דף השער

להשתלשלות מלחמתו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נגד תנועת ההשכלה

בא כאן קונטרס

'אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה"

מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע*.


*) נדפס בקונטרס מח (קה"ת, תש"ו). לפנינו היה רק הקונטרס הנדפס ולא גוכי"ק.

*) נדפס בקונטרס מח (קה"ת, תש"ו). לפנינו היה רק הקונטרס הנדפס ולא גוכי"ק.