א'רלח

ב"ה1 אור יום ב' כ"ב מ"ח תער"ב לפ"ק

כבוד ידי"ע הג' המפורסם ווח"ס נכבד יר"א כו' מו"ה ש' זלקינד2 נ"י

ת"ל בעד החוה"ש כה לחי.

מכתביו נכון הגיעני, ויתן השי"ת שהצעטלין3 יזכו בגורל סך נכון.

ובדבר הקאנטאר, אם לא ימצא קאנטאר במקום שמורגל, יקח את הקאנטאר4 של ר[אגאז]ין, והשי"ת יתן לכבודו פרנסה והצלחה בכל עניניו.

ויקבל החוה"ש והברכה מאדה"ש כאוות נפשו וידידו עוז דו"ש מלונ"ח תכה"י.

הפערעוואד5 נתקבל.


1) מקובץ העתקת אגרות אל הרש"ז פרסיץ – הנ"ל בשוה"ג לאגרת 185.

2) מו"ה ש' זלקינד: פרסיץ. אגרות נוספות אליו – לעיל 185, ובהנסמן בהערות שם.

3) שהצעטלין: כרטיסי הגרלה שקנה.

4) את הקאנטאר: ראה גם לעיל אגרת 236.

5) הפערעוואד: העברה בנקאית.


רלח) כ"ב מ"ח; מו"ה זלקינד פרסיץ; עצות בעסקיו