מה יפו פעמיך (שלוש רגלים) כו'

שמא

נא' מויו"ט הראשון ש"ח

הדום רגלי כו' מרגלים

מיו"ט הראשון של חג

מה יפו פעמייך1 בנעלים2, פי' פעמיך הוא בחי' ההילוך שנש"י נק' מהלכים3 ונא' פעמי' ל' רבים, שמלבד שקאי על כאו"א מישראל הנה בכאו"א יש ב' בחי' הילוך4, והיינו ההילוך מלמטלמ"ע, וההילוך מלמעלמ"ט, ולזה רמז באמרו פעמייך ל' רבים היינו ב' בחי' הילוך הנ"ל. והנה ההילוך הוא ברגל, וצ"ל ענין ובחי' רגל, הנה כתי' והארץ הדום רגלי5, רגל הוא כנס"י6 ויש מעלה יתירה ברגל מה שאין בראש שהרגלים הם המהלכים כו' נעוץ סופן7 כו' ולכן ישראל נק' לי ראש8 (שבבחי' זו הרגל היא ראש וכשם שהראש פועל פעולתה ברגל ליישר הילוכה או לכוין הילוך הרגל שתלך ותרקד לפי הזמר שמזמרים, כן הרגל במה שהוא ראש דהיינו בהילוכה ה"ה נושא את הראש וכל הגוף למקום אשר בעצמם אינם יכולים לבוא, ונמצא כי בעצם ההילוך הרגל היא ראש גמורה נגד כל האברי' כו', ולכן ישראל שנק' בנים למקום9, וברא כרעא דאבוה10, ה"ה כבי' לי בחי' ראש). [הג"ה, עמ"ש בד"ה אני דפ'


1) מה יפו פעמייך: מאמר זה הוא דרוש השני שמבאר פיסקא שני' שבביאור השני (על מאמר ד"ה השמים כסאי) ד"ה להבין שרשי הדברים הנ"ל שנדפס במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי ע' תשסא — תשסב. והוא דרוש העשירי מההמשך — לאחרי הפסק של כמה דרושים — שבו נתבארו הדרושים דהשמים כסאי ושני ביאוריו שנאמרו בשנת תקס"ה כמצויין לעיל ברד"ה ואשא אתכם.

המאמר (מלבד הפתיחה וכן הערות שבתוך ההחצע"ג שנכתבו בגוכתי"ק) הוא לשון מאמרי אדה"ז תקס"ה הנ"ל עם הגהות הצ"צ שבאים בתוך חצאי ריבוע. וההגהות שבהחצע"ג הם מכ"ק אדמו"ר מהר"ש. ההגהות וכן הפתיחה נכתבו בבוך 1162. ורק הגהה א' עה"ג נכתבה בבוך זה 1089. אודות ביכלאך אלו ראה המצויין לעיל בריש מאמר ד"ה ואשא אתכם.

המאמר פרט להפתיחה נדפס גם בלקו"ת לג"פ בראשית יג, ב ואילך. ובאוה"ת בראשית כרך ג ע' 946 ואילך [ובאוה"ת שם הנה: א) הגהות הצ"צ לא ניתנו בין שני חצאי ריבוע. ב) חסירים הגהות כ"ק אדמו"ר מהר"ש].

הנחה מדרוש זה — רק איזה שורות — מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה לקמן בחלק ההנחות. והפתיחה היא שלש רגלים. והנחה אחרת (בפתיחה שלש רגלים) נדפסה לקמן בההוספה.

הכותרת שבראש המאמר נעתקה מהשולי הגליון שנדפס לקמן על יד הערה 66 ושם שהפתיחה היתה: שלש רגלים. ונאמר רק חלקו, וההמשך נכלל בדרוש דשבת בראשית כמצויין בהערה 68 שם.

2) מה יפו פעמייך בנעלים: שה"ש ז, ב.

3) שנש"י נק' מהלכים: ראה מאמרי אדה"ז תקע"א ע' ו ואילך וע' יג ואילך. פרשיות התורה ח"ב ע' תשכט ואילך. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תרסז ואילך. במדבר ח"ג ע' א'לג ואילך. נ"ך ע' תמח ואילך ובהנסמן בהנ"ל. אוה"ת בחוקותי כרך ג ע' תתקלא.

4) ב' בחי' הילוך: ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ג ח"א ע' רנה ואילך (נוסח א'). אוה"ת תצא ע' תתריג.

5) והארץ הדום רגלי: ישעי' סו, א.

6) רגל הוא כנס"י: ראה גם תו"א א, ב. לעיל מאמר ד"ה ומקנה רב על יד הערה 23 ובהנסמן בריש המאמר שם.

7) נעוץ סופן: נסמן לקמן בהערה 38.

8) ישראל נק' לי ראש: ראה פע"ח שער הלולב שכ"ט, פ"א. לעיל המשך חייב אדם לברך פ"ט הערה 274.

9) ישראל שנק' בנים למקום: פ' ראה יד, א.

10) וברא כרעא דאבוה: ראה ע"ח שער פרקי הצלם שכ"ד, פ"א בשם רז"ל. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שלט. וש"נ. תו"ח ויקהל ח"ב שצו, א הערה 118.