ח

 אחרי התקשרות פנימיות נפשו, והמבוקש דתשובה לצאת מהריחוק כאדם הבורח מסכנת מות שהוא ברעש36.

ענינים. ד רעו"ד ותשובה חלוקים בתנועתם ובמבוקשם.

ד) והנה בתשובה יש עוד אופן, והוא ג"כ בחשאי, והיינו דכאשר כללות מעמדו ומצבו נוגע לו, רירט אים אָן בפנימיות יותר שאין בכחו לצעוק, והו"ע צעקת הלב שלמעלה מצעקת הקול37, דבזה גופא יש מדריגות חלוקות, ובפרטיות המדריגות המרומזים בהתנועות דשופר הם תקיעה שברים תרועה, דתקיעה הוא צעקת הקול כנ"ל, ושברים ותרועה הוא צעקת הלב דגנוחי גניח וילולי יליל38, דבצעקת הקול הגם שהוא מקרב ולב עמוק מ"מ ניכרים הברת אותיות שמוציא בצעקתו, ובצעקת הלב גנוחי גניח וההברות אינם ניכרים במה שהוא מדבר, ורק קול הברה בבכי' רבה, ויש עוד אופן דגם הקול בלתי נשמע כלל, וכמ"ש (שמ"א א'39) גבי חנה והיא מרת נפש ותתפלל על ד' ובכה תבכה וכתיב (שם40) וחנה היא מדברת על לבה רק שפתי' נעות וקולה לא ישמע, דזהו ילולי יליל בקלא פנימאה דלא אשתמע41. דהנה כתיב (איכה ב' י"ח) צעק לבם אל ד' חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה וגו', דע"י התשובה בצעקת הלב מורידים את החומה דלעו"ז42. דהנה יש חומה דקדושה וכמ"ש (שה"ש43 ) אני חומה ואמרז"ל (פסחים דפ"ז ע"א) א"ר יוחנן אני חומה זו תורה, ויש חומת ירושלים, שהיא החומה דיראת שמים, דירושלים הוא יראה שלם*, ויש להבדיל החומה דלעו"ז, והיא החומה המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים, ואָס בא יעדערין איז פראַן זאַיין חומה ואָס איז מפסיק בינו לבין אבינו שבשמים. דחומה נעשית מאבנים ולבנים, דאבנים הם בידי שמים שהם האותיות דתורה ותפלה, ולבנים בידי אדם44, והם האותיות דדברים בטלים או ח"ו דיבור האסור45,


36) הקיצור דשנת ה'שי"ת: ימשיך דברעו"ד הוא מקורב ובתנועה פון יע, בתשובה הוא מרוחק ובתנועה פון ניט, עיקר ענינה להתרחק מהלא טוב. ימשיל בהנמצא בסכנה דהעיקר אצלו הבריחה מהסכנה ונעשה במרוצה ובהתגלות.

37) ראה לקו"ת נצבים מד, ב ואילך. מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ג ע' תשסו ואילך. ספר המאמרים תרנ"ג ע' קנח ואילך.

38) ראש השנה לג, ב. לד, א.

39) פסוק י.

40) פסוק יג.

41) ראה זח"א נ, ב. רי, א.

42) ראה שערי אורה ד"ה בכ"ה בכסלו פי"א-יב.

43) ח, י.

44) ראה רש"י ע"ז מו, א - ד"ה לבינה.

45) ראה תו"א משפטים עז, ג ואילך. אוה"ת שם ע' א'רעג ואילך. ספר המאמרים תרכ"ו ע' י ואילך. תרנ"ה ע' צה ואילך.

*) יראה שלם: נתבאר בלקו"ת ד"ה אלה פקודי פ"ד [ד, א]. פ' ראה ד"ה וכל בניך פ"ב [כט, ד]. ובכ"מ. - להעיר מתוד"ה הר (תענית טז, א) והוא ע"פ ב"ר פנ"ו, י.

36) הקיצור דשנת ה'שי"ת: ימשיך דברעו"ד הוא מקורב ובתנועה פון יע, בתשובה הוא מרוחק ובתנועה פון ניט, עיקר ענינה להתרחק מהלא טוב. ימשיל בהנמצא בסכנה דהעיקר אצלו הבריחה מהסכנה ונעשה במרוצה ובהתגלות.

37) ראה לקו"ת נצבים מד, ב ואילך. מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ג ע' תשסו ואילך. ספר המאמרים תרנ"ג ע' קנח ואילך.

38) ראש השנה לג, ב. לד, א.

39) פסוק י.

40) פסוק יג.

41) ראה זח"א נ, ב. רי, א.

42) ראה שערי אורה ד"ה בכ"ה בכסלו פי"א-יב.

43) ח, י.

44) ראה רש"י ע"ז מו, א - ד"ה לבינה.

45) ראה תו"א משפטים עז, ג ואילך. אוה"ת שם ע' א'רעג ואילך. ספר המאמרים תרכ"ו ע' י ואילך. תרנ"ה ע' צה ואילך.


*) יראה שלם: נתבאר בלקו"ת ד"ה אלה פקודי פ"ד [ד, א]. פ' ראה ד"ה וכל בניך פ"ב [כט, ד]. ובכ"מ. - להעיר מתוד"ה הר (תענית טז, א) והוא ע"פ ב"ר פנ"ו, י.