ג

שהוא עבד*, וכמו שהי' בקי"ס דמלכותו ברצון קבלו14, ואדרבה יש יתרון בהעבודה דעכשיו, דאז הי' התגלות העצמות ית'15, ועכשיו בזמה"ג הנה העבודה היא ביותר, ולכן הנה גם אם עדיין חסרים ההרחבה הנה מצד האמונה הפשוטה והבטחון הגמור באבינו מלכנו אשר הוא ית' יתן שפע רב בברכה מרובה, הנה הקבועמ"ש דר"ה הוא כאלו מתוך ההרחבה, וזהו גתות בתוכו. ברכות בתוכו, דמזונותיו קצובות לו מר"ה16 בשפע ברכה על כל השנה, ועיקר הברכה הוא לבד זאת שהשפע תהי' בריבוי הנה יהי' במנוחה באופן שיוכל לעסוק בתורה ועבודה. כפור בתוכו, וכתיב17 לפני הוי' תטהרו, ועצומו של יום מכפר18 שזהו הוראה על קירוב פנימי. סוכה בתוכו שהוא זמן עת רצון בתנועה של שמחה ובו השפעת השמחה על כל השנה בשפע רב. דהנה ר"ה ויוהכ"פ נקראים ימים נוראים19, שהימים מצד עצמם הם נוראים, ורק בחסד הוי' עלינו הופך לנו מדה"ד למדה"ר20, אבל מ"מ הנה זה גופא בא בדין ומשפט כפי אופן התשובה על העבר וכפי אופן הקבלה על להבא, אבל בחגה"ס הוא וימינו תחבקני21 בגילוי השמחה העליונה. לולב וערבה בתוכו, דלולב הוא הוראה דדן נצח22, וכדאי' במד"ר (ויק"ר פ"ל פיסקא ב') שישראל יוצאין ולולביהן ואתרוגיהן בידן אנו יודעין דישראל אינון ניצוחייא, שזכו בדין, וערבה אין בהם לא טעם וריח23 אלא שהם גדילים באחדות24, להורות דלכל25 השובע לכל השנה אשר נמשך בחודש השביעי הוא מפני הביטול והאחדות שבישראל, דכל ישראל הם שוים בענין קיום התומ"צ26. וזהו לולב וערבה שבמהותם וענינם העצמי הם רחוקים זמ"ז, דלולב הוא לו לב*, ובכוונת המצוה ביחוד העליון הנה לולב הוא סוד המשכת בחי' דעת ועוד למעלה יותר, וההמשכה היא בבחי' יסוד, שהוא בקו האמצעי27, וערבה הם אנשים פשוטים|26,


14) ברכות ק"ש של ערבית. וראה אבודרהם שם.

15) ראה לקו"ת צו יד, ג.

16) ראה ביצה טז, א.

17) אחרי טז, ל.

18) ראה רמב"ם הל' תשובה פ"א ה"ג-ד. וראה לקוטי שיחות ח"ד ע' 1150 ואילך.

19) ראה לקו"ת ר"פ עקב (יג, ג). ובכ"מ.

20) ראה ויק"ר פכ"ט, ג. ד. ו. י.

21) שיר השירים ב, ו. ראה לקו"ת דרושים לשמע"צ פז, סע"א ואילך. ובכ"מ.

22) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 אשר דידן נצח.

23) ויק"ר פ"ל, יב.

24) ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ח ח"א ע' תמז. סידור עם דא"ח רסד, ד ואילך. המשך וככה תרל"ז פפ"ז. פצ"ג ואילך. וראה לקוטי שיחות חכ"ט ע' 224 ואילך.

25) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. ובספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 דכל.

26) נתבאר בלקוטי שיחות שם ע' 223 ואילך.

27) ראה משנת חסידים מסכת ימי מצוה וסוכה פ"ה. וראה המשך וככה תרל"ז פפ"ד. פפ"ז. ועוד.

*) בן שהוא עבד: ראה תניא פמ"א [נז, א]. לקו"ת פ' בלק סוף הביאור ע"פ לא הביט [עג, א]. שם פ' ראה ד"ה וכל בניך פ"ב [כט, ד]. ד"ה א"ר עקיבא דש"פ נח תרס"ז (מהמשך ר"ה תרס"ו [ס"ע שפ ואילך]), ועוד.

*) לו לב: ת"ז סוף ת"ו [כג, א]. וראה ג"כ יאיר נתיב למאורי אור ל, ה.

14) ברכות ק"ש של ערבית. וראה אבודרהם שם.

15) ראה לקו"ת צו יד, ג.

16) ראה ביצה טז, א.

17) אחרי טז, ל.

18) ראה רמב"ם הל' תשובה פ"א ה"ג-ד. וראה לקוטי שיחות ח"ד ע' 1150 ואילך.

19) ראה לקו"ת ר"פ עקב (יג, ג). ובכ"מ.

20) ראה ויק"ר פכ"ט, ג. ד. ו. י.

21) שיר השירים ב, ו. ראה לקו"ת דרושים לשמע"צ פז, סע"א ואילך. ובכ"מ.

22) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 אשר דידן נצח.

23) ויק"ר פ"ל, יב.

24) ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ח ח"א ע' תמז. סידור עם דא"ח רסד, ד ואילך. המשך וככה תרל"ז פפ"ז. פצ"ג ואילך. וראה לקוטי שיחות חכ"ט ע' 224 ואילך.

25) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. ובספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 דכל.

26) נתבאר בלקוטי שיחות שם ע' 223 ואילך.

27) ראה משנת חסידים מסכת ימי מצוה וסוכה פ"ה. וראה המשך וככה תרל"ז פפ"ד. פפ"ז. ועוד.


*) בן שהוא עבד: ראה תניא פמ"א [נז, א]. לקו"ת פ' בלק סוף הביאור ע"פ לא הביט [עג, א]. שם פ' ראה ד"ה וכל בניך פ"ב [כט, ד]. ד"ה א"ר עקיבא דש"פ נח תרס"ז (מהמשך ר"ה תרס"ו [ס"ע שפ ואילך]), ועוד.

*) לו לב: ת"ז סוף ת"ו [כג, א]. וראה ג"כ יאיר נתיב למאורי אור ל, ה.