וכל בניך

71

וכל בניך למודי הוי', ורב שלום בניך (ישעי' נ"ד י"ג), ופי' במצו"צ למודי ד' תלמידי הוי', וצ"ל מהו"ע תלמידי הוי'. ומצו"ד פי' וכל כו' הוי' ישכילו בחכמה כאלו יהיו תלמידי המקום ב"ה, ורב שלום בניך השלום של בניך יהי' הרבה מאד, ומ"ש כאלו יהיו תלמידי המקום פי' כאלו הוא כאשר והיינו דכאשר יהיו תלמידי המקום הנה אז השלום של בניך יהי' הרבה מאד, ומתאים לפי' התרגום וכל בניך אלפין באורייתא דהוי' וסגי יהי שלם בנך, דע"י הלימוד בתו' שיודע שהיא תורת הוי' דזהו אלפין באורייתא דהוי' הנה אז מלבד דישכילו בחכמה אלא עוד זאת סגי יהי שלם בנך, והוא ע"ד דכתי' בן פורת יוסף בן פורת עלי עין כו' ותרגם ברי דיסגי יוסף ברי דיתברך כגפן דנציב על עינא דמיא וגו', והיינו דלבד זה דיוסף עצמו הוא ל' ריבוי וכמ"ש ותקרא את שמו יוסף לאמר יוסף הוי' לי כו' הנה ברי דיסגי יוסף בריבוי אחר ריבוי, ע"ד שארז"ל (ברכות ד"כ ע"א) מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא בי' עינא, דברכת יוסף ובניו הוא וידגו לרוב בקרב הארץ, וזהו עלי עין עולי עין, דארץ עלמא דאתגליא וים עלמא דאתכסיא, וברכת בני יוסף הוא דגם בעלדאת"ג יהיו במדריגת ההתקשרות דעלמדאתכ"ס. אמנם צ"ל מהו"ע אלפין באורייתא הוי', הלא הכל יודעים דהתורה היא תורת הוי' ומה בא להשמיענו בזה דאלפין באורייתא דהוי'. אך הענין הוא, דהנה אי' בגמ' סוף ברכות תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנא' וכל בניך למודי הוי' ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניך, ופי' בשל"ה (תושבע"פ כלל אל תקרי דת"ג ע"ב) כי תיבת בניך הב' מיותר מאחר שנא' ברישא וכל בניך למודי הוי' הי' די ומספיק שיאמר ורב שלומם, ומכפל הלשון ורב שלום בניך מזה למדו דא"ת בניך אלא בוניך, וענין בוניך הוא כמארז"ל (שבת קי"ד ע"א) מאי בנאין א"ר יוחנן אלו ת"ח שעוסקים בבנינו של עולם, ואי' במהרש"א (שם) בבנינו של עולם היינו תורה שהיתה כלי אומנתו של הקב"ה בבריאת