קמח

וסברות עמוקות המלובשים בענינים ודברים גשמי'. וכמו הא דשנים אוחזין בטלית102 או המחליף פרה בחמור103. או שנים המריבים זה עם זה באיזה עסק קנין ומכירה. דכל אלה המה דברים וענינים גשמי' שחכמתו ית' שבתורה מתלבשת בזה לפסוק את דבר ההלכה בשנים האוחזין בטלית או בחילוף הבעלי חיים. וכן בבירור הטענות ומענות של המריבים ביניהם אשר האחד מהם הוא שקרן104, ומ"מ הרי חכמתו ית' מתלבשת בכל פרטי עניני הטענות ומענות ומורה דעה בחכמה עמוקה איך לברר את האמת ובאופן חקירת העדים ודרישת הענין בכדי למצוא כל אופני ערמומית שיכול להיות בענין זה, בשביל לדון משפט צדק. אשר כל הענינים האלו שבפרטי ההלכות ודיני התורה ה"ה נלמדים במתיבתא דרקיע בג"ע למעלה. דשם הרי אין יש כל העניני' הגשמי' דטלית ופרה. והלימוד הוא ברוחני' הענינים ובפנימיותם105. דכל ההלכות ודיני התורה הם בירורי ניצוצות. והפסק ההלכה שבזה הוא מה שעל ידי התורה נפסק כללות הבירור ההוא אם הוא באופן של קירוב דזהו"ע מותר. או באופן של ריחוק שזהו"ע אסור. ועם היות דהלימוד במתיבתא דרקיע הוא שרש ומקור הענינים שבתורה בגשמי' ומ"מ אינו בערך כלל לגבי התורה כמו שהיא ברוחניות, דרוחני' הוא מופלא בערך מן הגשמי. הנה לבד זאת הרי הנשמה כמו שהיא למעלה הנה כל ענינה הוא ביטולה באלקות. וכאשר הנשמה יורדת למטה להתלבש בגוף ונה"ב צריכה יגיעה רבה ועצומה בכדי לבוא לידי אהוי"ר. וכאשר באה לידי אהוי"ר הרי אין זה בערך כלל לגבי האהוי"ר שהי' לה בתחלה. הרי דגוף ועצם ענין ירידת הנשמה להתלבש בגוף הוא ירידה עצומה. וכל106 הדרכים בחזקת סכנה107. שהרי בירידה זו יורדת הנשמה בעצם מהותה דבתחלה קודם ירידתה הרי אינו שייך לומר ענין החטא ועון כלל, ובירידתה זו הרי יכול ח"ו להיות שהנה"א יהי' נסרח אחרי עניני הנה"ב וכנ"ל שהענינים של הנה"ב פועלים לרעה על הנה"א. ובאמת לאמיתו הרי ירידה זו היא צורך עלי' דוקא. והיינו דע"י שהנשמה יורדת למטה ועובדת עבודתה בקיום התומ"צ ה"ה מתעלית להמדריגות היותר עליונות.

וזהו דכתיב108 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף109. דלכאורה אינו מובן הסמיכות וההפלאה. דהלא תורה היא חכמה ושכל והיא מופלא בעצם מאלפי זהב וכסף שהוא גשמי. ובזה גופא הוה לי' להקדים כסף לזהב, שאז הי' לא זו אף זו. אך הענין


102) משנה ריש מסכת ב"מ.

103) משנה שם ק, א.

104) ראה תניא פ"ה. קונטרס עץ החיים פי"א (ע' 38). ספר המאמרים תש"ד ע' 108. ד"ה פדה בשלום דיו"ד כסלו תשמ"א פ"ג (ספר המאמרים מלוקט חלק ב ע' קפב. בהוצאה החדשה - ח"ב ע' מו ואילך). לקו"ש חל"ה ע' 42.

105) ראה ספר המאמרים תרפ"ט ע' 155 ואילך.

106) ע"פ לשון חז"ל - ירושלמי ברכות פ"ד ה"ד. קה"ר פ"כ, ב.

107) ראה לקו"ת אחרי כה, ג. ספר המאמרים תרח"ץ ס"ע קמא.

108) תהלים קיט, עב.

109) ראה תו"א וישב כו, ד ואילך. אוה"ת שם ח"ב רנג, ב ואילך. ח"ה תתפט, ב ואילך.

102) משנה ריש מסכת ב"מ.

103) משנה שם ק, א.

104) ראה תניא פ"ה. קונטרס עץ החיים פי"א (ע' 38). ספר המאמרים תש"ד ע' 108. ד"ה פדה בשלום דיו"ד כסלו תשמ"א פ"ג (ספר המאמרים מלוקט חלק ב ע' קפב. בהוצאה החדשה - ח"ב ע' מו ואילך). לקו"ש חל"ה ע' 42.

105) ראה ספר המאמרים תרפ"ט ע' 155 ואילך.

106) ע"פ לשון חז"ל - ירושלמי ברכות פ"ד ה"ד. קה"ר פ"כ, ב.

107) ראה לקו"ת אחרי כה, ג. ספר המאמרים תרח"ץ ס"ע קמא.

108) תהלים קיט, עב.

109) ראה תו"א וישב כו, ד ואילך. אוה"ת שם ח"ב רנג, ב ואילך. ח"ה תתפט, ב ואילך.