בס"ד. יום א' דר"ה תרצ"ב, אָטואָצק.

א

יום1 טוב של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה2, ומפרש בגמ'3 מנה"מ לחלק לענין תקיעת שופר בין שחל ר"ה בחול לכשחל להיות


1) מאמר זה ושמונת המאמרים שלאחריו הם המשך אחד. ההמשך (עד סוף ד"ה ביום השמע"צ) נדפס בשינוייםא בקונטרס סט-עב (ספר המאמרים ה'שי"ת ע' 3 ואילך)ב - עם מראי מקומות והערות בשולי הגליון מכ"ק אדמו"ר. בהוצאה זו ניתוספו ע"י המו"ל מ"מ לפסוקים מחז"ל וכו' (בהערות הממוספרות).

בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ב"עניני מאמרי רצ"ב", נרשם: "יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת, ובו ז' פרקים. יב ענינים". - נעתקו לקמן במקומם.

פרק א-ז - מיוסד על ד"ה יו"ט של ר"ה תרס"ו (המשך תרס"ו ע' א-ד)ג. פרק ט-י - מיוסד על קונטרס עץ החיים פרק א. פרק יא-יד - מיוסד על ד"ה לך אמר לבי עת"ר (ספר המאמרים עת"ר ע' יב ואילך). פרק טו-כב - מיוסד על ד"ה אחת שאלתי עת"ר (ספר המאמרים עת"ר ע' טז ואילך). פרק כג-כז - מיוסד על ד"ה בסוכות תשבו עת"ר (ספר המאמרים עת"ר ע' כג ואילך)ד. פרק כח-ל - מיוסד על ד"ה חסידים ואנשי מעשה עת"ר (ספר המאמרים עת"ר ע' ל ואילך)ה. חלק מפרק לב - מיוסד על ד"ה ביום השמע"צ עת"ר (ספר המאמרים עת"ר ע' לה ואילך). סוף פרק לב עד סוף פרק לו - מיוסד על ד"ה פנים בפנים עטר"ת פרק ב-ד (ספר המאמרים עטר"ת ע' תקפב ואילך)ו. פרק לז-מ מיוסד על ד"ה ועשית בגדי קודש תרס"ה (ספר המאמרים תרס"ה ע' קסה ואילך)ז. חלק מפרק מא - מיוסד על ד"ה כבוד מלכותך תרס"א (ספר המאמרים תרס"א ע' קעא)ח. סוף פרק מא עד סוף פרק מד - מיוסד על ד"ה ולקחתם לכם תרס"א (ספר המאמרים תרס"א ע' קצא ואילך).

------------------------------------------------

א) כמה מהם נסמנו בהערות.

ב) משם נעתקו הקיצורים שכתב בשנת ה'שי"ת.

ג) עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל תרס"ו: ספר המאמרים תרפ"ד ע' פד ואילך. תרח"ץ ע' טו ואילך. תרצ"ט ע' 3 ואילך. תש"ב ע' 3 ואילך.

ד) עוד מאמר המיוסד על ד"ה הנ"ל עת"ר: ספר המאמרים תרפ"ה ע' עט ואילך.

ה) עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל עת"ר: ספר המאמרים תרפ"ה ע' פג ואילך. תרפ"ט ע' 254 ואילך.

ו) עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל עטר"ת: ספר המאמרים תרפ"ד ע' שמב ואילך. תרפ"ו ע' קיז ואילך. ד"ה פנים בפנים תרצ"ג (לקמן ע' תקכא ואילך). ספר המאמרים תרצ"ז ס"ע 276 ואילך. תש"ג ע' 29 ואילך.

ז) עוד מאמר המיוסד על ד"ה הנ"ל תרס"ה: ספר המאמרים תרפ"ו ס"ע ער ואילך.

ח) עוד מאמר המיוסד על ד"ה כבוד מלכותך תרס"א: ד"ה לדוד מזמור תרפ"ב. ד"ה הנ"ל תרס"א מיוסד על ד"ה אלה מסעי תרל"ה (ספר המאמרים תרל"ה ח"ב ע' שפז ואילך). עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל תרל"ה: ספר המאמרים עטר"ת ע' שמה ואילך. תרפ"ז ע' קצז ואילך. ה'ש"ת ע' 39 ואילך.

2) משנה ראש השנה רפ"ד (כט, ב).

3) ראש השנה שם.

1) מאמר זה ושמונת המאמרים שלאחריו הם המשך אחד. ההמשך (עד סוף ד"ה ביום השמע"צ) נדפס בשינוייםא בקונטרס סט-עב (ספר המאמרים ה'שי"ת ע' 3 ואילך)ב - עם מראי מקומות והערות בשולי הגליון מכ"ק אדמו"ר. בהוצאה זו ניתוספו ע"י המו"ל מ"מ לפסוקים מחז"ל וכו' (בהערות הממוספרות).

בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ב"עניני מאמרי רצ"ב", נרשם: "יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת, ובו ז' פרקים. יב ענינים". - נעתקו לקמן במקומם.

פרק א-ז - מיוסד על ד"ה יו"ט של ר"ה תרס"ו (המשך תרס"ו ע' א-ד)ג. פרק ט-י - מיוסד על קונטרס עץ החיים פרק א. פרק יא-יד - מיוסד על ד"ה לך אמר לבי עת"ר (ספר המאמרים עת"ר ע' יב ואילך). פרק טו-כב - מיוסד על ד"ה אחת שאלתי עת"ר (ספר המאמרים עת"ר ע' טז ואילך). פרק כג-כז - מיוסד על ד"ה בסוכות תשבו עת"ר (ספר המאמרים עת"ר ע' כג ואילך)ד. פרק כח-ל - מיוסד על ד"ה חסידים ואנשי מעשה עת"ר (ספר המאמרים עת"ר ע' ל ואילך)ה. חלק מפרק לב - מיוסד על ד"ה ביום השמע"צ עת"ר (ספר המאמרים עת"ר ע' לה ואילך). סוף פרק לב עד סוף פרק לו - מיוסד על ד"ה פנים בפנים עטר"ת פרק ב-ד (ספר המאמרים עטר"ת ע' תקפב ואילך)ו. פרק לז-מ מיוסד על ד"ה ועשית בגדי קודש תרס"ה (ספר המאמרים תרס"ה ע' קסה ואילך)ז. חלק מפרק מא - מיוסד על ד"ה כבוד מלכותך תרס"א (ספר המאמרים תרס"א ע' קעא)ח. סוף פרק מא עד סוף פרק מד - מיוסד על ד"ה ולקחתם לכם תרס"א (ספר המאמרים תרס"א ע' קצא ואילך).

------------------------------------------------

א) כמה מהם נסמנו בהערות.

ב) משם נעתקו הקיצורים שכתב בשנת ה'שי"ת.

ג) עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל תרס"ו: ספר המאמרים תרפ"ד ע' פד ואילך. תרח"ץ ע' טו ואילך. תרצ"ט ע' 3 ואילך. תש"ב ע' 3 ואילך.

ד) עוד מאמר המיוסד על ד"ה הנ"ל עת"ר: ספר המאמרים תרפ"ה ע' עט ואילך.

ה) עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל עת"ר: ספר המאמרים תרפ"ה ע' פג ואילך. תרפ"ט ע' 254 ואילך.

ו) עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל עטר"ת: ספר המאמרים תרפ"ד ע' שמב ואילך. תרפ"ו ע' קיז ואילך. ד"ה פנים בפנים תרצ"ג (לקמן ע' תקכא ואילך). ספר המאמרים תרצ"ז ס"ע 276 ואילך. תש"ג ע' 29 ואילך.

ז) עוד מאמר המיוסד על ד"ה הנ"ל תרס"ה: ספר המאמרים תרפ"ו ס"ע ער ואילך.

ח) עוד מאמר המיוסד על ד"ה כבוד מלכותך תרס"א: ד"ה לדוד מזמור תרפ"ב. ד"ה הנ"ל תרס"א מיוסד על ד"ה אלה מסעי תרל"ה (ספר המאמרים תרל"ה ח"ב ע' שפז ואילך). עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל תרל"ה: ספר המאמרים עטר"ת ע' שמה ואילך. תרפ"ז ע' קצז ואילך. ה'ש"ת ע' 39 ואילך.

2) משנה ראש השנה רפ"ד (כט, ב).

3) ראש השנה שם.