סימן ה

הפסק בין בשר לחלב לחולה

בנו1 יחי' אינו רשאי להחמיר על עצמו בהנוגע לו לבריאותו, וצריך לשתות חלב (שעה א' אחר בשר מותר לחולה2 לשתות אם סילק ובירך), ולאכול מאכלים טובים. והשי"ת ישלח לו רפו"ש בקרב בתוך כו'.


1) נדפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקמב.

2) שעה א' אחר בשר מותר לחולה: ראה שו"ע יו"ד סי' פט רמ"א ס"א, ופתחי תשובה שם ס"ק ב.


ה) ; הפסק בין בשר לחלב לחולה