ה'רמד

ב"ה א, י"ט שבט תרצ"ז

פאריס

אל חברי ועד בנין בית כנסת ומדרש חב"ד

בעי"ת תל-אביב יע"א, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה.

במענה על מכתבם מיום כ"ד טבת העבר, בהצעה על אודות בנין בית כנסת ובית מדרש נוסח חב"ד. ההצעה היא ישרה נכונה ונחוצה במאד. ולא אפונה אשר בעזרתו ית' יעזרו במפעל הרם והנשגב הלזה גם משארי מפלגות היראים ומחבבי שומרי תורה ומצוה.

בדבר המקום, הנה צריכים לבחור בעזה"י במקום מרכזי בעיר, ושטח גדול המספיק לכמה בנינים הדרושים לצרכי רבים, בית כנסת ומדרש מרוחקים, מקום לישיבה, להכנסת אורחים, לחדרי תשב"ר, בית הטבילה, בית עם מדורים אחדים בשביל כהוני העדה בעדת חב"ד, הרב ועוד.

מובן הדבר אשר בשעה ראשונה אין גם לחשוב בזה, אבל השטח צריך להיות מתאי' לכל הדרוש לטובת העדה. וכנודע פירושו של מ[ו]רנו הבעש"ט נ"ע זי"ע, והי' כי יהי' ראשיתך מצער, בעבודה אמיתית עיונית פנימיות ומסודרה לאט לאט צעד אחר צעד ברצון פנימי ובתשוקה עצמית, הנה בחסדי אל עליון אחריתך ישגא, עד כי בעזה"י יגיע לבחינה ומדריגה מאד, שהיא בלי גבול, והיא בחינת נחלה בלי מצרים.

והנה בדבר השם אשר יקראו את בית הכנסת הלזה, הייתי חפץ לשמוע עוד הצעות בזה, ומבין כולם אבחר את אשר יקרא לבית הכנסת חב"ד המרכזי אשר בתל-אביב, לטובה ולברכה בתוך שארי בתי תפלה ובתי מדרש יצ"ו.

אמנם לכל לראש צריכים להשיג המקום המוכשר במרכז העיר, והשי"ת יהי' בעזרם בגשמיות וברוחניות.

ידידם עוז הדורש שלומם טובם והצלחתם ומברכם בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר

יוסף יצחק.