טו

לעבדה ולשמרה, דלעבדה זו* רמ"ח מ"ע, ולשמרה שס"ה ל"ת, היינו להמשיך תוספות אורות ע"י הקו מאוא"ס שלפני הצמצום, עד שלעתיד יהי' גילוי אוא"ס במקום החלל כמו שהי' קודם הצמצום. ולכאו' א"מ מהו ההתחדשות בזה דע"י העבודה בתומ"צ ימשיכו במקום החלל אותו האור כמו שהי' קודם הצמצום, והלא גם קודם הצמצום הי' אוא"ס ממלא כל מקום החלל78, אך הענין הוא דתחלה קודם הצמצום כשהי' אוא"ס ב"ה ממלא מקום החלל הרי לא הי' אפשר להיות מציאות העולמות כמו שהם עכשיו, וא"כ הרי לא הי' הגילוי בעולמו', אמנם לאחר שנתהוו העולמות הנה כשממשיכים גילוי אוא"ס שלפני הצמצום הרי הגילוי הוא בעולמות, ועם היות דתחלת התהוותם לא הי' אפשר להיות כשהי' מאיר האור שלפני הצמצום, מ"מ הנה לאחר שנתהוו העולמות ע"י הצמצום הרי יכולים לקבל גם האור הזה, והוא ע"ד דאי' בע"ח79 בענין גילוי הקו80, דהקו הוא מהאוא"ס שלפני הצמצום, דזהו הלשון בע"ח|79 חזר והאיר לאחר הצמצום, א"כ הנה זה מה שחזר והאיר הוא אותו האור ממש שלפני הצמצום, וא"כ יוקשה לאיזה צורך הי' כללו' ענין הצמצום ואח"כ יומשך אור הקו, הרי הי' יכול אור זה של הקו להשאר, ומתרץ דאם הי' נשאר בתחלה הקו הרי לא הי' אפשר להתהוות הכלים, אמנם אחר שנתהוו הכלים הנה אז גם שמאיר אור הקו אינם מתבטלים, וכמו"כ הוא גם בכללו' האוא"ס שלפני הצמצום דלאחר שנתהוו העולמות ע"י הצמצום, הנה יכולים לקבל אור זה ג"כ. והמשל בזה הוא כמו בהשפעת השכל מהרב לתלמיד, הרי אם הרב הי' משפיע לתלמידו בתחלה עומק פנימיות חכמתו, הרי התלמיד לא הי' אפשר לקבל, והי' מתבטל ממציאותו לגמרי, והיינו שלא הי' מציאות מקבל, וצריך הרב להשפיע לתלמידו אור מצומצם שלפי ערכו של התלמיד, ואחרי שהתלמיד מקבל את האור המצומצם ונתפס ונקלט בשכלו, הנה אח"כ הרי התלמיד בא על עומק פנימיות שכל הרב, שזהו מה דקאים אדעתי' דרבי'81 וביכולתו לקבל בפנימיות, והקבלה בפנימיות הוא שמתחדש אצלו ענינים חדשים בהשכלות עמוקות, דזהו ג"כ מצד תיקון הכלי, דע"י שהתלמיד תופס השפעת הרב, והשפעת הרב נתפס בשכלו הנה בזה גופא הרי מתתקן ומזדכך הכלי מוחין של התלמיד, וכמו שאנו רואין במוחש דבהשפעת הרב לתלמיד הרי בריבוי השפעה נעשים חושי התלמיד באופן חושי הרב, אם בסוג ההשכלה, או הבנה או


78) בעץ חיים שער א שם: "ממלא כל המציאות". ובסהמ"צ להצ"צ לד, א: "דאא"ס ב"ה הי' ממלא כל החלל שעתה בו העולמות". אבל כ"ה כבפנים בכ"מ - ראה לקו"ת הוספות לויקרא נב, ג. מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ב ח"א ע' רפב. ועוד. וראה ד"ה בחודש השלישי תשל"ג (ספר המאמרים תשל"ג ע' 343).

79) שבהערה 76.

80) ראה גם המשך תער"ב ח"א ע' כח. ח"ב ע' תתקכו. ספר המאמרים תרע"ח ע' רפג. תרפ"ד שבשוה"ג להערה 1. ועוד.

81) ראה עבודה זרה ה, ב. ספר המאמרים תרנ"ז ס"ע מט ואילך.

*) דלעבדה זה: ילקוט ראובני בשם מדרש. וכ"ה בזח"א כז, א. זח"ב קסה, ב. ת"ז תי' כא קרוב לסופו [סב, א].

78) בעץ חיים שער א שם: "ממלא כל המציאות". ובסהמ"צ להצ"צ לד, א: "דאא"ס ב"ה הי' ממלא כל החלל שעתה בו העולמות". אבל כ"ה כבפנים בכ"מ - ראה לקו"ת הוספות לויקרא נב, ג. מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ב ח"א ע' רפב. ועוד. וראה ד"ה בחודש השלישי תשל"ג (ספר המאמרים תשל"ג ע' 343).

79) שבהערה 76.

80) ראה גם המשך תער"ב ח"א ע' כח. ח"ב ע' תתקכו. ספר המאמרים תרע"ח ע' רפג. תרפ"ד שבשוה"ג להערה 1. ועוד.

81) ראה עבודה זרה ה, ב. ספר המאמרים תרנ"ז ס"ע מט ואילך.


*) דלעבדה זה: ילקוט ראובני בשם מדרש. וכ"ה בזח"א כז, א. זח"ב קסה, ב. ת"ז תי' כא קרוב לסופו [סב, א].