ו

מלמעלה שיתקרב, הנה התעוררות הלזו סיבתה הוא הריחוק, והגם דההתעוררות עצמה באה בתנועה של קירוב, אבל סיבתה הוא ריחוק, ולכן הנה ההתעורות עצמה אין זה מצד ההרגש דאוא"ס כמו שהוא בההתעוררות דרעו"ד שהוא מה שמרגיש אוא"ס ב"ה, כ"א הסיבה הכללית דתשובה הוא הריחוק, ובסיבת הריחוק הנה בא ההתעוררות מלמעלה, והוא מה שנעשה לו צר מאד מה שנתרחק מאלקות, עס ווערט אים ניט גוט און איינג פון דעם ואָס ער איז אַ מרוחק פון געטליכקאַייט.

קיצור. יבאר ההפרש שבין תשובה לרעו"ד, והגם דשניהם התפעלות פנימי דנפש ברצוא, מ"מ תשובה ברעש ורעו"ד בהמשכה ובחשאי, ויבאר כי כל התפעלות באה בסיבת התעוררות המסובבה מסיבה כללית, דברעו"ד הסיבה כללית הוא הקירוב לאוא"ס והמסובבה הוא הרגש אוא"ס ולזאת המבוקש להכלל באוא"ס, ובתשובה הסיבה כללית הוא הריחוק, והמסובבה היא התעוררות הלא טוב דריחוק33.

ענינים. ג רעו"ד ותשובה התפעלות פנימי וחלוקים בסיבותיהם ואופניהם.

ג) והנה הגם דגם בזה שהוא מצטער ומיצר לו על ריחוקו מד' הרי בזה גופא יש לו הרגש אלקו', הנה ההרגש הזה מה שמצטער על ריחוקו מד' זהו רק מה שרע ומר עזבו את ד'34, שההרגש הוא רק בהלא טוב מריחוקו, ואינו דומה לרעו"ד כלל, דברעו"ד הלא סיבתה הוא הקירוב, והוא מה שמרגיש ההפלאה והעילוי דאוא"ס, ומזה הוא התפעלות נפשו, איז דאָך דאָס אַלץ אַ תנועה פון יע, ער איז בכלל אַ מקורב צוא אלקות, און דער קירוב זאַיינער איז מצד עבודה, ועבודה תמידית בסדר והדרגה, און פון דעם קומט ער צוא דעם הרגש הפלאת ורוממות אוא"ס ב"ה בנפשו, איז דאָך דיא כללות התנועה פון רעו"ד אַ תנועה פון יע, אבל תנועת התשובה באה בסיבת הריחוק, והיינו מה שע"י ההתעוררות רוח ממרום נעשה לו נוגע מאד בעומק לבבו ריחוקו מד', ומזה נעשה ההתפעלות הגדולה בצעקה פנימית מקרב ולב עמוק, איז דאָס דאָך אַ תנועה פון ניט, והיינו עם איז זייער ביטער און זייער טוטויי דער ניט, היינו דער ריחוק, והגם שיש בזה ג"כ ההמשכה והרצוא לאלקות, דער ציען זעך צוא געטליכקייט, דעתה כאשר שב הנה הוא נמשך לאלקות ולעניני אלקות, שהרי נשתנה בפועל, דהשינוי לטוב בעבודה בפועל הוא קירובו לאלקות ואָס ער ציט זעך צוא געטליכקאַייט, אמנם בעומק הענין הרי המשכה זו אין ענינה ענין הקירוב, דאם ענינה הי' ענין הקירוב הנה אז הרי הי' המבוקש שלו להכלל באוא"ס ב"ה, בדוגמת דבר כמו שהוא בהתנועה דרעו"ד, דברעו"ד דהסיבה הכללית הוא הקירוב לאוא"ס והסיבה הפרטית הוא הרגש הפלאת ורוממות אוא"ס הרי מזה נעשה המבוקש להכלל באוא"ס, אבל בהתנועה דתשובה ענין ההמשכה הוא מה שרוצה להיות מקורב לאלקות,


33) הקיצור דשנת ה'שי"ת: ברעו"ד ההתפעלות פנימי הוא ברצוא ובחשאי, בתשובה ברצוא ובצעקת הקול. יפרש הטעם, כי סיבות הרעו"ד הם הקירוב והרגש האוא"ס, סיבות התשובה הריחוק והרגשו.

34) ע"פ ירמי' ב, יט.

33) הקיצור דשנת ה'שי"ת: ברעו"ד ההתפעלות פנימי הוא ברצוא ובחשאי, בתשובה ברצוא ובצעקת הקול. יפרש הטעם, כי סיבות הרעו"ד הם הקירוב והרגש האוא"ס, סיבות התשובה הריחוק והרגשו.

34) ע"פ ירמי' ב, יט.