קמב

רד"ו שנה47 הי' בכדי לזכות לקבלת התורה, דבמ"ת הי' גילוים נעלים ביותר, שהי' התגלות עצמות אוא"ס ב"ה וכמ"ש48 פנים בפנים דיבר הוי' עמכם, דבגילוי זה הרי נחקק הד' אותיות דשם הוי' בכאו"א מישראל שהו"ע גילוי שם הוי' שבנפש49, דזהו"ע מתן תורה, שהתורה נתנה במתנה לכאו"א מישראל, והיינו דבמ"ת ניתן אור וכח זה דאור התורה יהי' נקבע בפנימיות המוח והלב ושיפעול גם בעבודה בפועל, וכמ"ש50 וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה, דבמ"ת ניתן הכח להיות העבודה ביחוד הוי' ואלקים, דהוי' ואלקים כולא חד51, וזהו בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקי' כו', עם הם מדות52, בהוציאך את העם ממצרים, דכאשר מוציאין את המדות מן המיצר דדברים הגשמים שהם מלובשים בהם, והיינו דכאשר הוא עוסק בעבודה שבלב בבירור וזיכוך המדות ופושט אותם מהלבשתם בענינים הגשמי', אז הנה נראה ברור דכל ההעלמות וההסתירים הם סיבת וטובת הגילוי, וזהו דעל טענת משה למה הרעות לעם הזה למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה וגו'53, דטענת משה הי' דלבד זאת שהגלות הוא שעבוד קשה ביותר הנה עוד זאת כאשר התחיל להאיר אור הגאולה נעשה התגברות התעוררות הקלי' וסט"א, דכך היא המדה גם בעבודה הפרטית, דכאשר מתחילין בעבודת בירור המדות אז מתגבר המנגד ביותר, דזהו הטעם מה שאנו רואין במוחש בעניני מחשבות זרות ולפעמי' גם בהרהורים רעים ח"ו הנה בעת שהאדם עוסק בעניני הרשות כמו בעסק מו"מ והדומה הנה אז אין נופלים לו מח"ז כלל, ורק בעת עבודתו בתפלה ותורה אז דוקא נופלים לו מח"ז ובלבולים שונים, וכן בענין ההרהורים רעים ר"ל ומדות רעות הנה הם מתגרים יותר בבני תורה ובעלי עבודה, וכאמרז"ל (ברכות ד"ו ע"א) הני מאני דרבנן דבלו מחופא דידהו, מאני דרבנן הם לבושי המח' ודיבור שבהם מתגרה המנגד יותר54. וכן הי' במצרים שמאז בא לדבר בשם הוי' הי' התגברות הקלי' וסט"א. והיתה התשובה וארא כו' ושמי הוי' לא נודעתי להם, ובמ"ת הוא שיהי' הגילוי דשם הוי', וכמ"ש55 לכן אמור לבנ"י אני הוי', דבמ"ת הי' גילוי שם הוי', והיינו שיהי' העבודה דהוי' ואלקים כולא חד. ובכדי שיהי' גילוי זה הוא ע"י ההקדמה דגלות ושעבוד מצרים. הנה כמו"כ הוא עכשיו דכל אריכות הגלות המר הזה (השי"ת ישלח


47) ב"ר פצ"א, ב. במדב"ר פי"ג, יט. ובכ"מ.

48) ואתחנן ה, ד.

49) ראה לקו"ת ר"פ ראה. לקמן ע' שצח. ס"ע תג ואילך.

50) שמות ג, יב.

51) ראה זהר ח"א יב, סע"א. ח"ב כו, ב. קסא, א. וראה ד"ה וידעת (הב') שנה זו (לקמן ע' שפו). וש"נ.

52) ראה גם קהלת יעקב ערך עם.

53) שמות ה, כב-כג (ושם: הרעותה).

54) ראה תו"ח תרומה תנב, א (בהוצאה החדשה - ח"א שי, ד). מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"א ע' קיד.

55) וארא ו, ו.

47) ב"ר פצ"א, ב. במדב"ר פי"ג, יט. ובכ"מ.

48) ואתחנן ה, ד.

49) ראה לקו"ת ר"פ ראה. לקמן ע' שצח. ס"ע תג ואילך.

50) שמות ג, יב.

51) ראה זהר ח"א יב, סע"א. ח"ב כו, ב. קסא, א. וראה ד"ה וידעת (הב') שנה זו (לקמן ע' שפו). וש"נ.

52) ראה גם קהלת יעקב ערך עם.

53) שמות ה, כב-כג (ושם: הרעותה).

54) ראה תו"ח תרומה תנב, א (בהוצאה החדשה - ח"א שי, ד). מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"א ע' קיד.

55) וארא ו, ו.