קיז

וללכת בדרכי התורה והמצוה, וכאשר אין שומעים את הב"ק המכריז מהו התועלת של ההכרזה. אך הענין הוא17 דזה מה שבנ"א אינם שומעים כרוזים העליונים הוא רק בחלק הנשמה שבגוף, מפני שהגוף והנה"ב מעלימים ומסתירים על אור הנשמה, ונוסף לזה ההמשכה לעניני עולם וטרדות שונות מגדילים עוד ההעלם וההסתר ומפני זה אינם שומעים הכרוזים העליונים, ואין זה שאין שומעים הכרוזי' העליונים אלא לפי ששומעים ענינים אחרים ומקושרים בהם לזאת אינם שומעים הכרוזים של מעלה. והמשל בזה כמו שאנו רואין במוחש בטבעי בנ"א דכאשר הוא טרוד באיזה ענין ושקוע בו במאד יכול לעמוד זמן רב דיום או יומיים בלא אכילה ושתי', וכאלו שכח עליהם לגמרי שבמשך זמן טרדתו הרי לא הרגיש כלל שחפץ לאכול ולשתות, ובאמת הרי אין זה שלא חפץ לאכול ולשתות, אלא להיותו קשור בטרדתו הגדולה בהענין שהוא מוטרד הרי לא הרגיש כלל בכוסף והכרח האכילה ושתי'. והדוגמא מזה יובן ברוחניות דהתקשרות הטרדה בעניני עולם מעלימים ומסתירים על אור הנשמה שאינו נשמע הכרוזים העליונים המעוררים על התשובה וההילוך בדרכי התורה והמצוה. אך ידוע18 דלא כל הנשמה מתלבשת בגוף, ומה שמתלבש בגוף הוא רק הארת ומקצת הנשמה, דעצם הנשמה הרי אינה בערך ההתלבשות בגוף, דהגוף הוא קטן מהכיל את הנשמה, דנשמה היא גבוה במעלה ומדריגה ממלאך19, ומלאך בשליש עולם עומד20, וכ"ש הנשמות שהם למעלה ממלאכים, אלא מה שמתלבש בגוף הוא רק הארה לבד, ועיקר הנשמה היא למעלה, והנשמה כמו שהיא למעלה הנה היא רואת ושומעת הכרוזים העליונים, וכמ"ש (דניאל י' ז') וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהחבא, וארז"ל (מגילה ד"ג ע"א) אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזו, מזלייהו הוא שרש ומקור הנשמה כמו שהיא למעלה, ושרש ומקור הנשמה רואה ושומעת כל הכרוזים העליונים, וכתיב21 ונוזלים מלבנון, דמשרש ומקור הנשמה כמו שהיא למעלה נוזל ונוטף גם בהארת הנשמה שבגוף, והן הנה ההרהורי תשובה שבאים להאדם פתאום בלי שום הכנה כלל, ואפילו רשעים מלאים חרטות22 שמתעוררים בתשובה. דהנה23 זה מה שעובר על רצון ד' ר"ל הוא מפני הרוח שטות24 שמכסה על האמת


17) ראה לקו"ת תצא לו, ד. האזינו עא, ד. שה"ש טז, ד.

18) ראה לקו"ת במדבר טז, א. האזינו שם. שה"ש שם. ספר המאמרים תרל"ה ח"ב ע' תל. לקמן ע' רז. ובכ"מ.

19) ראה תניא אגה"ת פ"ד. לקו"ת ברכה צח, א. אוה"ת בראשית ח"ג תקנו, א. ספר המאמרים תרל"ח ע' קיג ואילך. תרנ"ז ע' ערה. ובכ"מ.

20) ב"ר פס"ח, יב. חולין צא, ב.

21) שה"ש ד, טו (ושם: מן לבנון).

22) ראה אברבנאל לשמואל-ב יג, טו. ועוד. בתניא ספי"א ולקו"ת ר"פ ראה (יח, א) הובא בשם ארז"ל. - ראה ספר המאמרים תרח"ץ ע' לח. וש"נ.

23) ראה תניא פכ"ד-כה. ספר המאמרים תרפ"ג ע' קעב ואילך. ה'שי"ת ע' 114 ואילך.

24) ראה סוטה ג, א.

17) ראה לקו"ת תצא לו, ד. האזינו עא, ד. שה"ש טז, ד.

18) ראה לקו"ת במדבר טז, א. האזינו שם. שה"ש שם. ספר המאמרים תרל"ה ח"ב ע' תל. לקמן ע' רז. ובכ"מ.

19) ראה תניא אגה"ת פ"ד. לקו"ת ברכה צח, א. אוה"ת בראשית ח"ג תקנו, א. ספר המאמרים תרל"ח ע' קיג ואילך. תרנ"ז ע' ערה. ובכ"מ.

20) ב"ר פס"ח, יב. חולין צא, ב.

21) שה"ש ד, טו (ושם: מן לבנון).

22) ראה אברבנאל לשמואל-ב יג, טו. ועוד. בתניא ספי"א ולקו"ת ר"פ ראה (יח, א) הובא בשם ארז"ל. - ראה ספר המאמרים תרח"ץ ע' לח. וש"נ.

23) ראה תניא פכ"ד-כה. ספר המאמרים תרפ"ג ע' קעב ואילך. ה'שי"ת ע' 114 ואילך.

24) ראה סוטה ג, א.