א'קצב

ב"ה1 יום ב' י"ב תשרי תרס"ז לפ"ק

ליובאוויטש

כבוד ידידי עוז המפורסם ווח"ס נכבד י"א מו"ה אברהם חיים2 שי'

ת"ל בעד החוה"ש כה לחי.

מכתבו כן הסך אלף רו"כ נכון הגיעני, והנני מסגיר בזה רשימה מחלוקת המעות, וברוך ה' אשר הי' בעזרו, והוא יעזור לו על להבא.

והמעות אשר זכה בגורל3 יהי' לו בהצלחה, ויתן לו השי"ת פרנסה והצלחה בכל עניני[ו] ויהי' ביכלתו לעשות צדקה וחסד לאחב"י תמיד כה"י ולעבוד אותו ית' בשמחת הלב.

ויקבל החוה"ש והברכה מאדה"ש ויחוג את חה"ס הבע"ל בדיצה ובחדוה כאוות נפשו וידידו עוז דו"ש מלונ"ח תכה"י.


1) נדפסה ב"תולדות אברהם חיים" ע' ס.

2) מו"ה אברהם חיים: רוזנבוים. אגרות נוספות אליו – לעיל ח"א קיד. לקמן 193. 201. 212.

3) והמעות אשר זכה בגורל: ראה תולדות אברהם חיים שם (ע' נט), שזכה בגורל בסך חמשת אלפים, ושלח מזה לרבינו אלף (חומש). וראה גם אגרת הבאה.


קצב) י"ב תשרי; מהרא"ח רוזנבוים; המעות שזכה בגורל