וידבר כו' ויצוום כו' א
גדול אדונינו כו' שיעור קומה כו' ז
אז ישיר כו' לתבונתו אין מספר כו' יג
ועמדו רגליו כו' אותיות כו' כא
אם כסף תלוה כו' כח
על ג"ד העולם עומד כו' אופן היתר עיסקא כו' לד
גומל נפשו איש חסד כו' מב
טוב איש חונן כו' מז
מלוה ה' חונן דל כו' את העני עמך נג
כי תשא כו' נו
מונה מספר כו' סב
שאו מרום עיניכם כו' נפלאותיך ומח' כו' עצמו... עג
והי' מספר בנ"י כו' עח
כל העובר כו' ונתנו איש כופר כו' פד
חייב אדם לברך ק' ברכות פז
ולהבין כו' ברוך ה' אלקי ישראל צד
להבין ענין אכילת מצה כו' אך מה שיש צט
ביום ההוא יהי' כו' וסדר ההמשכה קו
אז ישיר כו' ומעתה יובן משנת"ל קי
אר"א אר"ח ת"ח מרבים שלום כו' והנה בענין... קטז
ושמרתם את חוקותי כו' ואח"כ מלך העולם קכ
ומעתה כו' כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה קכו
מקום שאמרו להאריך כו' ועפ"ז יובן קל
היושבת בגנים כו' וענין התהות מותרי קלח
וז"ש דהע"ה גל עיני ואביטה קמז
וזהו דכתיב אם בחוקותי תלכו קנה
כי ממך הכל כו' ואמנם עדיין צ"ל צפי משנת"ל קסה
בשחר מברך שתים כו' ועוד אפ"ל קעא
גדול העונה אמן כו' ולבאר הענין קצת קעח
שלח לך אנשים כו' ועתה נבוא קפה
פי' פתחה כו' והנה ברכת יוצר האדם קצא
צור תעודה כו' וביאור ענין שצ"ל חותם קצז
הי' רמ"א חייב אדם לברך כו' ועתה יש להבין רו
ואשא אתכם על כנפי נשרים כו' ריד
[ואהי' אצלו אמון כו' וכיצד תהי' התבוננות זו] רכא
ומקנה רב כו' מרגלים כו' והארץ הדום רגלי כו' רכח
גדול יהי' כבוד כו' אי זה בית כו' רלט
על חומותיך ירושלים כו' רמו
ישמח משה במתנת כו' רנו
בנים אתם כו' רסה
אני לדודי ודודי לי כו' עדר
פי' פתחה כו' וידבר ה' כו' רפו
להבין ענין הנוסח כו' באש הצתה כו' רצד
כי המצוה הזאת כו' שא
אנכי אנכי כו' שט
וכל מאמינים שהוא שופט צדק כו' שיח
שה"מ ממעמקים כו' שכד
[וידבר כו' אלה הם מועדי] שלב
מה יפו פעמיך (שלוש רגלים) כו' שמא
בראשית כו' שמח