קכז

איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד, חיוהי הוא אור, וגרמוהי כלים. ולכאו' הול"ל איהו וחיוהי וגרמוהי חד41, ולמה מחלק את כ"א בפ"ע באמרו איהו וחיוהי חד, איהו וגרמוהי חד. אמנם מדמחלק לומר חד בכ"א, צ"ל שאינם דומים זל"ז, והיינו דאף דאיהו וגרמוהי ג"כ חד, מ"מ אינו דומה היחוד דאיהו וגרמוהי להיחוד דאיהו וחיוהי42. והענין הוא דהנה אי' במאמר פתח אלי'43 אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין וקרינן לון עשר ספירן, דהע"ס מתחלקים בג' קוין44, קו הימין קו האמצעי וקו השמאל, דהספירות חכ' חסד נצח הם בקו הימני, הספירות דעת תפארת יסוד בקו האמצעי, והספירות בינה גבורה הוד בקו השמאלי, וספירת המלכות היא סופא דכל דרגין ונקראת כוס ישועות45 שמקבלת מכל הספירות46, דהב' קוין ימין ושמאל הם הפכים זמ"ז בכלל, דזה ימין וזה שמאל, וכן הספירות שבהן דספי' החכ' היא בחי' אין וכמ"ש47 והחכמה מאין תמצא, וספי' הבינה בחי' יש וכמ"ש48 להנחיל אוהבי יש49, וכן חו"ג הן הפכים זמ"ז, דחסד הוא בחי' גילוי אור וגבו' הוא לצמצם ולהעלים את האור, וצ"ל איך שייך ע"ס והלא אוא"ס הוא אחדות פשוטה בתכלית הפשיטות, ואיך שייך שם התחלקות חו"ג. אך הענין דבאמת אוא"ס ב"ה הוא אחדות פשוטה בתה"פ50, ולאו מכל א"מ איהו כלל, ומה שאנו אומרים ע"ס אין זה בהאור כ"א בהכלים, דבהכלים יש התחלקות חו"ג. והגם שלפעמים אנו אומרים דאחליפו דוכתייהו51 אור החסד בכלי הגבו' ואור הגבו' בכלי החסד52, דזהו"ע ב' פרשיות ראשונות דק"ש53, דבפרשה ראשונה נאמר בה ואהבת54 שזהו בחי' חסד, ויש בה מ"ב תיבין55, ושם מ"ב הוא בגבו' כידוע56, והיינו אור החסד בכלי הגבו', ובפ' שני' נא'


41) ראה ספר המאמרים תרכ"ט ע' רד. ע' שעח. המשך מים רבים תרל"ו פ"ל. פל"ב.

42) ראה תו"א עא, א. לקו"ת פ' ראה כז, ב. שה"ש לט, ג.

43) תקו"ז בהקדמה (יז, א).

44) ראה זח"ג קנג, ב (ברע"מ). פרדס שער ו (שער סדר עמידתן) פ"א. עץ חיים שער א (דרוש עגולים ויושר) ענף ב. לקו"ת שה"ש כג, ג. ובכ"מ.

45) תהלים קטז, יג.

46) ראה לקו"ת שמע"צ פ, ג. מאמרי אדמו"ר האמצעי מקץ ע' רעט ואילך. לקמן ע' תקמא ואילך.

47) איוב כח, יב.

48) משלי ח, כא.

49) ראה לקו"ת פקודי ו, ב. ואתחנן שבהערה 53. ובכ"מ.

50) = בתכלית הפשיטות.

51) זח"א פז, רע"א. וראה מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' סב ואילך. אוה"ת בשלח ע' תקנז ואילך. המשך תער"ב ח"א ס"ע כ ואילך. ספר המאמרים תרס"ח ס"ע רח ואילך. ובכ"מ.

52) מקדש מלך לזהר שם - בשם האריז"ל. וראה עץ חיים שער לב (שער הארת המוחין) פ"ו.

53) בהבא לקמן - ראה לקו"ת ואתחנן יב, ד. מאמרי אדמו"ר הזקן על פרשיות התורה ח"ב ע' תשח ואילך. ע' תשכג ואילך. אמרי בינה שער הק"ש פמ"ה ואילך. סהמ"צ להצ"צ קכ, א ואילך. אוה"ת בשלח שם. ובכ"מ.

54) ואתחנן ו, ה.

55) פרי עץ חיים שער הק"ש פי"ח.

56) ראה פרי עץ חיים שם.

41) ראה ספר המאמרים תרכ"ט ע' רד. ע' שעח. המשך מים רבים תרל"ו פ"ל. פל"ב.

42) ראה תו"א עא, א. לקו"ת פ' ראה כז, ב. שה"ש לט, ג.

43) תקו"ז בהקדמה (יז, א).

44) ראה זח"ג קנג, ב (ברע"מ). פרדס שער ו (שער סדר עמידתן) פ"א. עץ חיים שער א (דרוש עגולים ויושר) ענף ב. לקו"ת שה"ש כג, ג. ובכ"מ.

45) תהלים קטז, יג.

46) ראה לקו"ת שמע"צ פ, ג. מאמרי אדמו"ר האמצעי מקץ ע' רעט ואילך. לקמן ע' תקמא ואילך.

47) איוב כח, יב.

48) משלי ח, כא.

49) ראה לקו"ת פקודי ו, ב. ואתחנן שבהערה 53. ובכ"מ.

50) = בתכלית הפשיטות.

51) זח"א פז, רע"א. וראה מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' סב ואילך. אוה"ת בשלח ע' תקנז ואילך. המשך תער"ב ח"א ס"ע כ ואילך. ספר המאמרים תרס"ח ס"ע רח ואילך. ובכ"מ.

52) מקדש מלך לזהר שם - בשם האריז"ל. וראה עץ חיים שער לב (שער הארת המוחין) פ"ו.

53) בהבא לקמן - ראה לקו"ת ואתחנן יב, ד. מאמרי אדמו"ר הזקן על פרשיות התורה ח"ב ע' תשח ואילך. ע' תשכג ואילך. אמרי בינה שער הק"ש פמ"ה ואילך. סהמ"צ להצ"צ קכ, א ואילך. אוה"ת בשלח שם. ובכ"מ.

54) ואתחנן ו, ה.

55) פרי עץ חיים שער הק"ש פי"ח.

56) ראה פרי עץ חיים שם.