ו'קמח

ב"ה, ג' ז' אדר ב', תרפ"ט

ריגא

כבוד ידידי הנכבד והכי נעלה, נודע לשם תהלה ותפארת בתוככי דורשי טובת לומדי תורה, בעל כשרונות נעלים ומדות טובות וו"ח אי"א מו"ה משה אפרים1 שי'

שלום וברכה!

בטח כבר הגיע לידו הקבלה על שילוחו לטובת הישיבות, והשי"ת יהי' בעזרו להצליח בכל עניניו בגו"ר.

רז"ל אמרו2 מעשיך יקרבוך, ובזה הנני פונה לכבודו בבקשה להכניס עצמו בעזרתו ית' בענינינו להיות לנו לעזר בכל עניני החזקת לומדי תורה, ידעתי כי ברכה בו, והאלקים חוננו בכשרון וחריצות – יעזרהו השי"ת בגו"ר – וידעתי את גזעו בקדש כבוד אבותיו ואבות אבותיו נ"ע אחוז בחבלי פתיל קדש בקדש הקדשים הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכח טמור ונעלם זה בא במורשה אבות לבנים הולכי ישר ועוסקי בעבודה בפועל טוב.

ברור מילולי אשר בעזרתו ית' ידיו רב לו לעמוד ראש בתוככי העוסקים לטובת לומדי תורה יחיו, והנהו אחד מאלו אשר יכולים בעזרתו ית' להביא תועלת כללי.

הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק הרב צמח צדק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אמר לא' על שאלתו ביחידות בדבר נסיעה לארץ ישראל, לאמר, הידעת מה ארץ ישראל, ארץ ישראל, הנה ארץ הוא רצון3, וישראל הוא יש ששים רבו[א] אותיות לתורה4, וזהו ארץ ישראל, לעורר רצון של ישראל בתורה. וסיים מאך דא א"י5.

כולנו צריכים לשעבד עצמנו לעבודה זו בהרבצת תורה תמימה אשר ממנה תוצאות חיים ארוכים וחיים טובים ונעימים להעוסקים בלימודה בתמיכת לומדי', ועם זה חוב קדוש הוא על כל החי בקרב החסידים אנ"ש שי' לעורר את גזעי אנ"ש להזכירם את צור מחצבתם ולהחיותם בשרש שרשם מקורא דחייא, כי רבים המה ת"ל מגזעי אנ"ש אשר זרם החיים נשאם בשטף מים רבים, ולבבם ער להתעורר להתקרב אל אילנא דחייא.

הכח הנעלם וטמור כאמור חי הוא בתוכיות נקודת פנימיות לב גזעי אנ"ש, ד' עליהם יחיו, כהניצוץ הנמצא בתוך תוכיות הגחלת, ואינה חסרה אלא הפחת רוח, בדברים היוצאים מן לב מסורה ונתונה אל רצון עבדי ה' הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר אז יתעורר הניצוץ והי' לשלהבת בוערת בגילוי אור רב.

ואכפול בקשתי האמורה, ויעזרכם האלקים להחיות נפשות רבות אשר בגלל זאת תתברכו בברכה משולשת בבני חייא ומזונא רויחא בגו"ר.

בירושה לנו מהוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר התאחדותם של אנ"ש שי' ללכת שלובי זרוע באהבה ואחוה בהתועדות וקירוב פנימי, יצליחו בעזרתו ית' בהצלחה מופלגה בגו"ר, ואותה הנני מבקש ומצפה לחסדי אל עליון לראותה בהדרתה בקרב אנ"ש שי' אשר יזכו בזה לטוב כפול ומשולש בגו"ר.

ידידו הדו"ש ומברכו.


1) מו"ה משה אפרים: זעלדין, ברוקלין. ראה אודותיו בזכרון לבני ישראל ע' קסח, וע' רה.

2) רז"ל אמרו: עדיות ספ"ה.

3) ארץ הוא רצון: ראה ב"ר פ"ה, ח. ובפי' המת"כ שם.

4) וישראל . . לתורה: מגלה עמוקות אופן קפו.

5) וסיים מאך דא א"י: ראה גם לעיל 5897, ובהנסמן בהערות שם.


ו'קמח) ז' אד"ש; מהרמ"א זעלדין; לעורר גזע אנ"ש