ד

דקיום המצות הוא רק באמונה פשוטה. וזהו ערבה ל' עריבות ומתיקות וכמ"ש (מלאכי ג' ד') וערבה לד' וגו', דבאמת זהו תכלית ועיקר הכל, אבל מ"מ הלא חסרים הידיעה וההשגה באלקות, הנה בחדש השביעי לולב וערבה בתוכו דמאיר28 עיני שניהם הוי'*, והיינו דהמצות הללו חלוקים המה מהמצות דכל השנה שהן מצות כללות|10, ובפרט מצות שופר שמעורר וממשיך פנימית ועצמות אוא"ס ב"ה, דמצות שופר בכוונתה הרוחנית הו"ע התשובה29 דזהו"ע התקיעה הראשונה שהוא צעקה בקול פשוט שזהו מצד ההתעוררות והתפעלות פנימי שבנפש שבא בהתגלות הלב בקול פשוט דוקא.

קיצור. יקשה למה דחו מ"ע מפני חשש גזירה דטלטול בר"ה, ויבאר דחדש השביעי שבע במצות כוללים, ובו זמן אוסף התבואה דישראל שרוים בטוחים באמונת שנה טובה, בר"ה ויו"כ השמחה פנימי' על הקירוב לד' בהעלם, והקבעמ"ש בגילוי, ימים נוראים, ובחה"ס השמחה בגילוי, לולב וערבה בעלי השכלה ועבודה ופשוטים כאחד, תקיעות תשובה ותקיעה ראשונה הצעקה בקול פשוט30.

ענינים. אר"ה ויו"כ, א) בזמן אוסף התבואה, ב) השמחה בהעלם והקבע"ו בגילוי, ג) ימים נוראים. ב לולב וערבה עובדים ופשוטים.

ב) וביאור הענין הוא, דהנה יש התפעלות פנימי דנפש הבא' בעבודה, והיא העבודה דרעו"ד31 דענינו שהוא בהמשכה ובהתעוררות התפעלות פנימי דנפש, וההתפעלו' הלזו עם היות שהיא התפעלות פנימי דנפש אבל כל ענין אופנה, היינו האופן של הרצוא הלזה הוא בחשאי דוקא שלא ברעש כלל, וכמו עבודת הכהנים וכדאי' בזהר דכהנא בעובדא וברעו"ד* שהוא בחשאי, משא"כ התעוררות ההתפעלות פנימי שבנפש דתשובה הוא בצעקת הקול דוקא. והיינו דשניהם, הן תשובה והן רעו"ד הם בבחי' התפעלות פנימי דנפש, אמנם הם חלוקים באופן ההתפעלות פנימי שבהם, דברעו"ד הנה ההתפעלות פנימי הוא ברצוא אבל ההמשכה הוא בחשאי, ובתשו' הנה ההתפעלות פנימי הוא ברצוא ובאה ברעש ובצעקת הקול. וטעם התחלקו' אופניהם הוא לפי שהם חלוקים בסיבותיהם ועניניהם. ומה שאומרים סיבותיהם לפי שלכל אחד מהם ישנו שני סיבות הגורמים את ההתפעלות פנימי שבנפש, דכל התפעלות היא באה בסיבת איזה התעוררות,


28) משלי כט, יג.

29) ראה לקמן פ"ה. ספר המאמרים תרח"ץ שבשוה"ג להערה 1.

30) הקיצור דשנת ה'שי"ת: יקשה איך בטלו תק"ש מחשש גזירה, ובפרט דמצוות חודש השביעי הם כלליות. יפרש גתות ברכות כפור סוכה ולולב וערבה בתוכו. קבלת עול דר"ה מתוך הרחבה.

31) בהבא לקמן - ראה ספר המאמרים תרח"ץ, תרצ"ט ותש"ב שבשוה"ג להערה 1.

*) עיני שניהם הוי': הכוונה לדרז"ל ע"פ זה (תמורה טז, א).

*) דכהנא .. דלבא: ראה זח"ג לט, א. פח, ב. קעז, ב.

28) משלי כט, יג.

29) ראה לקמן פ"ה. ספר המאמרים תרח"ץ שבשוה"ג להערה 1.

30) הקיצור דשנת ה'שי"ת: יקשה איך בטלו תק"ש מחשש גזירה, ובפרט דמצוות חודש השביעי הם כלליות. יפרש גתות ברכות כפור סוכה ולולב וערבה בתוכו. קבלת עול דר"ה מתוך הרחבה.

31) בהבא לקמן - ראה ספר המאמרים תרח"ץ, תרצ"ט ותש"ב שבשוה"ג להערה 1.


*) עיני שניהם הוי': הכוונה לדרז"ל ע"פ זה (תמורה טז, א).

*) דכהנא .. דלבא: ראה זח"ג לט, א. פח, ב. קעז, ב.