על ג"ד העולם עומד כו' אופן היתר עיסקא כו'

לד

ענין הקרבן כו' אש כו' ג' עטרות (ד-ה)

ד) ואמנם71 עדיין צ"ל למה לא הרחיקו רז"ל מאיסור הריבית לגמרי והתירו היתר עיסקא72 פלגא באגרא ופלגא בהפסד, ושיקבל הלוה מהמלוה שכר עמלו, או שיקבל המלוה תילתא באגרא ופלגא בהפסד, או תילתא באגרא ותרי תילתא בהפסד, כפי האופן שיתפשרו בניהם, ולמה לא הרחיקו לגמרי מאיסור ריבות, אך הענין הוא דהנה בעה"כ של הסה"ד הביא בשם שמ"ל73 שירידת הנשמה בגוף נק' בשם עיסקא שהיא פלגא מלוה ופלגא פקדון, וכן בירידת הנשמה בגוף יש ב' בחי' היינו מה שהירידה צורך עליה74 זהו השכר להנשמה, ויש מזה ריוח גם להנותן כמ"ש הבו גודל לאלקינו75 וארז"ל במד"ר איכה בזמן שישראל76 עושי' רצוש"מ מוסיפי' כח בגבורה של מעלה כמד"א באלקים נעשה חיל77, ולהבין זה צ"ל מארז"ל על שלשה דברים78 העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמ"ח, עבודה הוא בחי' עבודת הקרבנות79, וצ"ל מ"ש בהושע ס"ו פ"ו כי חסד חפצתי ולא זבח שזהו לכאורה היפך האמור בכל התורה מענין הקרבנות וספר ויקרא מתחיל בקרבנות אדם כי יקריב80 ורוב ס' ויקרא הוא פרשיות הקרבנות והרבה בס' במדבר


71) ואמנם: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך נרשם כאן מאמר ד"ה: על ג' דברים העולם עומד (לפרקים ד — ח), היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם פתיחה זו נרשמה בפ"ע גם ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

למאמר זה ראה אוה"ת משפטים כרך ח ע' ג'ל וע' ג'יח. סה"מ תרכ"ו ס"ע פ ואילך. תרכ"ז ע' קלג ואילך. תרכ"ט ע' סט ואילך. תרס"ה ע' קלט. תרח"ץ ע' רכז. תרצ"ט ע' 238. תש"ט ע' 28. מאמר ד"ה ויאמר לו יהונתן מחר חודש ש"פ משפטים תשכ"ב. ד"ה אם כסף תלוה תשכ"ז. ד"ה כי תשא תשל"א (קונט' כ"ב שבט תנש"א — סה"מ מלוקט ח"ה ע' קפא).

72) היתר עיסקא: ראה ב"מ סח, סע"ב ואילך. שו"ע אדה"ז הל' רבית סל"ח. אוה"ת כאן ר"ע א'קנו. ע' א'קע. (כרך ח) ע' ג'ל. תרכ"ט ע' קפו. סה"מ תש"ט ע' 28. וש"נ.

73) בעה"כ של הסה"ד.. שמ"ל: בס' ערכי הכנויים של בעל המחבר ס' סדר הדורות מערכת הלואה אות נשמה ומערכת עסקי הביא בשם ספר שמנה לחמו — לר' אשר אנשיל מפרמישלא דעסא תס"א — ח"ב הספד י"ב (כד, א). אוה"ת כאן ע' א'קע. תרכ"ז ס"ע קלג ואילך. תרכ"ו ס"ע פ ”בערה"כ. . בשם התיקונים". תרכ"ט ע' קפה ”בשם ספר [שמ"ל] שהביא בשם תיקונים". אבל כנראה הכוונה לספר קרבן שבת הובא בעה"כ שם [אבל שם הובא ”הלוואה"].

74) שהירידה צורך עליה: ראה הנסמן באוה"ת עקב ע' תפא.

75) הבו גודל לאלקינו: האזינו לג, ב.

76) במד"ר איכה בזמן שישראל: פ"א, לג (הובא לקמן פי"ב בפנים על יד הערות 238-9). ראה אוה"ת איוב כרך א ע' תרעט ואילך.

77) באלקים נעשה חיל: תהלים ס, יד.

78) על שלשה דברים: אבות פ"א, מ"ב. ראה גם מאמר ד"ה אם כסף תלוה תשכ"ז.

79) עבודה. . הקרבנות: ראה מפרשי המשנה שם. בסה"מ תרס"ה כאן: ”וכמ"ש [שמות ג, יב] בהוציאך כו' תעבדון את האלקי' על ההר הזה שנק' קרבנות עבודה". ובהמשך תער"ב ח"ג ס"ע א'ריח מציין ע"ז: ”ובמדרש". ראה ב"ר פט"ז, ד [ה] בסופו.

80) אדם כי יקריב: ויקרא א, ב.