קכח

בה57 השמרו לכם וגו' וחרה אף וגו' שזהו בחי' גבו', ומספר התיבות עד ושמתם שהיא עיקרה של פרשה זו הוא ע"ב תיבין|55, בחי' חסד בגימט' ע"ב58, והיינו בחי' אור הגבו' בכלי החסד. ומאחר שאומרים אור החסד ואור הגבו' ואחליפו דוכתייהו אור החסד בכלי הגבו' ואור הגבו' בכלי החסד, הרי לכאו' יש בהאור ג"כ התחלקות חו"ג. אך הענין הוא דבאמת בהאור בעצם אין בו התחלקות, ומה שאמרו אור החסד כו' היינו בבחי' האורות שמתלבשים בכלים, ומפני שבהכלים שייך חו"ג לזאת גם האורות המתלבשים בהם הן בחי' אור החסד ואור הגבו', אבל האור קודם שמתלבש בהכלי אין בו התחלקות בחי' חו"ג, ולכן כאשר נמשך תוס' אור מבחי' האור שלמעלה מהכלים הרי מתייחד האורות שבתוך הכלים עם האור שלמעלה מהכלים נעשה אחליפו דוכתייהו. ונמצא בהאור בעצם אין בו התחלקות ובהכלים בעצם יש בהם התחלקות חו"ג. וזהו שאמר איהו וגרמוהי חד, דאף דהכלים יש בהם התחלקות מ"מ הם חד שמיוחדים באוא"ס. ואנו מוצאי' דוגמא כזו גם למטה בהאדם, שהרי הגוף והנפש הם ב' דברים נבדלים זמ"ז והם הפכים זמ"ז, דהנפש רוחני והגוף גשמי, ומ"מ הם מתייחדים זע"ז ביחוד גמור, שאין לחלק כלל הגוף מהנפש59, דבכל חלקי הגוף יש חיות הנפש, והנפש פועל בהגוף לא כמו בדבר הזולת, וכמו בזה כשעולה ברצונו לנענע ידו או רגלו הרי תומ"י הוא מנענע, הרי זה כאילו הנפש עצמו המתנענע, והיינו מפני הביטול והיחוד דאברי הגוף עם הנפש, וכמו"כ הנפש מתפעלת ממקרי וכאבי הגוף60 כאילו כל זה הוא בחיות הנפש עצמו. דמכ"ז נראה התייחדות הנפש והגוף61 שהן מיוחדים ביחוד גמור. שהדוגמא מזה יובן למעלה דאיהו וגרמוהי חד, שאף שהכלים הם בבחי' התחלקות חו"ג, מ"מ הם מיוחדים עם אוא"ס בתכלית היחוד. אך זה מובן דאינו דומה היחוד דאיהו וגרמוהי להיחוד דאיהו וחיוהי, דהיינו שהיחוד בבחי' האור הוא באופן נעלה הרבה מהיחוד שבבחי' הכלים, דיחוד הכלים אף שהן מיוחדים מ"מ זהו כמו ב' דברים נבדלים שמתייחדים, אבל יחוד האור הוא שמתאחד כעצם אחד ממש. וכמו זיו השמש בשמש62 דאף שהוא רק זיו והארה בלבד ומשום זה שהוא זיו בלבד הרי אינו בערך העצם, מ"מ ה"ה מעין העצם ממש, דזה מה שהוא באין ערוך לגבי המאור הנה זהו אך ורק מפני שהוא הארה לבד, וידוע דכל הארה אינו בערך העצם כלל אבל מ"מ הוא מעין המאור. ולזאת הנה ההתיחדות בהם הוא שנעשים חד ממש, אבל בחי' הכלים הנה הגם שנאצלו ג"כ מאוא"ס המאציל, מ"מ הרי נאצלו באופן כזה שלא יהיו כמו מקורם, דזהו ההפרש בין אצי' האורות לאצי' הכלים, דהאורות נאצלו באופן שיהיו כמו


57) עקב יא, טז-יז.

58) פרדס שער כג (שער ערכי הכינויים) מערכת חסד. פרי עץ חיים שער העמידה פי"ח. ובכ"מ. וראה פרי עץ חיים שער הק"ש שם.

59) ראה גם המשך תער"ב ח"א פר"י. ספר המאמרים פר"ת ע' נז. תרפ"ו ע' עז.

60) ראה תניא פמ"ב (ס, ב). ובכ"מ.

61) בד"ה כי נר מצוה שבהערה 2: הגוף והנפש.

62) ראה גם לקמן ע' קצג.

57) עקב יא, טז-יז.

58) פרדס שער כג (שער ערכי הכינויים) מערכת חסד. פרי עץ חיים שער העמידה פי"ח. ובכ"מ. וראה פרי עץ חיים שער הק"ש שם.

59) ראה גם המשך תער"ב ח"א פר"י. ספר המאמרים פר"ת ע' נז. תרפ"ו ע' עז.

60) ראה תניא פמ"ב (ס, ב). ובכ"מ.

61) בד"ה כי נר מצוה שבהערה 2: הגוף והנפש.

62) ראה גם לקמן ע' קצג.