קכד

ופועל עליו ג"כ בהפנימי שלו, שגם הוא מתפלל בכוונה ומטיב דרכיו בהידור מצוה ובהנהגה טובה ביראת שמים, ומי שאינו נפעל בהתעוררות מכוונת חבירו ה"ז הוראה שאצלו הדבר בבחי' מקיף הרחוק. ונמצא מצינו דגם מקיף הרי לפעמים הוא מאיר בהפנימי ופועל בגילוי היינו בענין פנימי. וכן הוא ברצון הנפש שמאיר בגילוי באברי הגוף עד שהאברים מתפעלים ממנו ובטלים ומיוחדים אליו לפעול ולעשות ככל חפצו. אמנם מצינו18 דישנם אברים חיצונים ביותר שאין רצון הנפש פועל בהם, וכמו האיצטומכא והקרביים שאינו פועל בהם הרצון, והיינו דעל כח הדוחה וכח המרעיב הנה אף גם אם יעלה ברצון הנפש שלא לדחות הפסולת, ולא להרעיב לאכול, הרי מ"מ לא יפעול הרצון ההוא מאומה, והגם דאברים החיצונים ג"כ מקבלים חיותם ע"י רצון הנפש, וכידוע דעיקר החיות הוא ע"י הרצון19, והיינו דהשראת החיות הוא במוח20, אבל כללות גילוי החיות הוא ע"י הרצון, והאברים החיצונים ג"כ מקבלים חיותם ע"י הרצון, ומ"מ אינם בטלים אל הרצון, וטעם הדבר לפי שאין הרצון מאיר בגילוי באברים החיצונים כ"א במקיף לזאת הנה גם הם אינם בטלים אל רצון הנפש. ומה שאנו רואים לפעמים כשהאדם טרוד באיזה טרדא כמו שכל עמוק ביותר, או שהוא מוטרד בענין הנוגע לו בנפשו, דאז הנה גם הכחות החיצונים מתבטלים, וכמו ששוכח על זה שרוצה לאכול וכדומה21, הרי שגם הכחות חיצונים מתבטלים, אמנם ביטול זה הרי אין זה ביטול האברי' שהן מתבטלים ברצונם וכוסף תשוקתם באופן הנ"ל, כ"א ביטולם הוא שמתבטלים בדרך ממילא בהכרח מפני עוצם הגילוי של הנפש, דכאשר מאיר גילוי אור רב מהנפש אז מתבטלים כל הכחות ממילא, ובביטול הכרחי זה הנה גם הכחות חיצונים מתבטלים ממילא, אבל לא שהם בטלים מצ"ע אל רצון הנפש, כמו האברים פנימים. ונמצא דאברים בכלל ה"ה בטלים לרצון הנפש והוא מפני שהרצון מאיר בהם בגילוי, אמנם האברים חיצונים ביותר שרצון הנפש אינו מאיר בהם בגילוי, אין בהם הביטול כמו באברים הפנימים. והנמשל מזה יובן למעלה באור וחיות האלקי שמחי' את העולמות והנבראים כמ"ש22 ואתה מחי' את כולם, ומ"מ הנבראים הן בבחי' יש ודבר, דזה מה שהם בבחי' יש זהו ממשכא דחויא23 דק"נ שבא בסיבת חטא עה"ד אשר מזה הוא מציאות היש החומרי24. ועוד יש גקה"ט לגמרי שהם עוד נמוך יותר מק"נ, ומ"מ הנה גם הם מקבלים חיותם מאלקות25, וכן האדם בשעה שעובר עבירה ח"ו, הרי בעת


18) "כמ"ש בדרוש המילויים" (קיצורים והערות שם ע' קי) - מאמרי אדמו"ר הזקן: תקס"ז ע' ערה ואילך; ענינים ע' קלו. ס"ע קמה. ע' קמח ואילך. ע' ריא. אוה"ת ענינים ע' רמה.

19) ראה תו"א מגילת אסתר צב, ב. לקו"ת נשא כד, א.

20) ראה תניא פנ"א.

21) ראה גם סהמ"צ להצ"צ ו, ב.

22) נחמי' ט, ו.

23) ראה לקמן ע' קס. וש"נ.

24) בד"ה כי נר מצוה תרנ"ג שבהערה 2 מציין כאן: עמ"ש בד"ה תקעו תר"ן (ראה ספר המאמרים תר"ן ע' שט).

25) ראה המשך תער"ב ח"ב ע' תשע.

18) "כמ"ש בדרוש המילויים" (קיצורים והערות שם ע' קי) - מאמרי אדמו"ר הזקן: תקס"ז ע' ערה ואילך; ענינים ע' קלו. ס"ע קמה. ע' קמח ואילך. ע' ריא. אוה"ת ענינים ע' רמה.

19) ראה תו"א מגילת אסתר צב, ב. לקו"ת נשא כד, א.

20) ראה תניא פנ"א.

21) ראה גם סהמ"צ להצ"צ ו, ב.

22) נחמי' ט, ו.

23) ראה לקמן ע' קס. וש"נ.

24) בד"ה כי נר מצוה תרנ"ג שבהערה 2 מציין כאן: עמ"ש בד"ה תקעו תר"ן (ראה ספר המאמרים תר"ן ע' שט).

25) ראה המשך תער"ב ח"ב ע' תשע.