אם כסף תלוה כו'

כח

בס"ד

טוב לשמים ולבריות אוכל פירות והקרן קיימת (פרק א-ג)

אם כסף תלוה את עמי1, את העני עמך לא תהי' לו כנושה, לא תשימון עליו נשך2. ולכאורה צ"ל ענין אומרו את עמי שלפי הענין נראה כמיותר, דהל"ל אם כסף תלוה את העני עמך. אך הענין הוא דבמד"ר במקומו משפטים ס"פ ל"א3 פי' בפי' את עמי ר"ל את עמי בחירק תחת העיין שאם תלוה ולא תיקח ממנו ריבית4 את עמי, מה אני איני מוט לעולם, אף אתה אין אתה מוט לעולם, שנאמר כספו לא נתן בנשך כו' עושה אלה לא ימוט לעולם5. שהמכוון מפסוק זה שיעשה גמ"ח ממש בלי שום פני' לגרמי', ולכן בפי' לא תהי' לו כנושה פי' במשנה יו"ד פ"ה דב"מ יש ריבית דברים, וגם אמרו שלא יתנהג עמו כעבד לוה לאיש מלוה6 רק שיהי' גמ"ח ממש ועי"ז את עמי כו'. וכמארז"ל במד"ר במקומו ר"פ ל"א ע"פ אם כסף תלוה הה"ד טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט (תילי' סי' קי"ב7 ) אין ברי' שאינה חייבת לאלקי' אלא שהוא חנון ורחום מוחל על הראשונים, שנאמר אל תזכר לנו עוונות ראשונים8 ופי' הידי משה דקאי על מ"ש את עמי כלומר עשה כמו שאני עושה עמך שאני מוחל על חובתך עכ"ל, וא"כ ר"ל שלא תמהר לדחוק פרעון החוב, וא"כ למדנו שהגמ"ח הוא דוגמת א"א שמאריך אף, עד שב"כ9 יעשה תשובה, כן המלוה יאריך ולא ימהר לדחוק את חובו עד שבהמשך הזמן ישלם לו, ונמצא כי מארז"ל במד"ר הנ"ל אלא מוחל על הראשונים אינו סותר למארז"ל כל מאן דאמר הקב"ה וותרן10 יוותרו מיעוהי אלא מאריך אף וגבה דילי' שלבסוף הוא גובה אלא שמאריך אף אולי ישוב בתשובה, וא"ל גבי דיליה, שפי' מוחל על הראשונים הוא ג"כ כשעשה תשובה, ועכ"פ זהו מדת החסד והטוב להלוות ולהמתין, ומה שלבסוף הוא גובה כשאינו שב, זהו לפי שההשפעה מבחי' א"א נמשך ע"י חו"ב וכמ"ש במ"א בלק"ת בד"ה מי אל כמוך11,


1) אם כסף תלוה את עמי: מכאן מתחיל ההמשך הכולל ה מאמרים (י"ד פרקים), והם: א) ד"ה זה הכולל פרקים א — ג. ב) ד"ה על ג"ד העולם עומד פרקים ד-ח. ג) גומל נפשו איש חסד פרקים ט — יא. ד) טוב איש חונן ומלוה פרקים יב-יג. ה) מלוה ה' חונן דל פרק יד.

למאמר זה [פרקים א-ג] ראה אוה"ת משפטים כרך ח ע' ג'יז. וראה (גם שם בכרך ד ע' א'קסא וע' א'קסו). מאמר ד"ה זה בסה"מ תרכ"ז ע' קלג. וש"נ־ תרכ"ט ע' סט־ תרס"ה ע' קלח. תשכ"ז. ד"ה כי תשא תשל"א (קונט' כ"ב שבט תנש"א — סה"מ מלוקט ח"ה ע' קפא).

ההמשך נדפס מגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מהר"ש שנמצא בבוך 1089 ע' טו. ונמצא גם בכת"י מעתיק הר"ש סופר בבוך 2083 ע' ז ונרשם לקמן: ב.

2) אם כסף תלוה. . כנושה. . נשך: משפטים כב, כד. להבא להלן בפרק זה ראה אוה"ת כאן כרך ח ע' ג'יז. כרך ד ס"ע א'קסה ואילך. סה"מ תרכ"ז כאן ע' קלג. (תרכ"ט ע' סט).

3) דבמד"ר. . ס"פ ל"א: ראה גם אוה"ת כאן ע' א'קסא.

4) ריבית: תוקן ע"פ ב.

5) כספו לא נתן בנשך. . לעולם: תהלים טו, ה.

6) וגם אמרו. . כעבד לוה לאיש מלוה: משלי כב, ז. רמב"ן ובחיי משפטים כאן.

7) במד"ר. . טוב איש חונן. . תילי' סי' קי"ב: ה. ראה גם אוה"ת כאן ע' א'קנא.

8) אל תזכר לנו עוונות ראשונים: תהלים עט, ח.

9) שב"כ: שבין כך.

10) כל מאן דאמר הקב"ה וותרן: ועד"ז מובא באוה"ת כאן ע' א'קסו. ע' ג'כה. ראה ב"ר פס"ז, ד. וש"נ. יל"ש תולדות פכ"ז, לד (רמז קטו) — מהדורת ירושלים תשל"ג ע' 561 הערה 14.

11) בלק"ת בד"ה מי אל כמוך: ראה שם דרושים לר"ה סב, א. באוה"ת כאן ליתא.