פרק ד. — ”הערשעלע חושך" וחבריו המשכילים

הערשעלע חשך — כה היו קוראים אותו בווילנא — הי' כתבן — פירוש הדבר: פרנסתו לכתוב בקשות בלשון פולנית ורוסית — מלשין ומושחת המדות ובעד שקל כסף עשה כל הפסלנות שבעולם. אחד ממשכילי ווילנא בא בדברים עם הערשעלע חושך ויבטיח לו איזה שקלי כסף אם ילשין את הרבי מליובאוויטש. כדבר בעתו נזדמן לו להערשעלע להיות בעיר קרופקי — פלך מאהליב — ושם התרועע עם שני יהודים ממינו ויעריך הלשנה על הוד כ"ק אדמו"ר אשר הוא מתנגד לעבודת בני ישראל בצבא, מזהיר את החסידים שלא יתנו את בניהם לעבוד בצבא ושולח צירים מיוחדים להוכיח את מנהיגי הקהלות מדוע מוסרים את ילדי ישראל לעבודת הצבא.

בשלש העתקות שלח הערשעלע את המלשינות: א) לשר פלך מאהליב, ב) להגענעראל גובערנאטאר בוויטעבסק, ג) למחלקה השלישית בפעטערבורג, ועבור זה בא על שכרו מאת המשכיל ניסן ראזענטהאל ביד רחבה חמשה ועשרים רובל. והערשעלע כאשר קבל את שכרו בא אל אחד החסידים ויספר לו כי יודע הוא ברור שהלשינו את הרבי מליובאוויטש ואם יבא על שכרו נוסף על הוצאות הנסיעה אזי יביא העתק כתב המלשינות עם כל פרטי הדברים. החסיד שלם להערשעלע חושך הסכום אשר בקש והערשעלע מסר על ידו העתקת המלשינות ויספר לו אשר נשלחה לשלשה מקומות הנ"ל.

משכילי ווילנא ערכו מאמר מפורט בשפת אשכנז ע"ד גודל שמחת יהודי רוסיא על הטוב והחסד אשר מלך רוסיא הטיב ושוקד לטובת אזרחי המדינה וביניהם גם היהודים, שהממשלה מתעסקת לטובתם ביסוד בתי ספר לילדי ישראל עם מורים פדגוגים מומחים, וירבו לתאר את גודל שמחת היהודים בשמעם הבשורה טובה הלזו. ספרו אשר כבר עשתה ממשלת החסד בפקודת הקיסר האדיר את הצעדים הראשונים בזה, אבל לדאבון לב כל ישראל פוגשים המה התנגדות גדולה ממאמיני בנושנות ואדוקים באמונות טפלות אשר בראשם עומד הנשיא של חסידי חב"ד הרבי שניאורסאהן העושה תעמולה גדולה לעשות לאל את חסדי המלך לטובת היהודים.

את מאמרם זה שלחו אל עורך האיזראעליטישע אנאלען בפראנקפורט ענ"מ — מר יאסט, ויבקשו את משכילי אשכנז כי ימליצו בעדם אשר האיזראיאני ידפיס את מאמרם זה שיהי' ליסוד לעבודתם הכי גדולה להבקיע את אור ההשכלה בקרב יהודי רוסיא.

כאשר דנה הקהלה בעיר ריגא על אדות מינוי רב ומטיף אשכנזי בשביל עדתם הודיע הרופא שלמה בן הרופא אברהם31 מריגא פרשת ועידת עדת בני ריגא זו לליובאוויטש, וכשהזמינו את הד"ר ליליענטה„ל ובא — כבר הי' מסודר שידעו כל מה שהוא אומר לעשות בדבר התעמולה להנהגת שיטת אשכנז בריגא. אחר כך כשנודע כי מתעתד הוא לבקר את הנסיך ליכטענבורג חתן הקיסר ניקאלאי בדבר הפצת השכלה בקרב היהודים נמסר לועד עסקני הכלל בפטרבורג לשמור את צעדי הד"ר ליליענטהאל בבואו לפטרבורג. ובכן ידע ועד העסקנים והודיע לליובאוויטש מכל אשר דיבר והציע הד"ר ליליענטהאל וע"ד החברה ”שוחרי אור והשכלה", אשר יסד הד"ר ראטענבערג בברדיטשוב ומשנהו המשכיל מאפו בקובנה והמשכיל שלמה שאבאד בבריסק32.

בחבה גדולה התפטר הד"ר ליליענטהאל מאת הנסיך ליכטענבורג ומאת שר ההשכלה אוברוב. אבל אם מעבר מזה גדל ערכו וכבודו בעיניהם ובעיני המשכילים, הנה מעבר השני שרי בית פקידות המחלקה השלישית וביחוד סגן ראש הבולשת גענעראל פרייגאנג חשד אותו בחשד פוליטי, ואת חשדו זה הציע להשר בידלאוו33 וברשותו שלח לשמור את צעדי ליליענטהאל. ובהשתתף הד"ר ליליענטהאל בהועידה החשאית בווילנא — אף כי כבר נתכבד מאת שר ההשכלה אובארוב בשם הקיסר לעבד תכנית בתי ספר לילדי היהודים ויקציב לו משכורת של 75 שקלי כסף לחדש — חוץ מהוצאות נסיעה — בכל זה הנה השתתפותו בועידה החשאית הגבירה את חשדו של פרייגאנג וההשגחה על ליליענטהאל נתחזקה.

משכילי ווילנא תמהו על זה אשר עברו כארבעה חדשים ויותר ומאמרם לא נדפס עדיין ואז נודע כי נאבד בדךך הילוכו. כן הי' גם בפעם השני' והשלישית, עד אשר נזדמן נוסע וישלחו על ידו את מאמרם בפעם הרביעית ונדפס במכ"ע ”איזראעליטישע אנאלען" מספר 6. וכשהגיע המכ"ע לפעטערבורג נמסר לשר ההשכלה.

שר ההשכלה אובארוב נתרגש במאד על אשר נמצא מי שהוא מטיל ספק אם יהי' ביד הממשלה להביא דבר סידור בתי ספר לילדי יהודי רוסיא אל הפועל, וראה בזה עלבון גדול להממשלה. ויפנה*34 אל השר הפנימי סטראגאנוב ויעוררו על דבר העלבון הכי גדול

שמעליבים את הממשלה האדירה בעתון מחוץ למדינה, בכתבם אשר פקודותי' יופרעו על ידי יהודי מליובאוויטש נשיא כת החסידים אשר זה כשבעים שנה מלפנים באו בקובלנא עלי' וכחמשים שנה מלפנים דנו את נשיאה בתור מורד במלכות34, בטוח הוא — כותב אובארוב — אשר שר הפנים יעשה חקירה אודות היהודי מליובאוויטש ויבחר באמצעים הראוים שלא יוכל להפר להביא את פקודות הממשלה אל הפועל.

אובארוב לא הסתפק בכתבו זה ויכתוב גם אל בית פקודות המחלקה השלישית ויצרף את העתון ”איזראעליטישע אנאלען" עם העתקה רוסית־ ובידעו אשר השר בענקענד רף — ראש המחלקה השלישית — הוא שונא דת ישראל וצורר היהודים ערך אליו מכתב פרטי*35 ויעורר אותו על מצב המדינה, אשר אף כי חלקי המדינה אלו נמסרו בידי הנציב דיאטקאוו35 ושרי פלך ישרים בכל זה ימצא איש יהודי מ. ליובאוויטשער אשר אודותו כותבים בעתונים בחוץ לארץ שהוא יפריע מלהביא את פקודות הממשלה בפועל — דבר שהוא עלבון גדול במאד, ובודאי אשר השר יקח באמצעים הבטוחים, אשר היהודים לא יפריעו את שרי הממשלה למלאות את פקודות הקיסר לטובת האזרחים, גם כפויי הטובה, היהודים.

במכתבו זה — כותב אובארוב — הוא מזכיר את בענקענד רף על אדות מאסרו של נשיא החסידים זה כחמשים שנה מלפנים, במאסר אשר רק מורדים במלכות אסורים שם וכמעט נחרץ משפטו למיתה כאחד המורדים במלכות לפי שנתברר כי מחזיק הוא בחיל של יהודים בטורקיא ועוד דברים שחייבים עליהם משפט מות, אמנם להיות הקיסר פאול סובל ממחלת הרוח, פעמים מרה שחורה ולפעמים מרה לבנה, הנה בדרכים שונות כוונו את השעה וגזר אומר לתת חופשה להמורד במלכות, ולהיותו כשגגה היוצאת מלפני השליט הנה הובא המורד שנית לפטרבורג והי' במאסר חזק, אמנם כשעלה הקיסר אלכסנדר על כסא מלכותו הרי שלשה רעי המלך, ניקאלאי דאלגארוקאוו, יאן לובאמירסקי ובעיקר פ. גאליצין פעלו אצלו שיתן חופשה להמורד, וזה גרם אשר כת החסידים נתפשטה וכהיום — לפי דברי הד"ר ליליענטהאל — הנה שלשה רבעים מעם היהודים שייכים לכתה זו, ובלי תפונה אשר השר יודע יותר ממני את גודל הצער והנזק אשר עם רב כזה יכול להמיט על הממשלה כולה.

כתבי אובארוב עשו רושם גדול, וביחוד המכתב לבענקענדארף הרעיש את לבבו הרעה על היהודים ויבא בכתובים עם הנציב — גענער„ל גובערנאטאר — בוויטעבסק ועם שרי הפלך דוויטעבסק ומאהליב לחקור אודות הרבי שניאורסאהן והשפעתו על היהודים בכלל ועל החסידים בפרט.

ועד עסקני הכלל היו לו מהלכים בבית פקודות שר הפנים, בבית פקודות המחלקה השלישית ובבית פקודות שר ההשכלה, ולהיות כי מאז בא הד"ר ליליענטהאל לריגא הי' הועד מתענין ביותר לדעת את כל הנעשה בבית פקודות שר ההשכלה ביחס להפצת ההשכלה, הנה אינה ה' לידם את הצעיר פאוולאוו36 אשר על ידו השיגו העתקות שונות ובתוכם גם העתקת כתביו של אובארוב לשר הפנימי, מחלקה השלישית ולבענקענדארף.

בין העתקןת השונות אשר קבל הועד היתה גם הרצאה מפורטת מהד"ר ליליענטהאל אל סגן ההשכלה פאוולאוו על אודות הועידה שנתקיימה בווילנא.

הועידה נתקיימה בחשאי ולא לקחו רשות עלי' מאת המשטרה המקומית כחק ”כפי שהמשטרה התיחסה בטוב לכת החסידים, וחברי' הראשים: שלמה ביילקעש ועוד אחד — יהודי מחזיק בנושנות וממאמיני ההבל — נחמן פרנס מכבדים אותם במשטרה ומבקרים שמה תמיד, והמה בעלי השפעה (וכפי שהשר הואיל להגיד לי כי מזדמן לעתים קרובות עם האדון בענקענדארף הי' טוב לספר לו מזה) על כן הנה קראתי ועידה חשאית על סמך התעודה שניתנה לי מאת בית פקודות שר ההשכלה בחתימת כבודו, למען שלא ידעו שני היהודים ביילקעש ופרנס מזה ולא יפריעו אותנו לטכס עצה ולסדר איך להביא רצון הממשלה לטובת היהודים לידי פועל.

בהועידה — כותב ליליענטהאל — השתתפו מזקני היהודים המלומדים המכירים בטובת הממשלה הרוממה, המעריצים את שרי הממשלה וחפצים בכל לבם לעזור להם להביא את רצונם הטוב אל הפועל, אמנם הרבה מוקשים יהיו לנו על דרכנו זה. וע"פ הרצאת אחד החברים שביקר בכמה פלכים מקומות מושבם של החסידים וביקר גם את נשיאם הרבי מליובאוויטש אשר יעמוד בכל תוקף נגד פקודת הממשלה בסידור בתי ספר — מוכרח אשר הממשלה בכחה האדיר תכריח את נשיא החסידים בכל מיני הכרח שלא יעמוד נגד הבאת פקודת הממשלה אל הפועל".

ועד עסקני הכלל השתמש בההעתקות שקבל כפי דרישת הענינים ועלה בידו לעכב את שתי כתבי המלשינות אשר שלח הערשעלע חושך למחלקה השלישית ולהגענעראל גובערנ„טער בוויטעבסק אבל ההעתקה השלישית ששלח לשר פלך מאהליב לא עלה בידו לעכב ובעתה קבלה סגן שר הפלך — סאביעצקי, פולני שונא ישראל — ומבלי הודיע לשר הפלך העמיד על דעת עצמו לברר דבר זה בחשאי, בתקוה כי יבא על שכרו בתודה רבה. ויבא בדברים את אחיו, בעל אחוזה בעיר שווינציאן פלך ווילנא. שישיג עבורו מרגל חרש חרוץ, בשכר טוב, כפי שימסר לו.


31) הי' ממקושרי הוד כ"ק אדמו"ר הזקן והוד כ"ק אדמו"ר האמצעי. בנו שלמה, שלמד אצל האקאדעמיק הייבעניטהאל בוויטעבסק, הי' ממקושרי הוד כ"ק אדמו"ר הצ"צ.

32) שלשה מקומות אלו היו הראשונים ליסד שם חברת, ,שוחרי אור והשכלה". המנהלים ראטענבערג ושאבאד היו עשירים ותמכו את החברה באמצעי כסף, נוסף על התעמולה שעשו. מאפו שהי' מלמד עני ארגן שלשה עשירים ממשכילי קאוונא שתמכו את החברה שם בסכומים הדרושים.

33) כשיסד ניקאלאי את המחלקה השלישית, שמטרתה היתה: א) לשמור את הממשלה מהשפעת זרמים שונים במדינה או מחוצה לה. ב) להשגיח אם השרים — המיניסטרים — וסגניהם והנציבים ושרי הפלכים ממלאים את תפקידם כפי צווי הקיסר. ג) לשמור על שלום המלך ולסדר משמר מרגלים בכל מקום שיוצרך גם בחצר המלכות והנסיכים הגדולים. ורבר זה נמסר על יד הגראף בידלאוו שהי' תקיף הדיעה ואביר לב.

*34) מכתב מיום כח' לחדש מארס 1841. נמצא בארכיון המיניסטריון להשכלה בפטרבורג מסומן במספר 1254 / 80589. תעודה זו וכן אלו הנזכרות לקמן, נדפסו באוסף התעודות של המיניסטריון להשכלה ח"א (לעניגגראד 1920).

34) כונתו למאסר אדמו"ר הזקן. ראה עד"ז החוברת ”י"ט כסלו".

*35) מכתב מיום ל לחודש מארס 1841. נמצא בארכיון הנ"ל מסומן במספר הנ"ל.

35) עריץ ורשע עוד יותר מהנציב חאוואנסקי שקדמו.

36) בהיותו אדוק באמונתו ואוהב בעלי דת — הרי כאשר חייקין — מחברי ועד העסקנים — ביאר לו את עול המשכילים נגד דת ישראל הנה בישרת לבו עזר להועד.

31) הי' ממקושרי הוד כ"ק אדמו"ר הזקן והוד כ"ק אדמו"ר האמצעי. בנו שלמה, שלמד אצל האקאדעמיק הייבעניטהאל בוויטעבסק, הי' ממקושרי הוד כ"ק אדמו"ר הצ"צ.

32) שלשה מקומות אלו היו הראשונים ליסד שם חברת, ,שוחרי אור והשכלה". המנהלים ראטענבערג ושאבאד היו עשירים ותמכו את החברה באמצעי כסף, נוסף על התעמולה שעשו. מאפו שהי' מלמד עני ארגן שלשה עשירים ממשכילי קאוונא שתמכו את החברה שם בסכומים הדרושים.

33) כשיסד ניקאלאי את המחלקה השלישית, שמטרתה היתה: א) לשמור את הממשלה מהשפעת זרמים שונים במדינה או מחוצה לה. ב) להשגיח אם השרים — המיניסטרים — וסגניהם והנציבים ושרי הפלכים ממלאים את תפקידם כפי צווי הקיסר. ג) לשמור על שלום המלך ולסדר משמר מרגלים בכל מקום שיוצרך גם בחצר המלכות והנסיכים הגדולים. ורבר זה נמסר על יד הגראף בידלאוו שהי' תקיף הדיעה ואביר לב.

*34) מכתב מיום כח' לחדש מארס 1841. נמצא בארכיון המיניסטריון להשכלה בפטרבורג מסומן במספר 1254 / 80589. תעודה זו וכן אלו הנזכרות לקמן, נדפסו באוסף התעודות של המיניסטריון להשכלה ח"א (לעניגגראד 1920).

34) כונתו למאסר אדמו"ר הזקן. ראה עד"ז החוברת ”י"ט כסלו".

*35) מכתב מיום ל לחודש מארס 1841. נמצא בארכיון הנ"ל מסומן במספר הנ"ל.

35) עריץ ורשע עוד יותר מהנציב חאוואנסקי שקדמו.

36) בהיותו אדוק באמונתו ואוהב בעלי דת — הרי כאשר חייקין — מחברי ועד העסקנים — ביאר לו את עול המשכילים נגד דת ישראל הנה בישרת לבו עזר להועד.