ה'קלז

ב"ה ד' יו"ד שבט תרפ"ב

כבוד ש"ב ידי"ע הרב הנכבד ומרומם וו"ח אי"א

מוהרש"י ליב שי'

שלו' וברכה.

מכתב כבו' הנשלח דרך ווארשא מכבר הגיעני רק ימים אלו, ובזה הנני מסגיר מכתב תעודה, כתובה וחתומה בדבר הנהגת הנחלאות, והנני מדגיש אשר אינה הקדש, כ"א קנין פרטי לעשות בו ככל אשר יהי' ברצוני, וגם שלחתי בזה תעודה כזו ממש ע"ש ידידינו הרש"ז שי' האוולין, אשר באם שיודרש שיהי' הוא הבא כח לא יהי' מניעה בדבר. ובד"כ הנני מצטער מה שאין לי שום ידיעה מביאתו צלחה, ואחכה מיום ליום להתבשר מהסתדרות הישיבה תורת אמת ופתיחתה להצלחה.

יולג בתכמב יתעדוה.י"שה םרמשי,י"אב בשנל םיצורה ל"ר תוער תוחורה ראשל וא םינויצהל וב שמתשהל ןינעלו,םיניע תוסכל הז 'יהי אלש יתאריו,ק"האל םיאב ונחנא רשא,ספדנ 'יה ובש ע"כמ יל וחלש אשראומ - הפ יתא אצמנה 'יש מ"דאר ונדידי י"ע - כי לא נכון הדבר, ולדעתי סיבת הדבר הוא אשר בטח הוא מזה שנשלח הרשיון עבור ידידינו הרז"ה שי' ומזה הסתבך מה שהסתבך, וע"כ הודעתי כנ"ל ואשר נסע הרז"ה שי' האוולין לנהל את הישיבה תורת אמת. ובעצם ההנהגה, הנני כותב לרז"ה שי' אשר בטח יקרא את האמור בו.