יג

הם חטאים ועוונות שצריכים לשוב עליהם, הנה עוד זאת דהן המה סיבות הגורמים למעשים רעים ח"ו. וזהו כללות ענין מצות שופר שהיא מצות התשובה, אשר בעת תק"ש צריך האדם להתעורר בהתעוררות גדולה ולהתוודות על כל עניניו הלא טובים ויתחרט עליהם בחרטה גמורה על העבר ויבכה במר נפשו ויתחנן אל ד' מקרב ולב עמוק בהתעוררות גדולה כעומד בדין נפשות ממש אשר בזה תלויים חייו וחיי ב"ב, ויעשה הסכם חזק בנפשו כי מעתה יהי' חזק בלימוד התורה ובעבודה שבלב בתפלה ובקיום המצות, שעי"ז מעורר רחמים רבים על נפשו ומרחמין עליו, וכמארז"ל (מד"ר ויקרא פכ"ט ו') בחודש הזה תחדשו מעשיכם בשופר, בחודש הזה שפרו מעשיכם, אמר להן הקב"ה לישראל אם שפרתם מעשיכם הריני נעשה לכם כשופר הזה, מה שופר זה מכניס בזו ומוציא בזו כך אני עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים, והופך לכם מדה"ד למדת הרחמים, והוא ע"י התשובה מן המיצר65 דוקא בדוגמת השופר66 שצדו א' קצר וצדו א' רחב, כן האדם כאשר שב באמת ומיצר לו במאד כל עניניו הלא טובים ושב אל ד', הנה ע"י מיצר זה הוא בא לידי מרחב, דבר"ה הוא ההמשכה כללית בשפע רוחני ושפע גשמי בשפע רב, וכל ההמשכות דר"ה הוא ע"י השופר. וכידוע דבר"ה הו"ע בנין המל' שממשיכים אז בחי' כתר מל', דלכן נק' ראש השנה ע"ש המשכת בחי' כתר מל' שנמשך אז וכמ"ש בפע"ח67, וענין כתר מל' ידוע שז"ע הרצון למלוכה, דשרש ההמשכה היא למעלה מאד, בבחי' פנימיות ועצמות אוא"ס. וזהו זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון68, דכמו ביום ראשון בתחלת הבריאה שהי' בחי' התעוררות רצון מצ"ע שנתעורר ברצון למלוכה וברצון על עולמות, וכמא'69 בריש הורמנותא דמלכא כו', שזהו בבחי' עצמות אוא"ס ב"ה שלפני הצמצום, כמו"כ הנה עכשיו בכל ר"ה ור"ה שחוזר כל דבר לקדמותו70 צריכים לעורר בחי' הרצון למלוכה בבחי' פנימיות ועצמות א"ס ב"ה, וכ"ז הוא ע"י השופר, וכמארז"ל (ר"ה ל"ד ע"ב) אמר רבה אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות, מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיבוא לפני זכרוניכם לטובה, ובמה בשופר, שע"י הצעקה בקול פשוט דשופר מעומקא דלבא מעוררים וממשיכים בחי' הרצון למלוכה, וא"כ איך ביטלו חז"ל מצוה זו בר"ה שחל להיות בשבת, ומה יש הפרש בהמשכת אור כללי ועליון זה בין מקדש למדינה, ומהו כללות הענין* אם ירושלי' בכלל מקדש או דירושלים הוא בכלל גבולין.


65) תהלים קיח, ה.

66) ראה פרי עץ חיים שער השופר פ"א. ד"ה מן המיצר אעת"ר ותרצ"ז (ספר המאמרים אעת"ר ע' א ואילך. תרצ"ז ע' 152 ואילך). ועוד.

67) שער ר"ה.

68) תפלת מוסף דר"ה (ר"ה כז, א).

69) זח"א טו, א.

70) ראה פרי עץ חיים שם פ"א. לקו"ת נצבים נא, ב. ובכ"מ.

*) כללות הענין: ראה פרש"י ותוס' לר"ה (כט, ב). פיה"מ שם. ועוד.

65) תהלים קיח, ה.

66) ראה פרי עץ חיים שער השופר פ"א. ד"ה מן המיצר אעת"ר ותרצ"ז (ספר המאמרים אעת"ר ע' א ואילך. תרצ"ז ע' 152 ואילך). ועוד.

67) שער ר"ה.

68) תפלת מוסף דר"ה (ר"ה כז, א).

69) זח"א טו, א.

70) ראה פרי עץ חיים שם פ"א. לקו"ת נצבים נא, ב. ובכ"מ.


*) כללות הענין: ראה פרש"י ותוס' לר"ה (כט, ב). פיה"מ שם. ועוד.