קמא

מלוכלך בהילוך בשרירות לבו34 להסתכל ולהביט במקום שלבו חפץ ולפעמים גם במקום האסור, וכן בשארי כחות נפשו שהוא מפולש בהם, וכל זה לפי שאין פחד אלקים לנגד35, שהוא חסר יראת שמים. וכאשר מחליט בעצמו לעזוב דרכיו הלא טובים ומתודה עליהם בינו לבין עצמו מקרב ולב עמוק דכל העניני' האלו נעשו נוגעים לו, עס הייבט אים אָן אַרען, ומתחיל להתנהג ביר"ש בקבעומ"ש, הנה אז ה"ה נעשה כלי שיוכל להתבונן בענין אלקי, וההתבוננות תפעול ישועות בנפשו, ומברר ומזכך כחות נפשו ומאיר חלקו בעולם.

וביאור הענין הוא דהנה כתיב (ישעי' מ כו) שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, ואי' במדרש תנחומא (סדר ויקהל סי' ד') שאו מרום עיניכם וראו בזכות מה עומדין אלה תולדות השמים36, בזכות ואלה שמות37, בזכות כל מה אלה עומדין בזכות אלה העדות והחקים והמשפטים38. והיינו שיש ג' בחי' אלה, אלה תולדות השמים, אלה שמות בנ"י, אלה העדות, דאלה שמות בנ"י עבודתם הוא להמשיך מאלה העדות החקים והמשפטים שיהי' אלה תולדות השוה"א. דהנה קיום שו"א הוא ע"י התורה, דכשם דכללות ענין הבריאה דבריאת העולם הוא בשביל התורה וקיום המצות, כמ"ש39 בראשית ברא וגו' בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית40, וכתיב41 אם לא בריתי יומם ולילה חוקת שו"א לא שמתי, דבריתי יומם ולילה הוא ברית התורה דכתי'42 בה והגית יומם ולילה ואמרז"ל (ע"ז ד"ה ע"א) תנאי התנה הקב"ה עם מע"ב אם מקבלין ישראל את התורה מוטב43 וכו', וקבלת התורה הוא קיום התורה שהו"ע עשיית המצות, דעשיית וקיום המצות הוא קיומה של תורה, ולזאת הנה כל עבודתם של נש"י שהם אלה שמות בנ"י לחבר את אלה תולדות השוה"א עם אלה העדות החקים והמשפטים, דזהו סיבת הגלות כמ"ש44 כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם בכדי להאיר את העולם באור תורה ומצוה ולפעול עי"ז הבירור והזיכוך בכל הענינים הגשמיים ושיהי' הגילוי דטעמי תורה ומצוה בהגילוי דלע"ל. דהנה45 כתיב46 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, שמקיש הכתוב ענין גאולה האחרונה לגאולה ראשונה, והיינו דכל עיקר ענין גלות מצרים והשעבוד


34) ע"פ נצבים כט, יח. ועוד.

35) תהלים לו, ב.

36) בראשית ב, ד.

37) שמות א, א.

38) ואתחנן ד, מה.

39) בראשית א, א.

40) פרש"י ורמב"ן עה"פ.

41) ירמי' לג, כה.

42) יהושע א, ח (ושם: והגית בו).

43) בהעתקה מוסיף: וא"ל וכו'.

44) זכרי' ב, י.

45) הבא לקמן הוא לשון התו"א שמות מט, א - עם הוספות כו'.

46) מיכה ז, טו.

34) ע"פ נצבים כט, יח. ועוד.

35) תהלים לו, ב.

36) בראשית ב, ד.

37) שמות א, א.

38) ואתחנן ד, מה.

39) בראשית א, א.

40) פרש"י ורמב"ן עה"פ.

41) ירמי' לג, כה.

42) יהושע א, ח (ושם: והגית בו).

43) בהעתקה מוסיף: וא"ל וכו'.

44) זכרי' ב, י.

45) הבא לקמן הוא לשון התו"א שמות מט, א - עם הוספות כו'.

46) מיכה ז, טו.