א'רמב

ב"ה1 י"ח אדר תער"ב לפ"ק

מענטאן

כבוד ידי"נ הג' המפורסם ווח"ס נכבד יר"א כו' מו"ה שלמה זלקינד2 שי'

ת"ל בעד החוה"ש כה לחי.

מכתבו צירוף הצעטיל3 נכון הגיעני, ויתן השי"ת שיזכה בגורל.

בדבר האווז"ג4, הודעתי לכבודו בטעל"ג שישלח לפה, כי בדעתי שנהי' פה אי"ה עד יום ד' שבוע הבע"ל, ואפשר עד יום א' ויקרא.

מפה נסע אי"ה לפאריז, ומפאריז לברלין, והשי"ת יצליח דרכנו.

בריאותי הוטב ת"ל, והשי"ת ישלח לי רפו"ש בקרב בתוך כ"י.

קודם ש"ק כתבתי לו קבלה על מכתבו הקודם, בטח נתקבל.

ויקבל החוה"ש והברכה מאדה"ש כאוות נפשו וידי"ע דו"ש מלונ"ח תכה"י.


1) מקובץ העתקת אגרות אל הרש"ז פרסיץ – הנ"ל בשוה"ג לאגרת 185.

2) מו"ה שלמה זלקינד: פרסיץ. אגרות נוספות אליו – לעיל 185, ובהנסמן בהערות שם.

3) הצעטיל: כרטיס הגרלה שקנה.

4) אווז"ג: אנווייזונג (המחאה בנקאית).


רמב) י"ח אדר; מו"ה זלקינד פרסיץ; משלוח המעות, ונסיעת רבינו