פתח דבר

ב"ה

בתודה לה' מדפיסים אנו בזה, את הספר שאלות ותשובות "תורת שלום" מאת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, שכולל שמונים ושמונה תשובות בנושאים שונים בהלכה ומנהג.

בשעת עריכת סדרת אגרות-קודש אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, בשנת תשמ"ז, נשאל כ"ק אדמו"ר זי"ע:

האם להוסיף בכרך האחרון, בתור נספח, את הפסקי דינים ותשובות שלו, שלא נכתבו בתור מכתבים, ולא נכלל באגרות-קודש, רק נדפסו ביגדיל תורה (כמו הפס"ד הל' פסח, התשובות בהלכות מקוואות ועוד). או אולי כדאי להוציא לאור בקונטרס בפני עצמו "שאלות ותשובות כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע". ויוכללו בו גם התשובות שכבר נדפסו באגרות קודש שלו.

והשיב: (להוסיף בכרך האחרון) ולאחר זמן (להוציא לאור בקונטרס בפני עצמו)1.

וכך נדפסו אז בסדרת אגרות-קודש שלו – גם הפס"ד והתשובות.

בהתאם להוראה הנ"ל, יוצא עתה לאור הספר שאלות ותשובות "תורת שלום" מאת אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, שבו נכללו גם קטעי האגרות שיש בהם הוראות בהלכה ומנהג, ואשר כבר נדפסו בששת כרכי אגרות-קודש שלו.

התשובות באות כאן, בתוספות ציונים ומראי מקומות – בשולי הגליון, ובתוספת פיסוק ופתיחת הראשי תיבות.

כל הנ"ל נערך על ידי הרה"ת ר' שלום דובער שי' לוין.

מערכת "אוצר החסידים"

ב' ניסן ה'תשע"ג

ברקלין, נ.י.


1) המלים המוסגרות הודגשו בכתי"ק מתוך מכתב השאלה.