[וידבר כו' אלה הם מועדי]

שלב

בס"ד יום א' של חגה"ס ל"ט

[יום א' של חגה"ס]

וידבר1 ה' אל משה לאמר3, דבר אל בנ"י כו'2 מועדי ה' כו' אלה הם מועדי4. וצ"ל כפל הלשון מועדי הוי' ומועדי5, וכמו"כ צ"ל מ"ש במ"א מצות הוי'7 ומצותי68, גם צ"ל מ"ש כאן ברוב המועדי' וכן בכמה מקומות בתורה9 אני הוי' שלשון זה לא יתכן לומר כ"א על מי שהוא ידוע ונראה והוא אומר שאני הוא פ' הידוע כו', אבל מאחר ששם הוי' נעלם שאינו ידוע ענין בחי' שם הוי' מי הוא, וא"כ מהו ענין שאומר ומודיע לנו שאני הוא הוי' שגם שם הוי' אינו ידוע לנו10.


1) וידבר וכו' אלה הם מועדי: מיוסד על מאמר ד"ה זה מכ"ק אדמו"ר הצ"צ, וממנו ישנם ד' הנחות והם: א) הנחת כ"ק אדמו"ר מהר"ש נדפסה באוה"ת אמור כרך ג ע' תתלז [ההנחה נמצאת בבוך 2111 ע' סז בכותרת: ”ב"ה א"ח שבועו' ר"ך". וכן צ"ל: באוה"ת אמור שם מהדורת תשנ"ג בע' 42. סה"מ תרכ"ו ע'] ב) הנחה אחרת נדפסה באוה"ת אמור כרך ד ע' א'עה [בכותרת: א"ח שבועות שנת תר"ך]. ג) הנחת ר' הלל יודפס בעזה"י בספרו פלח הרמון פ' אמור. ד) ועוד הנחה נמצאת בבוך 2064 ע' עב [בכותרת: רשימות משנת כת"ר אסרו חג של שבועות בליבווויץ].

המאמר שבאוה"ת הנ"ל מיוסד על מאמר ד"ה זה משבת חה"מ פסח שנדפס במאמרי אדה"ז תקס"ח ח"א ע' קנט [נדפס גם באוה"ת אמור כרך ג ע' תתמא]. ונאמר — המאמר שבאוה"ת — ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש בהוס' הגהה בסה"מ תרכ"ו ע' רעג. ובשינויים וכו' נדפס באוה"ת דברים ע' א ואילך ושם הפתיחה אלה הדברים [וקיצורים נדפסו באוה"ת אמור כרך ג ע' תתמז]. מאמר דידן נדפס גם בסה"מ תרנ"ו ע' רעא. וראה גם מאמר ד"ה ולקחתם לכם תשכ"ז.

הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה לקמן בחלק ההנחות ומשם נעתקה הכותרת שבריש המאמר (פרט לתיבת בס"ד).

המאמר נכתב בכת"י הר"ש סופר עם הגהות ותיקונים בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מהר"ש. ונמצא גם בכת"י מעתיק בבוך א 363 רפ, ב בכותרת: בס"ד חה"ס תרל"ט.

3) וידבר ה' אל משה לאמר: אמור כג, א.

2) וידבר ה'. . כו': התחלת המאמר בכת"י הר"ש סופר הוא: אלה מועדי, ומחקו כ"ק אדמו"ר מהר"ש ותיקן כבפנים.

4) דבר אל בנ"י כו' מועדי ה' כו' אלה הם מועדי: שם כג, ב.

5) כפל הלשון מועדי הוי' ומועדי: ראה גם (בנוסף להערה 1) לקמן בפיסקא ובכ"ז. אוה"ת לך כרך ד ס"ע תרצג ואילך. אמור כרך א ע' שכז. דברים ע' ב. תצא ע' תתקלג. מאמר ד"ה להבין ענין ההפרש בין שבת ליו"ט בסופו (ד"ה עוד מענין הנ"ל — הנחת ר' הלל מדרוש כ"ק אדמו"ר הצ"צ) יודפס בעה"י בפלח הרמון ויקרא. וש"נ.

7) מצות הוי': ויקרא ד, ב.

6) מ"ש במ"א מצות הוי' ומצותי: ראה גם (בנוסף להערה 1) לקמן בפיסקא ובכ"ז. לקו"ת במדבר ט, ג. סידור שער הציצית ד, ד. ה, ג. אמ"ב שם פו, א. אוה"ת שלח ע' תקפח. בלק כרך ה ע' א'תרסט [ובמהדורת תשנ"ח ע' תתקנא]. תצא כרך ו ע' ב'שסד ואילך. פלח הרמון ויקרא שם. וש"נ. המשך תער"ב ח"ג ע' א'תמא.

8) ומצותי: תולדות כו, ה. בשלח טז, כח. יתרו כ, ו. ועוד.

9) כאן. . בתורה: בכת"י הר"ש סופר: בסיום כל פרשה. ותיקן כ"ק אדמו"ר מהר"ש כבפנים.

10) אני הוי'. . שהוא ידוע. . אינו ידוע לנו: לך טו, ז. ויצא כח, יג. ועוד. שמות ו, ב. ו. ז. ח. ועוד. ראה (בנוסף להערה 1) אוה"ת יתרו יתרו ע' תתקיד וע' תתקלט. לעיל מאמר ד"ה אנכי אנכי ובהערה *10. לקמן בהנחה כאן על יד הערה 13. ולפנ"ז בהנחה ד"ה אנכי אנכי ובהערה *15.