י

מפסקת בינו לבין אב"ש ית', ושבירתה ע"י דמעות דתשובה ויבאר במעלת צעקת הלב על צעקת הקול, דשניהם בתנועת התשובה שהיא הנשמה דמצות שופר51.

ענינים. ה חומה דדברים ושבירתה בדמעות דתשובה. ו צעקת הלב נשמת מצות שופר.

ה) ונמצא דשופר הו"ע התשובה שבאה באופנים שונים, וכמ"ש הרמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ד אעפ"י שתקיעת שופר בר"ה גזירת הכתוב הוא, רמז יש בו52, כלומר עורו ישינים משנתכם53 ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושונים54 כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. ואומר עורו ישינים משינתכם55 ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, דהגם דשינה ותרדמה הרי כללות ענינם אחד שהוא השינה, ומ"מ הם חלוקים זמ"ז, דתרדמה היא שינה חזקה ביותר, דהנה אדם הישן הוא בריא בכל כחותיו וחושיו כאדם הער, אלא שכחותיו וחושיו הם חלושים ורפוים שאינם פועלים פעולותיהם כענין פעולתם בשעה שהאדם ער. ועיקר השינה ניכר יותר בחוש הראות שעיניו סתומות. דהנה בכחות הנפש המתלבשים באברי הגוף, הרי פעולת הכחות הוא בשתי אופנים, ישנם כחות שפעולתם ניכרת, וכמו כח התנועה וכח הראי', וישנם כחות שפעולתם בלתי ניכרת, וכמו כח השמיעה, דבעת השינה הנה בכח התנועה56 אינו ניכר ענין השינוי שנעשה ע"י השינה, משא"כ בהעינים ניכר השינוי והוא שעיניו סגורות. וכן ענינו ברוחניות דהשינה בכלל הוא אינו העדר וחסרון הכחות והחושים, אלא חלישות הכחות והחושים, ועיקרו בכח הראי' שעיניו סגורות מבלי ראות את האמת, ועוד יותר מה שבעת השינה הרי השקר נראה לאמת, דזהו"ע החלום57, דהחלומות הרי רובן בענינים בלתי אמיתים בציורם הנדמה לו, וכמו בהרכבת שני ענינים רחוקים זמ"ז או גם הפכים, ובעת החלום נדמה לו שהאמת הוא כן, ולפעמים גורם לו עונג ולפעמים צער, דשניהם כאחד בדמיון ושקר יסודם, והוא מחשיב ומדמה את השקר לאמת, דבקומו משינתו הנה לבד זאת שרואה שהעונג והצער שהי' לו הוא חלום


51) הקיצור דשנת ה'שי"ת: יפרט דיש בתשובה צעקת הקול תקיעה, וצעקת הלב ב' מדרי' גנוחי גניח או ילולי יליל. ע"י צעקת הלב שוברים החומה דלעו"ז הנעשית מדברים בטלים או אסורים. תיקון הנפש ע"י כף הקלע. ע"י ריבוי אותיות דקדושה מבטל האותיות דלעו"ז, ובונה החומה דקדושה.

52) רמז יש בו: בו - כ"ה בדפוסים שראיתי, אבל בכו"כ כת"י (והתימנים בתוכם): בה (לקוטי שיחות חי"ד ע' 124 הערה 12).

53) ראה לקמן הערה 53.

54) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. ברמב"ם שלפנינו: ושוגים.

55) כ"ה - "משינתכם" (ביו"ד) - בכת"י תימן (רמב"ם הוצאת קאפח. וראה שינויי הנוסחאות בזה - רמב"ם ספר המדע ירושלים תשכ"ד) - לקו"ש חלק כט ע' 273 הערה 32.

56) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שם: השמיעה.

57) ראה תו"א וישב כח, ג.

51) הקיצור דשנת ה'שי"ת: יפרט דיש בתשובה צעקת הקול תקיעה, וצעקת הלב ב' מדרי' גנוחי גניח או ילולי יליל. ע"י צעקת הלב שוברים החומה דלעו"ז הנעשית מדברים בטלים או אסורים. תיקון הנפש ע"י כף הקלע. ע"י ריבוי אותיות דקדושה מבטל האותיות דלעו"ז, ובונה החומה דקדושה.

52) רמז יש בו: בו - כ"ה בדפוסים שראיתי, אבל בכו"כ כת"י (והתימנים בתוכם): בה (לקוטי שיחות חי"ד ע' 124 הערה 12).

53) ראה לקמן הערה 53.

54) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. ברמב"ם שלפנינו: ושוגים.

55) כ"ה - "משינתכם" (ביו"ד) - בכת"י תימן (רמב"ם הוצאת קאפח. וראה שינויי הנוסחאות בזה - רמב"ם ספר המדע ירושלים תשכ"ד) - לקו"ש חלק כט ע' 273 הערה 32.

56) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שם: השמיעה.

57) ראה תו"א וישב כח, ג.