טז

בסוג ההסבר, ולזאת הנה אור שכל עצמו שבתחלה לא הי' אפשר להתלמיד לקבלו והי' מתבטל לגמרי82, הנה אחרי שתחלה השפיע לו הרב שכל מצומצם מה שלפ"ע, הנה בזה התתקן כלי שכלו שיוכל לקבל השכל העמוק, ובקבלה פנימיות. ובדוגמא כזאת יובן דלאחר שנתהוו העולמות ומאיר בהם אור הקו, הנה הגם שהקו הוא קו המדה שמודד מדידת האורות והכלים, הנה בזה גופא נעשים כלים מקבלים, דידוע* דהאו"פ מצחצח חצי הכלי מבפנים, והאו"מ מצחצח חצי הכלי מבחוץ, הנה לזאת יכולים העולמות לקבל אח"כ גם בחי' כללות האור שלמעלה מגילוי הקו. ונמצא הגם שהאור שממשיכים ע"י תומ"צ הוא אותו האור שהי' ממלא מקום החלל קודם הצמצום, אבל יש בזה התחדשות גדולה בב' ענינים, הענין הא' דתחלה לא הי' אפשר להיות מציאות העולמות, ועכשיו העולמות יכולים לקבלו, והענין הב' והוא העיקר מה שבא ע"י עבודת התחתונים, וההמשכה הוא ע"י התורה וכתי'83 הוי' עוז לעמו יתן, ואין עוז אלא תורה84, שהתורה היא הכלי להברכה העליונה, דבה ועל ידה נעשים ישראל כלים לקבל שפע רב, בשפע רוחני ושפע גשמי, ובה ועל ידה הוא המשכת אור העליון בעולם שלמעלה מהאור הקודם, וזהו התוס' אורות שנמשך ע"י התומ"צ שמאיר בחי' פנימיות ועצמות אוא"ס שלמעלה גם מהאור שהי' ממלא מקום החלל.

קיצור. יבאר דתכלי' הבריאה דעולמות וירידת הנשמה להיות יחוד סוכ"ע וממכ"ע שזהו"ע אמירת לשם יחוד קודם כל מצוה, ויבאר לשון עמה"מ דע"י תומ"צ ממשיכים העצמות שלפני הצמצום, והמשל בזה מרב ותלמיד שע"י השפעת הרב במדידה נעשה כלי לקבל, כמו"כ ע"י הקו נעשו הכלים מקבלים גם האור שלא הי' אפשר להתקבל בתחלה, וההתחדשות א) ההמשכה בעולמות ב) ע"י עבודה85.

ענינים. י התהוות העולמות ע"י הצמצום. יא התהוות הכלים ע"י הקו. יב תו"מ ממשיכים העצמות שלפני הצמצום.

 

-------------------- * --------------------


82) בכתי"ק: שבתחלה לא הי' אפשר להתלמיד לקבלו, דלא זו בלבד מה שלא הי' יכול לקבל הענין על בוריו, אלא אדרבא הי' מתבטל לגמרי. ובהעתקה - נשמט.

83) תהלים כט, יא.

84) שהש"ר פ"א, ג (א). פ"ב, ג (ג). מדרש תהלים עה"פ ח, ג. וראה זבחים קטז, סע"א. ויק"ר פל"א, ה. יל"ש בשלח רמז רמד. וראה ספר המאמרים תרפ"ז ע' קיב. ספר המאמרים מלוקט ח"א ע' קצו (בהוצאה החדשה - ח"ד ע' נט).

85) הקיצור דשנת ה'שי"ת: תכלית הבריאה הוא שע"י התומ"צ יהי' דירה בתחתונים, המשכת האור שלפני הצמצום. החידוש הוא דהעולמות יכולים לקבלו (יביא דוגמא מהמשכת הקו ומשל בהשפעה מרב לתלמיד), ושבא ע"י עבודה.

*) דידוע דהאור: ע"ח ש"ב ענף ג.

82) בכתי"ק: שבתחלה לא הי' אפשר להתלמיד לקבלו, דלא זו בלבד מה שלא הי' יכול לקבל הענין על בוריו, אלא אדרבא הי' מתבטל לגמרי. ובהעתקה - נשמט.

83) תהלים כט, יא.

84) שהש"ר פ"א, ג (א). פ"ב, ג (ג). מדרש תהלים עה"פ ח, ג. וראה זבחים קטז, סע"א. ויק"ר פל"א, ה. יל"ש בשלח רמז רמד. וראה ספר המאמרים תרפ"ז ע' קיב. ספר המאמרים מלוקט ח"א ע' קצו (בהוצאה החדשה - ח"ד ע' נט).

85) הקיצור דשנת ה'שי"ת: תכלית הבריאה הוא שע"י התומ"צ יהי' דירה בתחתונים, המשכת האור שלפני הצמצום. החידוש הוא דהעולמות יכולים לקבלו (יביא דוגמא מהמשכת הקו ומשל בהשפעה מרב לתלמיד), ושבא ע"י עבודה.


*) דידוע דהאור: ע"ח ש"ב ענף ג.