קנד

אחד151. והוא ע"י ההתבוננות בענין שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, דכל ענין ירידת נשמתו למטה הוא בשביל לחבר אלה תולדות השוה"א באלה העדות והחקים, דעי"ז הנה לבד זאת שמברר הענינים הגשמי' ומאיר את העולם באור תומ"צ הנה עי"ז נעשה בבחי' מהלך. דהילוך זה הוא ע"י הימים דכתיב (תהלים קל"ט ט"ז) ימים יוצרו ולו אחד בהם152 שניתן לכאו"א מספר ימים בשני חייו כמה שתהי' הנשמה מלובשת בגוף בשביל לעבוד עבודתה למטה וכמ"ש (שם צ י) ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגו', דהחשבון הוא בימים דזהו ימי שנותינו וכו', די טעג פון די יאָרען, שיהי' בהם ימים שלמים שבעים שנה. לפי שכל יום ויום עולה בחשבון. וזהו ההפרש בין בא בשנים לבא בימים|2, דזקנה דשנים בלבד אינה זקנה, והזקנה המשובחת היא הזקנה דבא בימים, דבכל יומא ויומא עביד עבידתי'153. וזהו ואברהם זקן|2 דעד אברהם לא הוה זקנה אמיתית המשובחת. דעד אברהם הי' העולם מתנהג באפלה שהם שני אלפים תהו154, והי' רק זקנה דשנים. אבל ואברהם זקן בזקנה המשובחת והוא דבא בימים. וכדאי' בזהר155 יומי קריבו לי' מדרגא לדרגא, שנעשה בבחי' מהלך. וטעם הדבר הוא לפי דוה' ברך את אברהם בכל|2. שהיא מדת כל שיתרון ארץ בכל היא156. ולהיות דאברהם הלוך ונסוע|19 בהילוך אחר הילוך בעילוי אחר עילוי בעבודתו במס"נ לפרסם אלקותו ית' בעולם שבגלל זאת זכה לזקנה המשובחת שבא בימים, הנה לזאת וה' ברך את אברהם בכל במדת כל שהנחיל לזרעו אחריו. והוא יסוד האמונה התקועה בלב כל אחד מישראל. וזהו אברהם תבע זקנה. דהנה כתיב (שה"ש ה יא) ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב, וארז"ל (במד"ר במקומו) ראשו כתם פז זו תורה, קוצותיו תלתלים ארז"ל (עירובין דכ"א ב') א"ר חסדא אמר מר עוקבא מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות, דהלכות הם המשכות מבחי' חכמה כדוגמת השערות שעז"נ (משלי ד ח) סלסלה ותרוממך שצריכים לסלסל את השערות, היינו157 להפריד את ההלכות שלא יהי' עירוב ובלבול בין הלכה והלכה, וכמו קושית ורמינהו ותשובת לא קשיא שזהו הסלסול, הנה עי"ז ותרוממך שמתרומם הנפש בשרש ומקור התורה בחי' שער רישי' כעמר נקי158 שהם בחי' יגת"ד שרש ומקור חכמת התורה. דלכן בתורה הוא י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם מפני ששרשה מבחי' יגת"ד159. וע"י סלסול ההלכות מתרומם הנפש בשרש ומקור התורה. ולכן אברהם תבע זקנה שהו"ע גילוי השערות דיגת"ד. ונקראת הדרת זקן לפי שהוא גילוי המקיף, והו"ע לבושה של תורה, ולכן הנה


151) ואתחנן ו, ד.

152) ראה לקו"ת ס"פ שלח (נב, א-ב). ספר המאמרים ה'שי"ת ע' 125.

153) זח"ג צד, רע"ב.

154) ע"ז ט, א.

155) ח"א קכט, א.

156) קהלת ה, ח.

157) ראה לקו"ת אחרי כז, סע"א.

158) דניאל ז, ט.

159) ראה אור תורה להרב המגיד קז, א ואילך.

151) ואתחנן ו, ד.

152) ראה לקו"ת ס"פ שלח (נב, א-ב). ספר המאמרים ה'שי"ת ע' 125.

153) זח"ג צד, רע"ב.

154) ע"ז ט, א.

155) ח"א קכט, א.

156) קהלת ה, ח.

157) ראה לקו"ת אחרי כז, סע"א.

158) דניאל ז, ט.

159) ראה אור תורה להרב המגיד קז, א ואילך.