ה'קלו*

[ח' שבט תרפ"ב]

...בטח יכתוב לכ' פרטי הענינים והסדרים, ואנכי אדברה בזה רק בקצרה ראשי פרקים בכללות הענין.

א. לדעת כי העיקר ישיבת תומכי-תמימים היא מה שהיא עתה בפאלטאווא, והיא נקודת החיים שבמוסד זה.

ב. המנהל פועל, לסדר כל הענינים, הוא חתני הר"ש שי' אליו צריכים להודיע ממהלכי הענינים ברו"ג, ולדרוש כל המצטרך בזה הן בשאלות הנוגעות בגוף ועצם הענין, והן בהכנסה והוצאה, ודבריו יתקבלו להלכה.

ג. המנהל המקומי בעיר פאלטאוע, הוא ר' שלמה שי' איטקין, אשר כללות ההנהגה מסורה ונתונה לו (וכאשר שואל את אנשי הועד הוא רק שיכול להתיישב עמהם, אבל אין זה שדעתם מכרעת, כי אין הדבר תלוי בריבוי או מיעוט דיעות) בגשמיות לסדר את הכל, ולוקח האנשים הדרושים בשכר, ולדרוש עזרת אנ"ש שי' בחומר וברוח, לעשות עם התלמידים כפי הבנתו, ולו דעה הראשונה בכל, וכאשר יבואר בהבא.

ד. אמיתית טובת הענין דורש שיהי' משגיח ומשפיע, כלומר מורה מדריך מסדר את דברי הלימודים ובוחן את התלמידים יחיו. ואין זה רק משגיח לשמור שישמרו את הזמן והדומה, כ"א זה נוגע בעיקר מהות הפנימי של התלמידים יחיו, מה שנוגע בנקודת חיותם, ובהנהגתם אח"כ אי"ה, והיינו שיעמידם באור האמת. ואין להתחשב בזה אם אפשר להחזיק איש כזה, א"ל ח"ו, ובלא איש כזה חסר ח"ו העיקר (זאת צריכים לדעת בלי להטעות א"ע), וח"ו אם אין כח גשמי להחזיק כ"א עשרה תלמידים יחיו ח"ו אז מוכרח הנ"ל וגם בפחות מזה, והוא הראש, והתלמידים האברים, וכל ריקום והארת הנשמה הוא בראש, וע"כ לדעת כי בישיבת תו"ת מוכרח כנ"ל בלי שום מניעה כלל ועיקר, יהי מה.

בדבר הרש"ל שי' הנה בכללותו למהותו הפרטי בידיעה כשרון ואהבת הפנימיות בלי הטע[י]ה בד"כ, ומתינותו, ראוי הוא בעזה"י לענין כזה, וגם ת"ל נקלט בו בטוב, החינוך שקיבל בהיותו תלמיד, וביותר כי יודע הוא מהלך הענינים לפי דרישת נשיאינו הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ולא נתעמם בו, רק שאפשר הדבר בעניניו הפרטיים בעבודתו עם עצמו (טוען מיט זיך) אין אני מכירו כ"כ, וגם שהוא לא איש חזק כ"כ בהנהגה, ניט קיין שטריינגער, וע"ז הזהרתיו ובקשתיו, באם שישאר בתו"ת, אשר יזהר בזה להנהיג כדרוש ולא בחלישות, כי כל דחיקה ולחיצה דרושה מאת כל תלמיד בשמירת הזמן ובשקידה יתן בע"ה אחרית טוב בלתי משוער, והיא טובה כפולה ומכופלת.

ובדבר משכורתו אנכי לא אדון בזה כלל, ובד"כ איש העובד צריך פרנסתו ההכרחית, מיא דארף דאס ואס מיא דארף, וכמובן הדבר אשר מלת הכרחות יש לה ג"כ כמה פירושים. לו אמרתי, בענין זה, הנני חושב אשר משגיח נחוץ וכנ"ל, אמנם בדבר השכירות, לבד זה שאין זה עניני, ושייך כולו להמנהל על אתר רש"א שי' (וכנ"ל), הנה זאת אני אומר לו, שהוא צריך לדעת אשר זהו דבר המסור ללב, דמאחר שאני יודע שצריכים אלי, א"כ אני יכול לפעול מה שאני חפץ, דבר כזה אין צריך להיות, כ"א כפי האפשר והראוי כו'.

ה. המשגיח והמשפיע בהכרח שידעו כל התלמידים שי' אשר לו הדעה והדיבור בכל הנוגע לחיי התלמידי' יחי', את מי לקבל כו' עם מי להיטיב כו', הוא רק צריך למסור הכל אל הפועל להמנהל, אשר יביאנו בפועל, וכאשר המנהל אומר אשר ביכולתו (מפני מצב הכספים) לקבל עוד שלשה תלמידים, הנה בחירת התלמידים יחיו הוא עפ"י דעתו לבד, וכן בהיפוכו ח"ו, לו הדעה העיקרית בלי התערבות שום דעה בהנהגת הסדרי' בזמן, מקום, ואופן הלימוד, לקנוס ולהיטיב עם תלמיד שי'. כן כל דבר שבגשם הנוגע ברוחניות כמו בדבר שבתם ומקומות ללון, גם בזה עליו לחוות דעה, ודעתו מתקבלת להלכה.

על כל השאלות עניתי בע"פ ע"י הרש"ל שי'. ובדבר העברת הישיבה למקום אחר, אין אני יכול לחשוב בזה כלל, והשי"ת יעזור בלי ספק. בטחו בו בכל עת. מפה הנני כותב לכל המקומות, וגם כבר כתבתי מכ' כללי ושלחתי אליהם, ועל הספק יועתק עוד הפעם.

והי' ברכה ושלום וזכות התורה יהי' בעזרו לרוממו ושימלא השי"ת משאלות לבבו לטובה ולברכה בכל מכל כל בגו"ר.

ידי"ע בן מו"ר.