ה'תתב

ב"ה1, ג' י"ג מ"ח תרפ"ח

ריגא

תלמידנו ידידי וו"ח אי"א מו"ה משה2 שי' שו"ב

שלום וברכה.

כל מכתביו עד היום לא נתקבלו, עתה נתקבל, כאשר יכתוב לו האחד מאנ"ש שי' אשר בשם, ויודיע לי בפרטיות אודות עניני שו"ב אז אשיב לו אי"ה.

בדבר הבית חומה3 אשר ערבי פתח דלת לשם, ימהר נא להודיעני בפרטיות, ולמי אפנה בזה לשם. כן בטח הודיע לידידנו רש"ז שי' האוולין.

השי"ת יעזור לזוגתו תי' כי ההריון יהי' כשורה והלידה תהי' בעתה ובזמנה כשורה ובנקל ילד חייא וקיימא.

בדבר קניית שטר גורל נכון הדבר, והשי"ת יהי' בעזרו בגו"ר.

המברכו

יוסף יצחק

יפרוש בשלום ידידנו אנ"ש שי'.


1) צילום כתי"ק (אדמו"ר זי"ע, וחתי"ק רבינו) נדפס בתשורה (כשדן, תשס"ג).

2) מו"ה משה: גולדשמיד, חברון. אגרות נוספות אליו – לעיל 5729, ובהנסמן בהערות שם.

3) הבית חומה: חצר רומנו בחברון. ראה אודותה תולדות חב"ד בארץ הקודש פרק כא. ושם בסוף הפרק, אודות מצבה בתקופה שלפנינו.


ה'תתב) י"ג מ"ח; מו"ה משה גולדשמיד; הבית חומה בחברון