ו'רטז

ב"ה, א' כ"ג אייר, תרפ"ט

כבוד ידידי הנכבד הרה"ג הנודע לשם תהלה וו"ח אי"א מוהר"ר אליעזר1 שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, הנה אדות נסיעה, מאחר שבעזה"י יש לו היכולת הי' ראוי לו להשתמש בזה, אבל היודע את המצב בכל הג' מקומות האמורים במכתבו, יודע הוא כי המצב אינו כלל כמו שחושבים, ועניני הפרנסה בא"י ופולין לקוים מאד ירחמם השי"ת, וארצה"ב יש כובד הכניסה, אשר הרבה רבנים יושבים עד אשר משיגים הכניסה מאת הקונסול2 המקומי, ובכ"ז אם בטוח בעזה"י בכל אלה, ראוי לחשוב, והשי"ת יהי' בעזרו בגו"ר.

הידיעות הבאות מבהילים המה, וכל אחד הקורא יודע הוא אשר כל האמור הוא רק חלק א' מני אלף, ונוסף לזה אינו דומה שמיעה לראי' בכלל, וגם אינו דומה ראית המראה מן הצד ליסורי הסובל את היסורים ר"ל, ובפו"מ יתפלץ הלב, במשך העשרים חדשים3, הנה לילה כיום שוקדים לטובתן של האומללים ירחמם השי"ת ביתר שאת ויתר עז מאשר הי' בתחלה, ובמשך זה הרי בעזרתו ית' נפעל ונעשה מה שנודע בין החיים חיי מנוחה, אשר לא ידעו אף חלק קטן מכל הנעשה, ות"ל אשר נתעוררו, ואפשר הי' לפעול יותר לולי אותם המקלקלים הידועים לו מאשר הי' מהשלשה אשר השתדלו להיטיב4, טרם התגלע הפועל רע של הלרע ולא טוב, והתקוה תאמץ כל לב נשבר ונדכא כי בודאי ירחם השי"ת, והחובה והמצוה לעודד את נשברי לב, והשי"ת ירום קרן אחב"י שי'.

וע"ד בנו שי', השי"ת ישלח לו רפואה, הנה למורת רוחי אין לי שום מקור מוצא להיות בעזרו באיזה תמיכה שתהי', ורק איעצו אשר יפנה בבקשת עזר אל הפעריין בלונדון, כפי האדרס אשר יושלח, פן ואולי יעזרו המה, והשי"ת יהי' בעזרו בגו"ר.

אנא יגיד נא פ"ש מאתי לאלו הקשורים אל האמת, כי יתחזקו בחיזוק לימוד ותפלה, והשי"ת יהי' בעזרם בגו"ר.

ידידו הדו"ש.


1) מוהר"ר אליעזר: פופקא, וועליז. אגרת נוספת אליו – לעיל 5903.

2) רבנים . . הקונסול: ראה בזה לעיל אגרת 5988, ובהנסמן בהערות שם.

3) העשרים חדשים: מאז יציאת רבינו מרוסיא בשלהי תשרי תרפ"ח.

4) מהשלשה . . להיטיב: כדלעיל אגרת 6103, ובהנסמן בהערות שם.


ו'רטז) כ"ג אייר; מו"ה אליעזר פופקא; קשיי הנסיעה מרוסיה. הרדיפות