ה'קצד

ב"ה ב' ט"ז טבת [תרפ"ד]

מו"ה אפרים שי'

מאד נהניתי ממכתבו מי"ג כסלו העבר, אשר רוח אהבה מנשב בו, וכבר ראיתי מכתביו, וניכר בהם כי חפץ הנהו בכל אשר ידרשו הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק', ואשרי לאיש שמדבר על אודנין דשמעין, הן המה ידידינו אנ"ש שי' הקשרים בהתקשרות אמיתי ופנימי אל רצונותיו הק' ופקודותיהם של כ"ק אבותינו רבותינו הק'. ומאד שמח לבבי על דבריו כי הביהכ"נ צמח צדק אשר במחנו מתנהג בדרך הטובה והישרה, יהי נועם ד' עליהם מעתה ועד עולם.

אמנם במקום שהי' לו להאריך לענגיני בידיעתו הטובה ע"ד הנהגת ביהכ"נ בפרטיות, קיצר מאד, וחפצי לדעת בפרטיות משלום אנ"ש שי'. כן ע"ד הלימודים ברבים אשר בהביהכ"נ שלהם, הן בלימודי נגלה והן בלימודי דא"ח, אם יש להם חדרים עבור הילדים יחיו. כן אם יש להם בית אולפנא עבור נערים שי' ואם יש המתעסקים בזה, כי זה כל האדם לקיים אפילו נפש אחת להדריכו ולהגדילו על ברכי התורה והמצוה, וכתי' מד' מצעדי גבר כוננו, ועלינו להאמין באמונה שלמה כי גזירת ההשגחה העליונה היא לטובה ולברכה. ובכן ידידינו אנ"ש שי' הרחוקי' במקום וקרובים ברוח, עליהם לדעת כי מסעם בדרך רחוקה כזו נסיבה מאת ד' היא להאיר מחשכי ארץ באור התורה וזיו העבודה, ועל כל אחד ואחד לשית עצות בנפשו איך ומה יכול יוכל למלאות תעודתו עלי ארץ ברוכה.

העוה"ז הוא עולם שפל ותחתון ונקרא עולם העשי' כנודע. וכמו בכחות נפש האדם הרי כח המעשה הוא כח היותר אחרון, ואינו בדומה לכח הדיבור שהוא כח רוחני ומכש"כ לכח המח', ובפרט כח החכמה וההשכלה שאינו בערך כלל, ומ"מ הלא מפורש אמרו אין חכם כבעל נסיון, נסיון הוא מעשה בפו"מ, והמעשה מאמת ומקיים את החכמה, וכמו עד"מ אחד הממציא איזה המצאה גדולה, הנה כאשר ע"י ההמצאה שלו נעשה דבר בפו"מ (וכמו כמה דברים שנתחדשו בעתים האחרונים בחכמת המעשה) אז הפועל ממש מאמת את החכמה. ו[ע]ם היות דכח המעשה הוא כח האחרון בכל זה הנה על ידו דוקא, מתאמת הכח היותר עליון. וכן הוא בענין העולמות, דעוה"ז התחתון שהוא עולם השפל, ויש בו רשעים, והרשעים מונעים ומעכבים מלהגדיל תורה ולהאדירה, וכן בשארי דברים, הנה דוקא בעולם זה הוא עולם המעשה והפועל, ויפה שעה א' בתשו' ומע"ט בעוה"ז מכל חיי העוה"ב, וזה כל האדם לעבדה ולשמרה ולעשותה לארץ ברוכה בכל, באור תורה וקנין מדות הטובות.

והנה נעים ויקר לי במאד לבוא בכתובים את ידידנו אנ"ש שי', ובפרט כי כן נצטויתי מאת הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להשתדל בטובתן של ידידינו אנ"ש שי' וזה חלקי בחיים להיות מן המועילים ומשפיעים טוב לבית ישראל ברו"ג ולראות בטובתן של ישראל, וכבד הדבר במאד לבוא בארוכה לכל קבוצה וקבוצה בפרט, ד' עליהם יחיו ויקויים הברכה יוסף ד' עליכם ככם אלף פעמים בבנים ובני בנים עוסקים בהגדלת התורה וחיבת הקדש, אשר ע"כ באתי בכתובי' עם ידידינו הרב ר' אלי', ר' דוד שי' שיפרין, ור' משה אליעזר שי' קרעמער, אשר יעוררו את ידידינו אנ"ש שי' ע"ד התאגדות ידידינו אנ"ש שי', ובטח יגיע גם אליהם העתק מכתבי הכללי והפרטי, ואשר ע"כ הנני בזה לעוררם להשתתף בענין זה, והשי"ת יהי' בעזרם.

וע"ד שילוחם בסך שמונים דאללער, הנה עוד טרם הגיעו, וגם כאשר יגיעו ספק הדבר אם יהי' רשום שם המשלח (כי מגיע ע"י הבאנק דפה מהבאנק דעיר ההיא ואין נזכר שם, שם המשלח), וע"כ טוב יותר לשלוח לווארשא לידידינו רש"פ שי' זאלמאנאוו אשר על ידו אנו יודעים בבירור שם כל משלח ומשלח, ויואיל נא לבוא בכתובי' בזה ובכל הענינים, עם ידידינו ר"ד שי' שיפרין.

יפרוש נא גיני בשלום ידידינו אנ"ש שי' אשר בביהמ"ד שלהם, ויברכם השי"ת בברכה כפולה ומשולשת מנפש ועד בשר.