קמו

עד אלא ע"י התלבשותו של אור התענוג בכלי ולבוש. וזהו דכתי'86 עוטה אור כשלמה, שהוא אור התורה87, דאורייתא מחכ' נפקת88, דבחכ' שורה בחי' גילוי התענוג, וכמו שאנו רואין במוחש בטבעי בנ"א דכאשר האדם ממציא ומשכיל איזה דבר השכלה וחכ' הרי מתמלא חדוה ותענוג, ואורייתא דמחכ' נפקת מלובש בה אור התענוג האלקי, וכמ"ש89 ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, דעדן הוא בחי' מקוה"ת90, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן היינו גן סדרים דאורייתא91. וזהו דע"י תומ"צ תוכל הנשמה לקבל הארת התענוג דבחי' שמו הגדול. דכ"ז הוא בהנשמה כמו שהיא למעלה קודם ירידתה למטה להתלבש בגוף, הנה בכדי שתוכל לקבל הארת ענג העליון הוא ע"י הכלי דתורה והלבושים דמצות, ובפרט כאשר הנשמה יורדת למטה ונתלבשה בגוף ונה"ב ונעשה בה תערובות טו"ר, דהלא בירידה זאת ובהתלבשות זו הרי הנה"א מלובש בהכחות דנה"ב, ולא מיבעי שהתענוגי' הגשמים של הנה"ב פועלים לרעה על הנה"א, אלא אף גם המחדו"מ דדברים המותרי' המלובשי' בשכל האנושי הם מעבים (פאַרגרעבין) ומגשמי' את הנה"א, וכש"כ מחדו"מ האסורים שהם פוגמים את הנפש במאד. ולזאת הנה בכדי לטהר את הנפש לנקותו מכל סיג ופסולת הוא ע"י הגלות ושעבוד שנק' כור ברזל92, וכמו המצרף לכסף שהפסולת והסיגים נשרפים תוך הכור ונשאר הכסף נקי מכל סיג, כך כדי שתוכל הנפש לקבל אור ענג העליון להיות נהנים מזיו השכינה לעוה"ב ובכדי לפעול הבירור בעניני עולם ולעשות אותם כלים לאלקות הוא ע"י ההתחזקות בקיום התומ"צ בזמן הגלות דוקא.

-------------------- * --------------------


86) תהלים קד, ב.

87) ראה לקו"ת שלח לט, א. שמע"צ פו, א. צא, ב. אוה"ת (יהל אור) לתהלים עה"פ (ע' שצח). ספר המאמרים תרפ"ט ע' 138. ה'ש"ת ע' 67.

88) זח"ב סב, א. פה, א. קכא, א. ח"ג פא, א. קפב, א. רסא, א.

89) בראשית ב, י.

90) = מקור התענוגים. - בתו"א שמות שם בהגהה מציין ע"ז (הועתק בד"ה ויאמר גו' מי שם פה תרכ"ז ותרנ"ח שבהערה 1): כמ"ש בפרדס בערכי הכינויים ערך עדן בשם התיקוני זוהר [בהקדמה יא, א. תנ"ה (פה, א)] עדן עילאה הוא בחינת כתר עליון ולכן נאמר על בחי' עדן [ישעי' סד, ג] עין לא ראתה כו'.

91) ראה זהר ח"א קד, ב (במהנ"ע). ח"ב רו, ב. תקו"ז תי"ג (כט, ריש ע"ב). ובכ"מ.

92) ואתחנן ד, כ. מלכים-א ח, נא. ירמי' יא, ד. ראה תו"א יתרו עד, סע"א ואילך. ובכ"מ.

86) תהלים קד, ב.

87) ראה לקו"ת שלח לט, א. שמע"צ פו, א. צא, ב. אוה"ת (יהל אור) לתהלים עה"פ (ע' שצח). ספר המאמרים תרפ"ט ע' 138. ה'ש"ת ע' 67.

88) זח"ב סב, א. פה, א. קכא, א. ח"ג פא, א. קפב, א. רסא, א.

89) בראשית ב, י.

90) = מקור התענוגים. - בתו"א שמות שם בהגהה מציין ע"ז (הועתק בד"ה ויאמר גו' מי שם פה תרכ"ז ותרנ"ח שבהערה 1): כמ"ש בפרדס בערכי הכינויים ערך עדן בשם התיקוני זוהר [בהקדמה יא, א. תנ"ה (פה, א)] עדן עילאה הוא בחינת כתר עליון ולכן נאמר על בחי' עדן [ישעי' סד, ג] עין לא ראתה כו'.

91) ראה זהר ח"א קד, ב (במהנ"ע). ח"ב רו, ב. תקו"ז תי"ג (כט, ריש ע"ב). ובכ"מ.

92) ואתחנן ד, כ. מלכים-א ח, נא. ירמי' יא, ד. ראה תו"א יתרו עד, סע"א ואילך. ובכ"מ.