תתעב

הוא הוי' רק בניקוד אלקי' כו', ושארי השמות אל אלקים כו' הן במדות דז"א שזהו בחי' לבושין כו'.

קיצור. וצ"ל והלא ש' אלקים וכל השמות שאינן נמחקים הן בכלים, י"ל דשמות עסמ"ב הן בפנימיות הכלים שמיוחדים בהאור וענינם לצייר ולתאר האור ולקבל לעצמן וגם לתאר ולגלות את פנימיות האור, ושארי השמות הן בחיצוניות הכלים דחיצוניות האור מתלבש ומתעלם בהם, ועד"מ התלבשות השכל בלבושי' והסברים בכדי שיתקבל להמקבל, וענינם הוא לפעול חוץ לעצם, וי"ל שהו"ע השתל' הספי' זמ"ז והתלבשות הפרצופים זב"ז שרק חיצוניות העליון הוא שמתלבש ומתעלם בההתלבשות, וכמו בחו"ב שההתגלות הוא רק ההשגה ובמוחין ומדות ההתגלות הוא המדה, וע"ס הן בחי' לבושין במדרי' דאצי' ולכן הן בז"א.

תכא) וכ"ז הוא באצי' דבד"כ הכל הוא בבחי' כלים כו' דאצי' בכלל הוא בחי' אחדות כו', אך בי"ע בד"כ הן בחי' לבושים דומשם יפרד כו', אמנם יש בזה הפרש בין לבושי הברי' ולבושי היצי' שהן עד"מ מח' ודבור כו', וי"ל דכמו שבאצי' יש הפרש בין פנימי' הכלים וחיצוני' הכלים דפנימי' הכלים מקבלים את האור ואינם מעלימים על האור אדרבה מתארים ומגלים את האור כו', וחיצוני' הכלים מלבישים ומעלימים את האור כו', כמו"כ לבושי הבריאה מגלים את האור שהרי אור השכל כמו שהוא מתגלה במח' שאין המח' מעלמת על השכל כו' כמשנת"ל ד"ה וישמע יתרו (ובכללות גם לבושי הבריאה הן בחי' לבושי' ומ"מ ה"ה כמו בחי' הכלים, וכמשנת"ל דאותי' עצמי' כאותי' דברק המבריק ואותיות דמחשבת השכל ה"ה מיוחדים עם האור שא"א להחליפם כו', וזהו דבאצי' בכללות הן בחי' כלים ובד"פ בחי' חיצוני' הכלים זהו כמו לבושים, ובבי"ע בכללות הן בחי' לבושים ובד"פ הברי' היא כמו בחי' כלים כו'). ובזה יובן שהרי לפי משנ"ת הרי יש יתרון בלבושי הברי' שהן כמו לבוש המח' עד"מ על ענין

דהתלבשות הפרצופים כו', דהרי בהתלבשות הפרצופים המלובש מתעלם בההתלבשות ומה שמתגלה הוא המלביש ובהתלבשות במח' הרי המלובש הוא המתגלה כו', ובאמת התלבשות הפרצופים הוא למעלה במדרי' שזהו באצי' שהכל הוא בבחי' כלים כו', ומ"מ יש יתרון בלבושי הברי' מפני שהן בדוגמת בחי' פנימי' הכלים שמגלים את האור כו', אבל לבושי היצי' הן בדוגמת בחי' חיצוני' הכלים שמעלימים את האור לפי שזהו לבוש הנבדל מן העצם (כמו האותיות שהן בבחי' מציאות כו' כנ"ל) ומעלים על האור כו', ועם היות שהן ג"כ מגלים ה"ז גילוי שע"י ההעלם כו'. וי"ל שזהו ע"ד שמבואר במ"א שיש המשכה שבבחי' אותי' והמשכה שבבחי' שערות כו', עד"ז הוא ההפרש בין לבוש המח' ולבוש הדבור (עמ"ש בלק"ת ד"ה והניף ידו ובתו"א ד"ה ועשית בגדי קדש דאותי' הדבור הן כדוגמת השערות כו'), דשערות הן ע"י הפסק האור כו', והפרש ביניהם ידוע דבבחי' דצח"מ שבאדם האותי' הן בחי' חי ושערות בחי' צומח (ועמשנת"ל מזה בד"ה זאת חקת התורה הב' ושם נת' דחכמת הדבור הוא בחי' חי כו'), דצומח הוא דומם בעצם מהותו רק

שיש בו התפשטות חיות כו', וחי הוא שיש בו נפש החיונית כו', וכמו"כ הוא בחי' ברי' ויצי' דברי' הוא בחי' חי כו' (ואי' במק"מ