.

6) לא: מכאן הוא לשון מאמרי אדה"ז תקס"ה כאן ע' תתקמו. סה"מ תרכ"ו כאן ע' רמט: פ"ו.

7) לא נפלאת היא ממך: נצבים ל, יא.

8) עתיק נק' בשם פלא עליון: ראה גם (בנוסף להדרושים שבהערה 1) מאמר ד"ה כי המצוה תרע"ג (סה"מ תרע"ב — תרע"ו ע' רחצ). ד"ה ואשה אחת תשמ"ו ס"ד (קונט' כ"ף מ"ח תש"נ — סה"מ מלוקט ד ע' מו). ד"ה וקבל היהודים תשל"ח ס"א (סה"מ מלוקט א ע' שיז). ולהעיר מלעיל המשך כי תשא ספ"א ובהערות 24-5.

9) נורא תהלות: כ"ה גם בסה"מ תרכ"ו כאן. ובמאמרי אדה"ז תקס"ה כאן: ליתא.

10) (שבחי': הסוגר נמצא גם בסה"מ תרכ"ו כאן.

11) כי יפלא ממך דבר: פ' שופטים יז, ח.