יד

קיצור. יבאר דשינה הוא מה שאינו שם לבו לההשגחה פרטית, ותרדמה ששוכח על האמת, ובא למרמיטה בהלה, ותרדמה דשטות, מדות רעות סיבת המעשים רעים, ותיקונם צריכים תשובה כמו חטאים ועונות, שופר צדו א' קצר שהוא המיצר וצדו א' רחב שהוא ההמשכה כללי' דר"ה בנין המל' כתר מל', זכרון ליום ראשון, ויקשה למה נדחה בשבת, ומה ההפרש בין מקדש למדינה ומהו אם ירושלים בכלל מקדש או גבולין71.

ענינים. ח תרדמה א) דשינה, ב) דמרמיטה, ג) דשטות. ט מדות רעות צריכים תשוב' כמו עונות.

ז) אך הענין, דהנה ידוע דתכלית בריאת והתהוות העולמות, ותכלית הכוונה בירידת הנשמה בגוף הוא בכדי להמשיך גילוי אוא"ס בעולמות ע"י העבודה בקיום התומ"צ, והו"ע יחוד אוא"ס הסוכ"ע בממכ"ע, וכמו שאומרים* קודם כל מצוה72 לשם יחוד קוב"ה ושכינתי', בחי' יחוד סוכ"ע בממכ"ע*, שז"ע המשכת גילוי עצמות אוא"ס ב"ה, שזהו תכלית הכוונה בהתהוות העולמות ובירידת הנשמות למטה להתלבש בגוף גשמי, וכמא'73 נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים, וכמו דירת אדם עד"מ הוא מה שעצמות האדם דר בהדירה74, הנה כמו"כ הוא למעלה כבי' שיהי' בחי' עצמות אוא"ס ב"ה בגילוי למטה, וכמבואר בעמה"מ בתחלתו* דבריאת העולמות הוא ע"י הצמצום הראשון שהי' באוא"ס ונשאר חלל ומק"פ75, ומזה הוא שרש התהוות הכלים76 ומציאת העולמו' כולם כו', ואחר הצמצום נמשך גילוי הקו שהוא בחי' גילוי האור להאיר הכלים והעולמות כו', וכללות העולמות בבחי' אורות וכלים ה"ה בתוך החלל ומק"פ שנשאר אחר הצמצום כו', אמנם מ"ש77 ויניחהו בג"ע


71) הקיצור דשנת ה'שי"ת: ימשיך דלשינה די התעוררות, לתרדמה צריך התעסקות. מדות רעות מלבד ענינם גורמים גם מעשים רעים. תקיעת שופר תשובה מן המיצר. כל המשכות דר"ה, המשכת הרצון למלוכה, על ידי השופר.

72) "אנחנו אומרים לשם יחוד קודם התפלה ויוצאים בזה על כל היום בקיום המצות כו'" - ספר המאמרים תרנ"ז ע' קצח. עטר"ת ע' תקיח. נתבאר בלקוטי שיחות חלק לט ע' 46 ואילך.

73) ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. ב"ר ספ"ג. במדב"ר פי"ג, ו. תניא פל"ו.

74) ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ה ח"א ע' תפט (ועם הגהות - אוה"ת שה"ש ח"ב ע' תרעט ואילך). אוה"ת בלק ע' תתקצז. ספר המאמרים תרל"ה ח"ב ריש ע' שנג. תרס"ט ע' קס. תרע"ח ע' קצג.

75) ראה גם עץ חיים שער א (דרוש עגולים ויושר) ענף ב.

76) ראה עץ חיים שם ענף ג. וראה פרק ל (לקמן ע' עה).

77) בראשית ב, טו.

*) וכמו שאומרים: ראה לקו"ת פ' ואתחנן רד"ה וזאת המצוה [ט, א]. דרושי ר"ה ד"ה תקעו (השני) פ"ב [נה, ג].

*) יחוד סוכ"ע בממכ"ע: ראה תניא פמ"א [נז, ב. נח, א]. ובלקו"ת המובא בהערה הקודמת.

*) ע"ה בתחלתו: שער שעשועי המלך פ"א.

71) הקיצור דשנת ה'שי"ת: ימשיך דלשינה די התעוררות, לתרדמה צריך התעסקות. מדות רעות מלבד ענינם גורמים גם מעשים רעים. תקיעת שופר תשובה מן המיצר. כל המשכות דר"ה, המשכת הרצון למלוכה, על ידי השופר.

72) "אנחנו אומרים לשם יחוד קודם התפלה ויוצאים בזה על כל היום בקיום המצות כו'" - ספר המאמרים תרנ"ז ע' קצח. עטר"ת ע' תקיח. נתבאר בלקוטי שיחות חלק לט ע' 46 ואילך.

73) ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. ב"ר ספ"ג. במדב"ר פי"ג, ו. תניא פל"ו.

74) ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ה ח"א ע' תפט (ועם הגהות - אוה"ת שה"ש ח"ב ע' תרעט ואילך). אוה"ת בלק ע' תתקצז. ספר המאמרים תרל"ה ח"ב ריש ע' שנג. תרס"ט ע' קס. תרע"ח ע' קצג.

75) ראה גם עץ חיים שער א (דרוש עגולים ויושר) ענף ב.

76) ראה עץ חיים שם ענף ג. וראה פרק ל (לקמן ע' עה).

77) בראשית ב, טו.


*) וכמו שאומרים: ראה לקו"ת פ' ואתחנן רד"ה וזאת המצוה [ט, א]. דרושי ר"ה ד"ה תקעו (השני) פ"ב [נה, ג].

*) יחוד סוכ"ע בממכ"ע: ראה תניא פמ"א [נז, ב. נח, א]. ובלקו"ת המובא בהערה הקודמת.

*) ע"ה בתחלתו: שער שעשועי המלך פ"א.