הערות לקונטרס ומעין מבית ד'

הערות לקוטנרס ומעין

מאת כ"ק אדמו"ר זי"ע

פ"א ואילך ראה המשך וככה - תרל"ז פל"ט ואילך.

החינוך: בחנוך לא מצאתיו. ובכלל צ"ע, כי ידוע שהחנוך הולך בעקבות מנין המצות של הרמב"ם (אלא שמזכיר השגות הרמב"ן. ראה לדוגמא מצוה יב ומז). ולולא דמסתפינא נ"ל לפענ"ד שטעה המעתיק, כי הי' כתוב בר"ת הח' ופירשו החינוך, אבל צ"ל החרדים, והוא שם (סוף חלק מ"ע מה"ת) בשם גאון ורשב"ג, מן הכתוב קדושים תהיו (ויקרא יט, ב. ועיי"ש ברמב"ן הובא בחרדים). ויש להעיר אשר בקונטרס עץ החיים (וכנראה מיוסד על דרוש הצ"צ בס' שמות פ' יתרו ד"ה ויאמר אם שמוע) מבאר דהתאוה בדברים המותרים הוא איסור של תורה וכמ"ש החינוך סי' שפ"ז ובסהמ"צ להרמב"ם ל"ת מז והוא מל"ת דלא תתורו. עיי"ש.

ותכלית כל: מובא בכ"מ מס' העקרים. ראה שם מ"ג פ"א.

וכמאמר: ראה זח"א קפ, ב. שם קמ, ב.

בתו"א והוספות: הכוונה ללקו"ת לג' פרשיות.

יאר . . עשיתי: יאור לי ואני עשיתני. כן הוא בגתי"ק ובסש"ב ספכ"ב. והוא חיבור ב' כתובים ביחזקאל כט, ט; כט, ג. אבל בהערה לתיקון חצות שבסי', בלקו"ת בי' לד"ה זאת חוקת ס"ד, שם שה"ש עוד בי' לד"ה יונתי ס"ב: לי יאורי ואני עשיתני.

בגמרא: סוף מנחות.

נהורא תתאה: ראה זח"ב קמ, א. זח"א קעח, ב. עז, ב. פו, ב.

מאמרז"ל: ת"ז ת"ה (יט, ב).

והיכל קדה"ק הוא הלב: לכאורה צ"ע דבסש"ב פנ"ב, שמציין תיכף אח"ז, כתב דהיכל קדה"ק הוא חב"ד. וכן הוא בע"ח שער כסה"כ. ובכ"מ. ויש לבאר עפמש"כ בד"ה וירד העיט תרנ"ח וז"ל (בקיצור קצת): קה"ק הוא בחי' פנימיות הכתר כו' ונמשך מפנימיות הכתר לחו"ב כו' למל' ובבחי' זו נק' המל' קה"ק כו' הכוונה על אור בחי' פני' הכתר שבמל'. - ובהגהות הרח"ז בזהר שם (ח"ג קסא, ב) פי' קה"ק ותמן הוא לבא - היכל הז' דבריאה (שהוא כנ"ל בסש"ב) ותמן לבא - מלכות. ולהעיר מלקו"ת סד"ה שבת שבתון וביאורו.

מעורבים: ראה ת"ז תי' סט (קט, ב). ע"ח שמ"ח פ"ג. שם שמ"ז פ"ד (ובהגהות שם). לקו"ת במדבר (ד, ב).

שהבחירה ניתנה לאדם: ראה סש"ב רפל"ג. לקו"ת אמור (לח, ב).

עד"מ: ראה סידור ד"ה עבדים היינו.

והנה גם: להעיר מהל' ת"ת לרבנו הזקן פ"ד ס"ג.

הענין הוא: ראה בכ"ז הוספות לתו"א בתחלתו.

והוא מסבות: ראה בכ"ז שערי תשובה לאדהאמ"צ ח"א ד"ה ראה נתתי.

טבע או טבע שני: ראה סש"ב פי"ד-טו, ופמ"ד. ועצ"ע.

דהנה באמת: ראה בכ"ז הגהות הצ"צ לתניא ד"ה משביעין אותו. ד"ה עם לבן גרתי (בס' אוה"ת).

והנה גוף: ראה בכ"ז תו"א בראשית ג, ד.

וחטא הגאוה: ראה שער רוה"ק להאריז"ל (טז, ב).

והרבב: ראה מקואות ספ"ט.

והנה להבין: ראה בכ"ז לקו"ת ס"פ קורח. הקדמה לדרך חיים. סהמ"צ להצ"צ מצות תגלחת מצורע.

בזהר: זח"ג צד, ב.

כמא': רמב"ם בתחלתו.