בס"ד, ה' יו"ד כסלו, תרצ"ב. ריגא

קנה

סור1 מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו2. והנה התחלת העבודה היא סור מרע. אמנם זה עצמו אינו מספיק עדיין וצריך להיות ועשה טוב. ואז הוא בכלל


1) המאמר מיוסד על ד"ה לכן אמור תרנ"ח ע' פז ואילך. שהוא מיוסד על ד"ה הנ"ל תרל"ב (ספר המאמרים תרל"ב ע' מז ואילך).

עוד מאמרים שמיוסדים על ד"ה הנ"ל: ד"ה לכן אמור תרע"ח (ספר המאמרים תרע"ח ע' קלט ואילך). ד"ה למען ידעו תרפ"ב. ד"ה ואתה תצוה תרפ"ד (ספר המאמרים תרפ"ד ע' קצה ואילך). ד"ה לכן אמור תשח"י (תורת מנחם התוועדויות תשי"ח ח"א ע' 306 ואילך). ד"ה ועברתי תשכ"א (ספר המאמרים תשכ"א ע' 305 ואילך).

חלק גדול מד"ה הנ"ל תרל"ב מיוסד על ד"ה מה טובו בלקו"ת בלק עג, ב ואילך (ועם הגהות כו' - אוה"ת בלק ע' א'לב ואילך). וראה לקמן הערה 5.

2) תהלים לד, טו.

1) המאמר מיוסד על ד"ה לכן אמור תרנ"ח ע' פז ואילך. שהוא מיוסד על ד"ה הנ"ל תרל"ב (ספר המאמרים תרל"ב ע' מז ואילך).

עוד מאמרים שמיוסדים על ד"ה הנ"ל: ד"ה לכן אמור תרע"ח (ספר המאמרים תרע"ח ע' קלט ואילך). ד"ה למען ידעו תרפ"ב. ד"ה ואתה תצוה תרפ"ד (ספר המאמרים תרפ"ד ע' קצה ואילך). ד"ה לכן אמור תשח"י (תורת מנחם התוועדויות תשי"ח ח"א ע' 306 ואילך). ד"ה ועברתי תשכ"א (ספר המאמרים תשכ"א ע' 305 ואילך).

חלק גדול מד"ה הנ"ל תרל"ב מיוסד על ד"ה מה טובו בלקו"ת בלק עג, ב ואילך (ועם הגהות כו' - אוה"ת בלק ע' א'לב ואילך). וראה לקמן הערה 5.

2) תהלים לד, טו.