בראשית כו'

שמח

בס"ד פ' בראשית תרל"ט

מעלת אתכפיא כו' הדום רגלי כו' מרגלים כו' תהו ותקון - ב' קיצורים

בראשית

בראשית ברא1 אלקי'2 את השמים ואת כו' והארץ היתה תהו3 כו', וצ"ל ענין אומרו והארץ היתה תהו, הלא בעה"ת4 הי' כל הספירות שבתיקון רק שהיו בחי' נקודות זת"ז5 כנודע, ומהו והארץ דוקא. וגם משמע שזהו כעין נתינת טעם על בריאת שמו"א שאמר תחלה, וצ"ל מהו. והענין הוא דהנה עיקר בחי' הבירורים מבחי' התהו שנשארו שלא נתבררו בדרך בירור שמלמעלמ"ט, כ"א שיבוררו בדרך בירור מלמטלמ"ע ע"י עבודת האדם כמשי"ת זהו בבחי' ארץ בחי' מ'6 ש'8 ב"ן7 דוקא. וכנודע שב"ן הוא המתברר ע"י בחי' ש' מ"ה9 דתיקון המברר אותו, ופי' מ"ה הוא בחי' ביטול בכלל, ועיקרו בחי' מ"ה דחכ' שהוא בחי' ביטול אמיתי דיחו"ע וכמו שאמר משה בחי' יסו"א10 ונחנו מה11 כו' וכמו שא' בס"י ע"ס בלי מה שפי' בלי שום מהות12, ואמנם בכדי לבוא לבחי' זה זהו ע"י בחי' ביטול היש לאין, וזהו שארז"ל גדולים מע"צ13 ממעשה שמים וארץ, דאלו מעשה שמים וארץ הם בחי' בריאה יש מאין, אבל ע"י עבודת האדם בתומ"צ שעי"ז נא' ועמך כולם צדיקי'14 וכמ"ש מזה בד"ה ויהיו כל הפקודי' (חה"ש ך"ו)15 שהמקיים המצות נק' צדיק ע"ש שכל


1) בראשית ברא: מאמר זה הוא דרוש השלישי שמבאר פיסקא שלישית שבביאור השני (על מאמר ד"ה השמים כסאי) ד"ה להבין שרשי הדברים הנ"ל שנדפס במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי ע' תשסב — תשסד. והוא דרוש הי"א מההמשך שבו נתבארו הדרושים דהשמים כסאי ושני ביאוריו שנאמרו בשנת תקס"ה כמצויין לעיל ברד"ה ואשא אתכם.

דרוש זה (מתחיל מלקמן ד"ה אך הנה עדיין) הוא לשון מאמרי אדה"ז תקס"ה הנ"ל עם הגהות הצ"צ שבאים בתוך חצאי ריבוע. חלק מהמאמר מתחיל מהתיבות: ”וזהו דכתיב" נדפס גם לעיל במאמר ד"ה מה יפו. ומלקמן ד"ה ”אך הנה עדיין" נדפס גם בלקו"ת לג"פ בראשית יד, ג ואילך. ובאוה"ת בראשית כרך ג ע' תעה ואילך. הכותרת שבראש המאמר נעתקה מבוך 363 כת"י מעתיק ע' רפג.

מאמר זה נזכר לקמן במאמר ד"ה זה עני על יד הערות 58. 53.

המאמר נמצא בבוך 1069 שכולל הדרושים שנאמרו בשנת תרל"ט.

2) בראשית ברא אלקי': בראשית א, א.

3) והארץ היתה תהו: שם א, ב.

4) בעה"ת: בעולם התהו.

5) בעה"ת. . הספירות. . נקודות זת"ז: ראה ע"ח שער הכללים פ"א. שער התיקון ש"י, פ"ה. (ובנוסף להערה 1) לעיל מאמר ד"ה ישמח משה ובהערה 74.

6) ארץ בחי' מ': ראה זהר תוספתא בראשית לא, ב.

8) מ' ש' ב"ן: ראה ע"ח שער רפ"ח ניצוצין שי"ח, פ"ג. שעה"י קמה, א. הערה 14.

7) ארץ. . ש' ב"ן: ראה גם תו"ח בשלח ח"א קעה, ב. וש"נ.

9) שב"ן הוא המתברר. . ש' מ"ה: ראה ע"ח שער טנת"א ש"ה, פ"א. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' ה. וש"נ. ח"ב ע' תקעג ואילך. ח"ד ע' א'ריג ואילך.

10) משה בחי' יסו"א: ראה גם לקו"ש שמות כרך ו ע' 244 ואילך.

11) ונחנו מה: נסמן לעיל במאמר ד"ה ישמח משה הערה 5.

12) בס"י ע"ס בלי מה. . מהות: פ"א, מ"ד ובמפרשים שם.

13) גדולים מע"צ: ראה כתובות ה, א. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תתי. וש"נ. תו"ח בראשית כה, ג ובהערה 25. תצוה ח"ב שכד, ד. סה"מ תרל"ו ח"ב ע' רמב.

14) ועמך כולם צדיקי': ישעי' ס, כא.

15) בד"ה ויהיו כל הפקודי' (חה"ש ך"ו): סה"מ תרכ"ו ע' קד. וראה גם הנסמן שם בריש הספר ע' לד"ה שאו כו' ויהיו כל הפקודי'. לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה ושמרתם את חוקותי ובהערה 4.