ז

וגם זה מה שהוא רוצה להיות מקורב לאלקות הנה עיקר ופנימי' ענינו הוא לא הקירוב כ"א אך ורק שלא יהי' במקום הריחוק, ואָס דאָס, אייף זאַיין במקום הריחוק, דאָס ויל ער ניט בכל תוקף עוז, ובמילא ישנו ההמשכה והרצוא לאלקות, והמבוקש שנעשה מזה הוא רק ענין הנתינה ומסירה שמוסר א"ע לאלקות ולקיים רצונו ית', והיינו דתשו' הרי סיבתה הוא הריחוק ולזאת הנה גם ענינה הוא לא הקירוב עיקר כ"א כל המבוקש שלו הוא אך ורק להתרחק מהלא טוב, ונמצא דתנועה דתשובה איז אַלץ אין אַ תנועה פון ניט, שהוא היפך התנועה דרעו"ד כנ"ל. ומאחר דתשו' ורעו"ד חלוקים בסיבתם וענינם ה"ה חלוקים גם באופנם, היינו באופן המבוקש שלהם, דהגם דשניהם ברצוא ובהתפעלות פנימי דנפש, מ"מ מתחלקים בזה דרעו"ד הוא בחשאי שלא ברעש כלל, ותשובה הוא מרוצה ברעש ובהתגלות הלב בצעקה בקול. דהרעו"ד דסיבתה הוא מצד הקירוב שהוא הרגש אוא"ס הנה ענינו הוא ג"כ ענין הקירוב שרוצה להכלל, ולכן בא באופן כזה שהוא בחשאי המורה על המשכה פנימיות, זייער טיף און זייער איויניג35, וכמו שאנו רואין בטבעי בנ"א דכאשר האדם יש לו איזה קירוב והמשכה פנימיות בהתקשרות גדולה לאיזה ענין, ואָס ער איז אין דעם אָנגיבונדין מיט דיא גאַנצע עצמיות זאַיינע, הרי ההמשכה הזאת היא בעומק תוכיות פנימיות לבב, ודבוק בה תמיד, והוא רק בחשאי, ואינו מדבר בזה כלל, באַ אים איז דער ענין אַזיי טייער און פאַרבונדין מיט זאַיין עצמות, אַז ער שטייט נאָר אין אַ תנועה פון המשכה ובחשאי דוקא, וכן הוא ברעו"ד שזהו מה שפנימיות לבבו מקושר בהתקשרות פנימי בקירוב, לכן הוא בחשאי, אבל תשו' דסיבתה הוא הריחוק וענינה אינה ענין הקירוב כ"א שלא להיות בריחוק לזאת היא באה בהתגלות בצעקה בקול פשוט דוקא, והמשל בזה במי שר"ל יושב בבית אסורים ונדון למיתה, דאז הנה התעוררות הכוסף והתשוקה אל החיים הוא עוד יותר, והיינו דאז נרגש, יעמולט דער הערט זעך היוקר דחיים, ונעשה לו רע ומר מאד מצבו כמו שהוא, שמההרגש דלא טוב, פון דעם דער פילין דעם ניט גוט, איז הגם שמזה נעשה עוד יותר הרגש יוקר החיים, אבל אצלו גם ההרגש הזה הוא בהתנועה דהלא טוב, וכאשר בא לידי איזה אפשרות להמלט ולהציל את חייו, הרי בריחה זו היא במרוצה גדולה ובצעקה בהתגלות הלב, והגם דמרוצתו היא אל החיים, ומ"מ הנה העיקר בזה הוא הבריחה מהמות והסכנה, וכן הוא בענין התשובה דע"י ההתעוררות שלמעלה הרי בא לידי ידיעה שהוא במקום הריחוק, וח"ו במקום המות ר"ל, והיינו דאז נרגש אצלו דמקום הריחוק הוא מקום המיתה ר"ל, דתחלה קודם ההתעוררות אינם מרגישים זאת, אבל ע"י ההתעוררות הנה נרגש אצלו דמקום הריחוק הוא מקום מיתה רוחניות ר"ל, ולזאת הנה תנועת התשובה באה בצעקה ובקול גדול כבורח מן הסכנה.

קיצור. יבאר דברעו"ד הוא הרגש הקירוב און ער שטייט אין אַ תנועה פון יע, ובתשובה רק הרגש הלא טוב, און ער שטייט אין אַ תנועה פון ניט, ולזאת חלוקים במבוקשם, דברעו"ד המבוקש להכלל ובא בהמשכה בחשאי כאדם הנמשך


35) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 אינוויניג.

35) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 אינוויניג.