טוב איש חונן כו'

מז

כי אמרתי עולם ב' פי' כו' קנין משיכה, כסף (יב-יג)

יב) והנה218 על בחי' חסד זה יתפרש פי' הפסוק כי אמרתי עולם חסד יבנה219 לפי פי' הא' בפסוק זה, כי בפי' פסוק זה יש ב' פי'220 הא' שעיקר בריאות221 העולם הי' מצד בחי' כי חפץ חסד222 הוא223, שזהו בחי' חסד הנ"ל, שכך


218) והנה: במפתח הבוך נרשם כאן מאמר ד"ה: טוב איש חונן ומלוה (לפרקים יב-יג), היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם פתיחה זו נרשמה בפ"ע גם ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

למאמר זה ראה אוה"ת משפטים ס"ע א'קסד וע' א'קסו ואילך. שם כרך ח ע' ג'כה. סה"מ תרכ"ז ע' קמ. תרכ"ט ע' עג. תרס"ה ע' קמה. מאמר ד"ה ויאמר לו יהונתן ש"פ משפטים תשכ"ב.

219) כי אמרתי עולם חסד יבנה: תהלים פט, ג.

220) ב' פי': בסה"מ תרכ"ט ע' ט ועד"ז ע' תו מציין: ע' מזה בד"ה ולקחתם אגודת אזוב (ך"ח). לא נדפס לע"ע וראה בהערת המו"ל שם. סה"מ תרכ"ז ע' קמ. וש"נ.

221) בריאות: וכ"ה לקמן פי"ג. המשך חייב אדם לברך פל"א על יד הערה 1219 (ובהקיצור שם). ו(בחלק ההנחות) בהנחה ד"ה לה"ע אכילת מצה על יד הערה 42 (ב"פ). ראה גם סה"מ תרל"ב ח"ב ע' תמט. תרל"ה ח"א ע' רלו. לקו"ש תצא כרך כט ע' 142 בשולי הגליון. לקלו"י הערות לתניא פכ"א (כז, א) ע' ה.

222) בריאות העולם. . חפץ חסד: באוה"ת כאן ע' א'קסד: כן משמע הפירוש בת"י [ראה אוה"ת (יהל אור) תהלים ע' שיד] וכן פי' הרמב"ם בסוף ספרו מ"נ [ח"ג פנ"ג ראה אוה"ת שם ע' שטז].

223) כי חפץ חסד הוא: מיכה ז, יח.