וידבר כו' ויצוום כו'
גדול אדונינו כו' שיעור קומה כו'
אז ישיר כו' לתבונתו אין מספר כו'
ועמדו רגליו כו' אותיות כו'
אם כסף תלוה כו'
על ג"ד העולם עומד כו' אופן היתר עיסקא כו'
גומל נפשו איש חסד כו'
טוב איש חונן כו'
מלוה ה' חונן דל כו' את העני עמך
כי תשא כו'
מונה מספר כו'
שאו מרום עיניכם כו' נפלאותיך ומח' כו' עצמו...
והי' מספר בנ"י כו'
כל העובר כו' ונתנו איש כופר כו'
חייב אדם לברך ק' ברכות
ולהבין כו' ברוך ה' אלקי ישראל
להבין ענין אכילת מצה כו' אך מה שיש
ביום ההוא יהי' כו' וסדר ההמשכה
אז ישיר כו' ומעתה יובן משנת"ל
אר"א אר"ח ת"ח מרבים שלום כו' והנה בענין...
ושמרתם את חוקותי כו' ואח"כ מלך העולם
ומעתה כו' כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה
מקום שאמרו להאריך כו' ועפ"ז יובן
היושבת בגנים כו' וענין התהות מותרי
וז"ש דהע"ה גל עיני ואביטה
וזהו דכתיב אם בחוקותי תלכו
כי ממך הכל כו' ואמנם עדיין צ"ל צפי משנת"ל
בשחר מברך שתים כו' ועוד אפ"ל
גדול העונה אמן כו' ולבאר הענין קצת
שלח לך אנשים כו' ועתה נבוא
פי' פתחה כו' והנה ברכת יוצר האדם
צור תעודה כו' וביאור ענין שצ"ל חותם
הי' רמ"א חייב אדם לברך כו' ועתה יש להבין
ואשא אתכם על כנפי נשרים כו'
[ואהי' אצלו אמון כו' וכיצד תהי' התבוננות זו]
ומקנה רב כו' מרגלים כו' והארץ הדום רגלי כו'
גדול יהי' כבוד כו' אי זה בית כו'
על חומותיך ירושלים כו'
ישמח משה במתנת כו'
בנים אתם כו'
אני לדודי ודודי לי כו'
פי' פתחה כו' וידבר ה' כו'
להבין ענין הנוסח כו' באש הצתה כו'
כי המצוה הזאת כו'
אנכי אנכי כו'
וכל מאמינים שהוא שופט צדק כו'
שה"מ ממעמקים כו'
[וידבר כו' אלה הם מועדי]
מה יפו פעמיך (שלוש רגלים) כו'
בראשית כו'