קלד

אשר אתם זונים אחריהם, שקראם הכתוב בל' זונים, והיינו דמי שמלוכלך בפסולת הרע הן במדות רעות הנ"ל או באיסור כו' אינו כלי לגילוי אוא"ס, וצריך לנקות א"ע בסור מרע בכל הפרטים כדי שיהי' אור התורה נקבע בלבו ונפשו. וזהו שהמצות נקראים כלים, שהן כלים לאור התורה שיהי' נאחז בהם. וז"ש115 בצדקה תכונני, שע"י הצדקה נעשה מכון ומשכן להשראת אוא"ס ב"ה, וכמו"כ הוא בכל המצות שהן כלים השומרים את האור שיוקבע בנפש האדם. והב' הנה מעשה המצות במצות מעשיות נקראים בשם אברים לפי שהן ממשיכים את האור דתורה, כי המצות נתלבשו בדברים גשמי'116, ציצית בצמר גשמי תפילין בקלף גשמי, ובמדה ושיעור מוגבל, וכל ענינים הגשמים הנה שרשם הוא מעולם התהו שקדום אל האורות דשרשם הוא מבחי' התיקון. ולכן ע"י קיום המצות בפועל כדבעי למהוי הנה בזה עושים ומתקנים כלים לאלקות, שמבררים הדברים הגשמי' ועושין אותן כלי לאלקות, וגם לימוד התורה היא מצוה פרטית, ולימודה הוא בדיבור כמ"ש117 ודברת בם והיינו בדיבור118, שעי"ז הנה הדיבור של הנפש החיונית נעשה כלי לאלקות. וידוע דהכלים בשרשם ה"ה גבוהים משרש האורות119, רק שירדו להיות כלים, אשר כן הוא במצות ותורה, דהמצות בעצם בשרשן למעלה הן גבוהים מהתורה, דהמצות הן בגולגלתא ותורה היא מו"ס120, וידוע דגולגלתא למעלה ממו"ס121, אלא שבסדר השתל' ירדו המצות למטה מהתורה, והיינו לעשות כלים לאור התורה, וזה גופא מה שבכחם לעשות הכלים הוא משום שרשם הקדום בחי' גולגלתא, ולכן מצד שרש הקדום דמצות ה"ה ממשיכים אור התורה. וזהו שנק' אברים, שלבד שהן כלים להאור ה"ה ממשיכים את האור. ובזה יובן מה שמצינו פלוגתא בגמ'122 אם תלמוד גדול או מעשה גדול, נמנו וגמרו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, דבזה כולא עלמא לא פליגי דאם הלימוד אינו מביא לידי מעשה וקיום בפועל אז אינו ענין כלל, כ"א עיקר הלימוד הוא בשביל המעשה, והפלוגתא אם תלמוד גדול או מעשה גדול, הנה מ"ד תלמוד גדול זהו מפני שהתורה הוא מבחי' אור, ומצות הם כלים לבד לאור התורה, ומ"ד מעשה גדול היינו משום דאע"פ שבסדר השתל' תורה למעלה ממצות, מ"מ בשרשן מצות גבוהים יותר וכל המשכת האור דתורה זהו ע"י המצות דוקא. וזהו אשר יקים את דברי התורה123, דהקמת התורה הוא ע"י קיום המצות.


115) ישעי' נד, יד.

116) ראה גם לקו"ש חט"ז ע' 440 ואילך.

117) ואתחנן ו, ז.

118) ראה הל' תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פ"ב סי"ב. וראה לקו"ת אחרי כו, א.

119) ראה ספר המאמרים תרמ"ט ע' רמג ואילך. המשך תער"ב ח"א ע' קעח ואילך.

120) ראה לקו"ת שלח מט, ג ואילך.

121) ראה לקו"ת שם. וראה לקו"ת שה"ש כד, ג.

122) קידושין מ, ב. ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ז ע' שו ואילך. ע' שיב ואילך. אוה"ת ואתחנן ע' רמא ואילך. ע' רנב ואילך.

123) ע"פ תבוא כז, כו.

115) ישעי' נד, יד.

116) ראה גם לקו"ש חט"ז ע' 440 ואילך.

117) ואתחנן ו, ז.

118) ראה הל' תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פ"ב סי"ב. וראה לקו"ת אחרי כו, א.

119) ראה ספר המאמרים תרמ"ט ע' רמג ואילך. המשך תער"ב ח"א ע' קעח ואילך.

120) ראה לקו"ת שלח מט, ג ואילך.

121) ראה לקו"ת שם. וראה לקו"ת שה"ש כד, ג.

122) קידושין מ, ב. ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ז ע' שו ואילך. ע' שיב ואילך. אוה"ת ואתחנן ע' רמא ואילך. ע' רנב ואילך.

123) ע"פ תבוא כז, כו.